Hotărârea nr. 350/2010

Hotărârea 350/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 137/2010 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăştur-Piaţa Gării, în municipiul Cluj-Napoca”).

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 137/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 137/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătăniciu, Brîndușa Alina Mândru, Manuel Chira, Csoma Botond, Ioan Horea Florea, Florin-Valentin Gliga, Irsay Miklos, Lăszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, El Hayes Artur Roland, Petru Iacob Pântea, Nicoleta Niculescu, Claudiu Peter Teofil, Ioan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcelus Lucian Suciu, Gheorghe Șurubaru, Constantin Ioan Tomoș și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 199696 din 06.09.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 137/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca”);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, I, Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 137/2010, în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 350 din 14 septembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului

ANEXA LA HOTĂRÂREA nr. 350/2010


Cluj-Napoca

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur - Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca

Bugetul investiției________________________________________________

Proiecte care nu cad sub incidența schemei de ajutor de stat

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeliqibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON)

TVA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(.6)

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția si

amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,0000

1.2

Amenajarea terenului

0,00

1.200.886,00

1.200.886,00

288.212,64

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

187.361,53

187.361,53

44.966,77

TOTAL CAPITOL 1

0,00

1.388.247,53

1.388.247,53

333.179,41

2

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea

utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare

si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00

15.000,00

15.000,00

2.850,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

3.3

Proiectare si inginerie

0,00

1.072.643,80

1.072.643,80

228.662,75

3.4

Consultanta

188.453,22

750.000,00

938.453,22

215.906,11

3.5

Asistenta tehnica

0,00

1.230.000,00

1.230.000,00

295.200,00

TOTAL CAPITOL 3

188.453,22

3.082.643,80

3.271.097,02

742.618,86

4

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

0,00

49.771.546,79

49.771.546,79

11.945.171,23

4.2

Dotări de specialitate

22.800,00

32.544,00

55.344,00

13.282,56

TOTAL CAPITOL 4

22.800,00

49.804.090,79

49.826.890,79

11.958.453,79

5

Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

0,00

1.417.003,34

1.417.003,34

340.080,80

5.1.1

Construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

1.388.755,77

1.388.755,77

333.301,38

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

28.247,57

28.247,57

6.779,42

5.2

Cote legale

0,00

735.679,72

735.679,72

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

2.152.683,06

2.152.683,06

340.080,80

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse si neprevăzute

6.1

Diverse si neprevăzute

0,00

4.977.154,68

4.977.154,68

1.194.517,12

TOTAL CAPITOL 6

0,00

4.977.154,68

4.977.154,68

1.194.517,12

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare si publicitate

7.1

Audit

0,00

500.000,00

500.000,00

120.000,00

7.2

Informare si publicitate

0,00

35.001,10

35.001,10

8.400,26

TOTAL CAPITOL 7

0,00

535.001,10

535.001,10

128.400,26

8

Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

211.253,22

61.939.820,96

62.151.074,18

14.697.250,24

Bugetul proiectului

76.848.324,42


Cheltuieli la care se aplică TVA 19%

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON)

TVA 19%

3

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare

si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00

15.000,00

15.000,00

2.850,00

3.3

Proiectare si inginerie (DALI)

0,00

575.435,20

575.435,20

109.332,69

3.4

Consultanta

186.453,22

0,00

186.453,22

35.426,11

Total

186.453,22

590.435,20

776.888,42

147.608,80

Cheltuieli la care se aplică TVA 24%

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeliqibile

Cheltuieli eliqibile

TOTAL (RON)

TVA 24%

0)

(2)

O)

L4J

(5)=(3)+(4)

(6.I

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția si

amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,0000

1.2

Amenajarea terenului

0,00

1.200.886,00

1.200.886,00

288.212,64

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

187.361,53

187.361,53

44.966,77

TOTAL CAPITOL 1

0,00

1.388.247,53

1.388.247,53

333.179,41

2

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea

utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare

si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Proiectare si inginerie

0,00

497.208,60

497.208,60

119.330,06

3.4

Consultanta

2.000,00

750.000,00

752.000,00

180.480,00

3.5

Asistenta tehnica

0,00

1.230.000,00

1.230.000,00

295.200,00

TOTAL CAPITOL 3

2.000,00

2.477.208,60

2.479.208,60

595.010,06

4

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

0,00

49.771.546,79

49.771.546,79

11.945.171,23

4.2

Dotări de specialitate

22.800,00

32.544,00

55.344,00

13.282,56

TOTAL CAPITOL 4

22.800,00

49.804.090,79

49.826.890,79

11.958.453,79

5

Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

0,00

1.417.003,34

1.417.003,34

340.080,80

5.1.1

Construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

1.388.755,77

1.388.755,77

333.301,38

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

28.247,57

28.247,57

6.779,42

5.2

Cote legale

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

1.417.003,34

1.417.003,34

340.080,80

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse si neprevăzute

6.1

Diverse si neprevăzute

0,00

4.977.154,68

4.977.154,68

1.194 517,12

TOTAL CAPITOL 6

0,00

4.977.154,68

4.977.154,68

1.194.517,12

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare si publicitate

7.1

Audit

0,00

500.000,00

500.000,00

120.000,00

7.2

Informare si publicitate

0,00

35.001,10

35.001,10

8.400,26

TOTAL CAPITOL 7

0,00

535.001,10

535.001,10

128.400,26

8

Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

24.800,00

60.598.706,04

60.623.506,04

14.549.641,44

Nr. Crt.

Categorie cheltuieli

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON)

TVA

1

Cheltuieli cu TVA 19%

186.453,22

590.435,20

776.888,42

147.608,80

2

Cheltuieli cu TVA 24%

24.800,00

60.598.706,04

60.623.506,04

14.549.641,44

3

Cheltuieli fara TVA - Obținerea de avize, acorduri si autorizații, Cote legale

0,00

750.679,72

750.679,72

0,00

Total Cheltuieli

211.253,22

61.939.820,96

62.151.074,18

14.697.250,24

Bugetul proiectului                                                              76.848.324,42

Sursele de finanțare


SURSE DE FINANȚARE


VALOARE (RON)


Valoare totală a proiectului, din care:Contribuție proprie în proiect, din care.:

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

TVA

IV


Asistență financiară nerambursabilă solicitată


60.701.024,54


Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

Valoarea totală a investiției este de 76.848.324,42 lei (inclusiv TVA), din care, valoarea totală a devizului general al investiției este de 76.184.923,06 lei (inclusiv TVA), iar lucrările de construcții montaj de 65.160.202,11 lei cu TVA.

lei

1 euro = 4,2170 la cursul inforeuro din septembrie 2009

Valoarea totala a investiției cu TVA (devizul general)

76.184.923,06

18.066.142,53

construcții montaj (C+M)

65.160.202,11

15.451.790,87

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Ani

1

2

3

Valoare anuala a investiției cu TVA (lei)

28.036.051,69

33.902.290,76

14.246.580,61

Pondere (%)

36,8%

44,5%

18,7%

23.978.954,38

—\--------

28.996.289,94

12.184.957,79

Devizul general al investiției

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

fara TVA

inclusiv TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

1.200,886

284,773

288,213

1.489,099

353,118

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

187,362

44,430

44,967

232,328

55,093

TOTAL CAPITOL 1

1.388,248

329,203

333,179

1.721,427

408,211

2

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică

3.1

Studii de teren

15,000

3,557

2,850

17,850

4,233

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

15,000

3,557

0,000

15,000

3,557

3.3

Proiectare si inginerie

1.072,644

254,362

228,663

1.301,307

308,586

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000

0,474

0,480

2,480

0,588

3.5

Consultanță

936,453

222,066

215,426

1.151,879

273,151

3.6

Asistență tehnică

1.230,000

291,677

295,200

1.525,200

361,679

TOTAL CAPITOL 3

3.271,097

775,693

742,619

4.013,716

951,794

4

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

49.771,547

11.802,596

11.945,171

61.716,718

14.635,219

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje fără montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

55,344

13,124

13,283

68,627

16,274

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

49.826,891

11.815,720

11.958,454

61.785,345

14.651,493

5

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1.417,003

336,022

340,081

1.757,084

416,667

5.1.1

Lucrări de construcții

1.388,756

329,323

333,301

1.722,057

408,361

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

28,248

6,698

6,779

35,027

8,306

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

735,680

174,456

0,000

735,680

174,456

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

4.977,15468

1.180,260

1.194,517

6.171,672

1.463,522

TOTAL CAPITOL 5

7.129,838

1.690,737

1.534,598

8.664,436

2.054,644

6

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

61.616,073

14.611,352

14.568,850

76.184,923

18.066,143

Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

52.548,551

12.461,122

12.611,652

65.160,202

15.451,791Durata de realizare (luni)

Durata prognozata pentru realizarea lucărilor C+M este de 36 luni Durata totală a proiectului, de la momentul semnării contractului de finanțare și până la finalizarea implementării a fost estimată la 46 de luni calendaristice.

Principalii indicatori ai investiției

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct)

Lungime cale simplă de tramvai modernizată până la sfârșitul perioadei de implementare

0

11,496 km

Suprafață carosabilă refăcută pe porțiunile de drum adiacente liniilor de tramvai până la sfârșitul perioadei de implementare

0

630 mp

Strat de uzură drum aferent cale de rulare și trotuare refăcut

0

10.732 mp

Suprafață carosabilă refăcută ca urmare a modificărilor de traseu a liniilor de tramvai

0

5.723 mp

Peroane refugiu pentru pietoni

amenajate

5 peroane refugiu

14 peroane refugiu

Drenuri realizate în lungul liniei de tramvai

0

5.751 ml

Rețele de colectare ape pluviale

1334 ml

955 ml

Spațiu verde amenajat

0

3.200 mp

Amenajări speciale pentru persoane cu dizabilităti

0

14 rampe de acces

Locuri de muncă directe temporare pe perioada implementării proiectului

0

240

locuri de muncă temporare nou create pe perioada implementării proiectului