Hotărârea nr. 35/2010

Hotărârea 35/2010 - Participarea Municipiului Cluj-Napoca la programul „Locuinţe pentru tineri” str. Ghimeşului fn., municipiul Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E privind participarea Municipiului Cluj-Napoca la programul “Locuințe pentru tineri”

str. Ghimeșului f.n., municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Cluj-Napoca la programul “Locuințe pentru tineri”, str. Ghimeșului f.n.. municipiul Cluj-Napoca proiect din inițiativa primarului;

Având în vedere Referatul nr. 27681/445/08.02.2010 al Direcției tehnice, prin care se propune participarea Municipiului Cluj-Napoca la programul “Locuințe pentru tineri”, str. Ghimeșului f.n.;

Reținând prevederile Hotărârii nr. 552/2009 privind transmiterea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, pe durata executării investiției, a terenului cu nr. topo. 14806/2, cu suprafața de 740 mp. situat în municipiul Cluj - Napoca, str. Ghimeșului f.n.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. .39 al. 1 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.l - Se aprobă participarea Municipiului Cluj-Napoca la programul “Locuințe pentru tineri”.

Art.2 - Resursele necesare pentru finalizarea execuției utilităților aferente construcției (apă. canalizare, energie electrică și termică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi) vor fi asigurate de la bugetul local, pană la recepția lînală.

Art.3 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Locuințe pentru tineri", str. Ghimeșului f.n.. cu 24 apartamente (S+P+3E), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 35 din 16 februarie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 35/2010


CARACTERISTICILE PRINCIPALE Șl INDICATORII TEIINICO-ECONOMICl AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Construire blocuri locuințe destinate închirierii prin A.N.L “ - amplasament str. Ghimeșului f.n.

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Ghimeșului f.n., municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEIINICO-ECONOMICl:

 • >           Valoarea totală a investiției conform devizului general, prețuri ianuarie 2010

  5.176.979.00 lei (tară T.V.A)

  4.197.483.45 lei (fără T.V.A)

  657.900,00 lei (fără T.V.A)

  521.800,00 lei (fără T.V.A)


 • >         Din care C+M:

 • >           Valoarea în sarcina Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Din care C+M

 • >          Regim de înălțime: S t P+3E

 • >          24 apartamente, din care: 11 apartamente cu una camera și 13 apartamente cu două camere

 • >           Finanțarea investiției se face din fonduri de la Agenția Națională de Locuințe și în completare cu fonduri de la bugetul local

 • >           Durata de realizare a investiției: 24 luni

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul genera) al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.