Hotărârea nr. 353/2010

Hotărârea 353/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 140/2010 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piaţa Gării-Bulevardul Muncii, în municipiul Cluj-Napoca”).


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 140/2010 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării- Bulevardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 140/2010 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării - Bulevardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca”) în vederea atragerii de fonduri nerambufsabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, Categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătăniciu, Brîndușa Alina Mândru, Manuel Chira, Csoma Botond, Ioan Horea Florea, Florin-Valentin Gliga, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, El Hayes Artur Roland, Petru Iacob Pântea, Nicoleta Niculescu, Claudiu Peter Teofil, Ioan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcelus Lucian Suciu, Gheorghe Șurubaru, Constantin Ioan Tomoș și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 199736 din 06.09.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii 140/2010 (aprobarea bugetului și a cheltuielilor bugetare ale proiectului „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării - Bulevardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabiie prin Programul Operațional Regional Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 140/2010, în sensul modificării bugetului și a cheltuielilor bugetare aferente proiectului „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării-Bulevardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca”, articol care va avea următorul conținut: „Art. 2.

  • (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 86.205.579,01 lei, din care 68.113.288,58 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 1.390.067,12 lei, reprezentând un procent de 2% din total cheltuieli eligibile.

  • (3) Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 213.109,40 lei.

  • (4)  Se aprobă contribuția de 16.489.113,91 lei ce reprezintă valoarea totală TVA aferentă proiectului.

  • (5) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.”

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărîrii se încredințează Biroul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția economică.

Președinte de ședință.

Cson


Contrasemnează:


Secretarul municipiului, Jr. AuroBayfTărmure

Nr. 353 din 14 septembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)