Hotărârea nr. 352/2010

Hotărârea 352/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 139/2010 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piaţa Gării-Bulevardul Muncii, în municipiul Cluj-Napoca”).

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 139/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării-Bulevardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 139/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării-Bulevardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătăniciu, Brîndușa Alina Mândru, Manuel Chira, Csoma Botond, Ioan Horea Florea, Florin-Valentin Gliga, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, El Hayes Artur Roland, Petru Iacob Pântea, Nicoleta Niculescu, Claudiu Peter Teofil, Ioan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcelus Lucian Suciu. Gheorghe Șurubaru. Constantin Ioan Tomoș și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 199713 din 06.09.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 139/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării-Bulevardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca”);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 139 / 2010, în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte. Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 352 din 14 septembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA nr. 352/2010


Indicatorii tehnico-economici ai investiției

„Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării - Bulevardul Muncii, municipiul Cluj-Napoca”

Bugetul investiției

Proiecte care nu cad sub incidența schemei de ajutor de stat

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eliqibile

TOTAL (RON)

TVA

C)

(2)

L3J

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția si amenajarea terenului

1.1

Achizitța terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

1.489.897,32

1.489.897,32

357.575,36

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

2.855,00

2.855,00

685,20

TOTAL CAPITOL 1

0,00

1.492.752,32

1.492.752,32

358.260,56

2

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asisten

ă tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

15.000,00

15.000,00

2.850,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

3.3

Proiectare și inginerie

0,00

1.205.038,14

1.205.038,14

256.843,83

3.4

Consultanta

211.149,40

800.000,00

1.011.149,40

232.218,39

3.5

Asistență tehnică

0,00

1.310.000,00

1.310.000,00

314.400,00

TOTAL CAPITOL 3

211.149,40

3.345.038,14

3.556.187,54

806.312,22

4

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

54.775.138,72

54.775.138,72

13.146.033,29

4.2

Dotări de specialitate

1.960,00

1.728.468,21

1.730.428,21

415.302,77

TOTAL CAPITOL 4

1.960,00

56.503.606,93

56.505.566,93

13.561.336,06

5

Cap. 5 - Cheltuieli privind organ

zarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

0,00

1.334.172,84

1.334.172,84

320.201,48

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

1.319.576,75

1.319.576,75

316.698,42

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

14.596,09

14.596,09

3.503,06

5.2

Cote legale

0,00

815.270,50

815.270,50

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

2.149.443,34

2.149.443,34

320.201,48

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

0,00

5.477.513,87

5.477.513,87

1.314.603,33

TOTAL CAPITOL 6

0,00

5.477.513,87

5.477.513,87

1.314.603,33

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit,

nformare si publicitate

7.1

Audit

0,00

500.000,00

500.000,00

120.000,00

7.2

Informare și publicitate

0,00

35.001,10

35.001,10

8.400,26

TOTAL CAPITOL 7

0,00

535.001,10

535.001,10

128.400,26

8

Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

213.109,40

69.503.355,70

69.716.465,10

16.489.113,91

Cheltuieli la care se aplică TVA 19%

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON)

TVA 19%

3

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistent

tă tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

15.000,00

15.000,00

2.850,00

3.3

Proiectare și inginerie (DALI)

0,00

647.306,42

647.306,42

122.988,22

3.4

Consultanță

209.149,40

0,00

209.149,40

39.738,39

Total

209.149,40

662.306,42

871.455,82

165.576,61

Cheltuieli la care se aplică TVA 24%

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON)

TVA 24%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,0000

1.2

Amenajarea terenului

0,00

1.489.897,32

1.489.897,32

357.575,36

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

2.855,00

2.855,00

685,20

TOTAL CAPITOL 1

0,00

1.492.752,32

1.492.752,32

358.260,56

2

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Proiectare și inginerie

0,00

557.731,72

557.731,72

133.855,61

PT+DDE, inclusiv verificare PT

0,00

557.731,72

557.731,72

133.855,61

3.4

Consultanță

2.000,00

800.000,00

802.000,00

192.480,00

Consultanță în managementul proiectului

0,00

800.000,00

800.000,00

192.000,00

Organizarea procedurilor de achiziție publică

2.000,00

0,00

2.000,00

480,00

3.5

Asistență tehnică

0,00

1.310.000,00

1.310.000,00

314.400,00

TOTAL CAPITOL 3

2.000,00

2.667.731,72

2.669.731,72

640.735,61

4

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

54.775.138,72

54.775.138,72

13.146.033,29

4.2

Dotări de specialitate

1.960,00

1.728.468,21

1.730 428,21

415.302,77

TOTAL CAPITOL 4

1.960,00

56.503.606,93

56.505.566,93

13.561.336,06

5

Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

0,00

1.334.172,84

1.334.172,84

320.201,48

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

1.319.576,75

1.319.576,75

316.698,42

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

14.596,09

14.596,09

3.503,06

TOTAL CAPITOL 5

0,00

1.334.172,84

1.334.172,84

320.201,48

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

0,00

5.477.513,87

5.477.513,87

1.314.603,33

TOTAL CAPITOL 6

0,00

5.477.513,87

5.477.513,87

1.314.603,33

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit,

nformare și publicitate

7.1

Audit

0,00

500.000,00

500.000,00

120.000,00

7.2

Informare și publicitate

0,00

35.001,10

35.001,10

8.400,26

TOTAL CAPITOL 7

0,00

535.001,10

535.001,10

128.400,26

8

Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3.960,00

68.010.778,78

68.014.738,78

16.323.537,30

Nr. Crt.

Categorie cheltuieli

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON)

TVA

1

Cheltuieli cu TVA 19%

209.149,40

662.306,42

871.455,82

165.576,61

2

Cheltuieli cu TVA 24%

3.960,00

68.010.778,78

68.014.738,78

16.323.537,30

3

Cheltuieli fără TVA - Obținerea de avize, acorduri și autorizații, Cote legale

0,00

830.270,50

830.270,50

0,00

Total Cheltuieli

213.109,40

69.503.355,70

69.716.465,10

16.489.113,91

Bugetul proiectului

86.205.579,01

Sursele de finanțare

Nr. Crt.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

I

Valoare totală a proiectului, din care:

86.205.579,01

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

213.109,40

b.

Valoarea eligibila a proiectului

69.503.355,70

c.

TVA

16.489.113,91

II

Contribuția proprie în proiect, din care:

1.603.176,52

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

1.390.067,12

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

213.109,40

III

TVA

16.489.113,91

IV

ASISTENTĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

68.113.288,58

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (lei)

Valoarea totală a investiției este de 86.205.579,01 iei (inclusiv TVA), din care, valoarea totală a devizului general al investiției este de 85.542.178 lei (inclusiv TVA), iar lucrările de construcții montaj, de 72.209.673 lei cu TVA. '                       ______________________________________________

Lei

1 euro = 4,2170 lei

Valoarea totală a investiției cu TVA (devizul general)

85.542.178

20.285.080

Construcții montaj (C+M) cu TVA

72.209.673

17.123.470

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Ani

1

2

3

Valoare anuală a investiției cu TVA (lei)

32.594.329,42

37.637.355,80

15.973.893,79

Pondere (%)

37,81%

43,66%

18,53%

C+M cu TVA

27.302.477,36

31.526.743,23

13.380.452,41Devizul general

Proiect nr. 47/2009

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

Modernizarea liniei de tramvai, pe ruta Piața Gării-Bd.Muncii din Municipiul Cluj-Napoca

In mii lei/mii euro la cursul         4,2170 lei/euro

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

tara TVA

inclusiv TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

1.489,897

353,307

357,575

1.847,473

438,101

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

2,855

0,677

0,685

3,540

0,840

TOTAL CAPITOL 1

1.492,752

353,984

358,261

1.851,013

438,941

2

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

15,000

3,557

2,850

17,850

4,233

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

15,000

3,557

0,000

15,000

3,557

3.3

Proiectare și inginerie

1.205,038

285,757

256,844

1.461,882

346,664

Studiu de fezabilitate

626,221

148,499

7 78,982

745,203

176,714

Expertiză tehnică

21,085

5,000

4,006

25,091

5,950

PT+DDE, inclusiv verificare PT

557,732

132,258

133,856

691,587

164,000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000

0,474

0,480

2,480

0,588

3.5

Consultanță

1.009,149

239,305

231,738

1.240,888

294,258

consultanță în realizarea documentațiilor de finanțare

209,749

49,597

39,738

248,888

59,020

Consultanță în managementul proiectului

800,000

189,708

192,000

992,000

235,238

3.6

Asistență tehnică

1.310,000

310,647

314,400

1.624,400

385,203

TOTAL CAPITOL 3

3.556,188

843,298

806,312

4.362,500

1.034,503

4

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

54.775,139

12.989,125

13.146,033

67.921,172

16.106,515

4.2

Montaj utilaje tehnologice

646,139

153,222

155,073

801,213

189,996

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

1.034,457

245,306

248,270

1.282,727

304,180

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

49,832

11,817

11,960

61,792

14,653

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

56.505,567

13.399,470

13.561,336

70.066,903

16.615,344

5

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1.334,173

316,380

320,201

1.654,374

392,311

Lucrări de construcții

1.319,577

312,918

316,698

1.636,275

388,019

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

14,596

3,461

3,503

18,099

4,292

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

815,270

193,329

0,000

815,270

193,329

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

5.477,514

1.298,912

1.314,603

6.792,117

1.610,651

TOTAL CAPITOL 5

7.626,957

1.808,622

1.634,805

9.261,762

2.196,292

6

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

69.181,464

16.405,374

16.360,714

85.542,178

20.285,080

Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

58.233,607

13.809,250

13.976,066

72.209,673

17.123,470Durata de realizare (luni)

Durata prognozată pentru realizarea lucărilor C+M este de 36 luni Durata totală a proiectului, de la momentul semnării contractului de finanțare și până la finalizarea implementării a fost estimată la 46 de luni

Principalii indicatori ai investiției

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare

Rezultate imediate (directe)

Lungime cale simplă de tramvai reabilitată și modernizată până la sfârșitul perioadei de implementare a investiției

0

14.149 m

Refacere integrală sistem rutier adiacent liniilor de tramvai până la sfârșitul    perioadei de

implementare

0

370 mp

Strat de uzură drum aferent cale de rulare

0

15.547 mp

Suprafață carosabilă refăcută ca urmare a modificărilor de traseu a liniilor de tramvai

0

1.420 mp

Peroane refugiu pentru pietoni

amenajate

2 peroane-refugiu

3 peroane-refugiu

Denuri longitudinale în lungul liniei de tramvai

0

7.609 ml

Spațiu verde amenajat

0

402 mp

Amenajări speciale pentru persoane cu dizabilități

0

3

Rampe de acces

Locuri de muncă directe temporare    pe    perioada

implementării proiectului

0

285

Locuri de muncă temporare nou create pe perioada implementării proiectului