Hotărârea nr. 349/2010

Hotărârea 349/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 142/2010 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea ansmblului monument istoric parcul central Simion Bărnuţiu şi Cazino din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj”).


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 142/2010 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu și Cazino din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 142/2010 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu și Cazino din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, Categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Brîndușa Alina Mândru, Ioan Horea Florea, El Hayes Artur Roland, Claudiu Teofil Peter și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 199649 din 06.09.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii nr. 142/2010 (aprobarea bugetului și a cheltuielilor bugetare ale proiectului „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu și Cazino din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea 142/2010, în sensul modificării bugetului și a cheltuielilor bugetare aferente proiectului „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu și Cazino din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”, articol care va avea următorul conținut: „Art. 2.

  • (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 40.054.575,96 lei, din care 29.716.623,32 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 606.461,71 lei reprezentând un procent de 2% din total cheltuieli eligibile.

  • (3) Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 2.015.391,51 lei.

  • (4) Se aprobă contribuția de 7.716.099,42 lei ce reprezintă valoarea totală TVA aferentă proiectului.

  • (5) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.”

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția economică.

Nr. 349 din 14 septembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)