Hotărârea nr. 348/2010

Hotărârea 348/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 141/2010 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuţiu şi Cazino din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj”).


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 141/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu și Cazino din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărîrea nr. 141/2010 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu și Cazino din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”) - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Brîndușa Alina Mândru. Ioan Horea Florea, El Hayes Artur Roland, Claudiu Teofil Peter și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 199620 din 06.09.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 141/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu și Cazino din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 141 / 2010, în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 348 din 14 septembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

ANEXA LA HOTĂRÂREA 348/2010

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

RESTAURAREA ANSAMBLULUI MONUMENT ISTORIC PARCUL CENTRAL “SIMION BĂRNUTIU” Șl CAZINO DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

Bugetul investiției

Nr.

Denumirea capitolelor și

Cheltuieli

Cheltuieli

TOTAL

TVA

crt.

subcapitolelor

neeligibile

eligibile

(RON)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziționarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

378.648,00

378.648,00

90.875,52

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului

0,00

37.932,20

37.932,20

9.103,73

TOTAL CAPITOL 1

0,00

416.580,20

416.580,20

99.979,25 I

2

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

106.429,50

106.429,50

25.543,08

TOTAL CAPITOL 2

106.429,50

0,00

106.429,50

25.543,08 1

3

Cap. 3- Cheltuieli pentru proiectare și asistență

tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

53.674,32

53.674,32

10.198,12

3.2

Obținere de avize, acorduri, autorizații

0,00

3.590,00

3.590,00

0,00

3.3

Proiectare și inginerie

0,00

754.787,59

754.787,59

159.578,88

3.4

Consultanță

200.965,59

475.458,00

676.423,59

157.490,89

3.5

Asistență tehnică

0,00

195.183,00

195.183,00

46.843,92

TOTAL CAPITOL 3

200.965,59

1.482.692,91

1.683.658,50

374.111,81 I

4

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

23.238.720,10

23.238.720,10

5.577.292,82

4.2

Dotări de specialitate

97.550,00

2.210.363,00

2.307.913,00

553.899,12

TOTAL CAPITOL 4

97.550,00

25.449.083,10

25.546.633,10

6.131.191,94 I

5

Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizare de șantier

0,00

408.425,82

408.425,82

98.022,20

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

240.768,84

240.768,84

57.784,52

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

167.656,98

167.656,98

40.237,68

5.2

Cote legale

0,00

63.203,00

63.203,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

471.628,82

471.628,82

98.022,20

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse și ne

prevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

1.610.446,42

2.300.000,00

3.910.446,42

938.507,14

TOTAL CAPITOL 6

1.610.446,42

2.300.000,00

3.910.446,42

938.507,14 I

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit,

informare și publicitate

7.1

Audit

0,00

200.000,00

200.000,00

48.000,00

7.2

Informare și publicitate

0,00

3.100,00

3.100,00

744,00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

203.100,00

203.100,00

48.744,00 1

8   | Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00 I

_

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.015.391,51

30.323.085,03

32.338.476,54

7.716.099,42

Sursele de finanțare

Nr. crt.

SURSE DE FINANȚARE

■ ■ ■ ■

VALOARE (RON)

I

Valoare totală a proiectului, din care:

40.054.575,96

l.a.

Valoare neeligibila a proiectului

2.015.391,51

I.b.

Valoare eligibila a proiectului

30.323.085,03

Ic.

TVA

7.716.099,42

II

Contribuție proprie în proiect, din care:

2.621.853,22

II.a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

606.461,71

II.b.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

2.015.391,51

III

TVA

7.716.099,42

IV

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

29.716.623,32

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

Valoarea totală a proiectului este de 40.054.575,95 lei (inclusiv TVA), din care, valoarea totală a devizului general al investiției este de 39.802.731,96 lei (inclusiv TVA), iar lucrările de construcții-montaj de 29.763.098,31 lei cu TVA.

lei

1 euro = 4,2135 la cursul infoeuro din iulie 2009

Valoare totală a investiției cu TVA (devizul general)

39.802.731,96

9.446.477,27

Construcții montaj (C+M)

29.763.098,31

7.063.747,08

Eșalonarea investiției

Ani

1

2

Valoare anuala a investiției cu TVA (lei)

37.752.891,27

2.049.840,69

Pondere (%)

94,85%

5,15%

C+M

28.230.298,75

1.532.799,56

Devizul general al investiției

Nr. Crt.

Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli

1

2

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

TOTAL CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Branșamente utilități

TOTAL CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren (geotehnic, geologic,topo, dendrologic, hidrologic)

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.3

Proiectare si inginerie

studiu de fezabilitate

proiect tehnic, detalii de execuție etc.

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție (documentație de atribuire, anunț licitație, comisie evaluare etc.)

3.5

Consultanta

consultanta pentru elaborarea cererii de finanțare

consultanta in domeniul managementului de proiect finanțat

3.6

Asistenta tehnica (dirigenție de șantier)

In mii lei si mii euro la cursul inforeuro de 4,2135 din iulie 2009

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

3

4

5

6

7

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

378,64800

89,86543

90,87552

469,52352

111,43314

37,93220

9,00254

9,10373

47,03593

11,16315

416,58020

98,86797

99,97925

516,55945

122,59629

106,42950

25,25917

25,54308

131,97258

31,32137

106,42950

25,25917

25,54308

131,97258

31,32137

53,67432

12,73865

10,19812

63,87244

15,15900

3,59000

0,85202

0,00000

3,59000

0,85202

754,78759

179,13554

159,57888

914,36647

217,00877

431,40283

102,38586

81,96654

513,36937

121,83918

323,38476

76,74968

77,61234

400,99711

95,16960

103,95016

24,67074

24,94804

128,89820

30,59172

572,47343

135,86648

132,54285

705,01628

167,32319

97,01543

23,02490

18,43293

115,44836

27,39963

475,45800

112,84158

114,10992

589,56792

139,92356

195,18300

46,32325

46,84392

242,02692

57,44083

TOTAL CAPITOLUL 3

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4.2

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj -aferente instalațiilor

4.4

Utilaje fără montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOLUL 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

 • 5.1    Organizare de șantier

 • 5.1.1   Lucrări de construcții

  5.1.2

  Cheltuieli conexe organizării șantierului

  5.2

  Comisioane, cote, taxe ( CSC, ISC)

  5.3

  Cheltuieli diverse și neprevăzute ( 15%)

  TOTAL CAPITOLUL 5

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOLUL 6

1.683,65850

399,58669

374,11181

2.057,77031

23.238,72010

5.515,30084

5.577,29282

28.816,01292

6.838,97304

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.397,34000

331,63403

335,36160

1.732,70160

411,22620

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

910,57300

216,10846

218,53752

1 129,11052

267,97449

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

25.546,63310

6.063,04334

6.131,19194

31.677,82504

7.518,17374

408,42582

96,93267

98,02220

506,44802

120,19652

240,76884

57,14224

57,78452

298,55336

70,85638

167,65698

39,79043

40,23768

207,89465

49,34013

63,20300

15,00012

0,00000

63,20300

15,00012

3.910,44642

928,07557

938,50714

4.848,95356

1.150,81371

4.382,07524

1.040,00836

1.036,52934

5.418,60458

1.286,01034

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Durata de realizare (luni)

Durata prognozată pentru realizarea lucrărilor C+M este de 14 luni. Durata totală de realizare a proiectului, de la momentul semnării contractului de finanțare până la finalizarea implementării a fost estimată la 23 de luni.

Principali indicatori ai investiției

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare (2012)

Rezultat imediat (direct)

Clădire monument istoric Cazino

Clădire, monument istoric, restaurată și modernizată

0

■ 858,38 mp

Sistem     de     iluminat

arhitectural amenajat

0

« *|

Amenajări speciale pentru persoane cu dizabilități

0

 • ■  1 rampa acces

 • ■  1 grup sanitar special amenajat

Parc Central monument istoric „S im ion Bărnuțiu”

Alei pietonale reabilitate și modernizate

0

• 27.705 mp

Zone de acces în parc reabilitate

0

■ 18

Rigole     de     scurgere

reabilitate

0

■ 2.775 mp

Podețe amenajate (buc.)

0

- 31

Spațiu verde amenajat

0

• 87.915 mp

Gard viu plantat pentru delimitarea parcului

0

• 2.635 ml

Debarcader reabilitat și relocat

0

■ 65,55 mp

Dotări parc înlocuite

0

 • ■  232 bănci

 • •  176 coșuri de gunoi

 • ■  7 cișmele

 • ■  5 indicatoare și panouri de afișaj

 • •  49 stâlpi de limitare auto

Sistem de iluminat public aferent aleilor reabilitat și extins (corpuri de iluminat)

0

■ 1

Amenajări speciale pentru persoane cu dizabilități

0

• 13 rampe de acces

Locuri de muncă nou create în faza de implementare a proiectului

0

■ 6

Locuri de muncă menținute în faza de operare a investiției

10’

« 16

Rezultate induse (indirecte)

1 Funcționari publici din cadrul Serviciului Spații verzi și Monumente Istorice, conform H.C.L. nr. 545 din 12 decembrie 2009 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și ale serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Proiecte    care    asigură

sustenabilitatea           și

îmbunătățirea infrastructurii publice urbane, respectiv reabilitarea    patrimoniului

cultural național, în cadrul planurilor integrate

0

• 1

Locuitori care beneficiază de implementarea    planurilor

integrate   de dezvoltare

urbană

0

• 379.7051

Creșterea numărului de turiști/vizitatori               ai

municipiului Cluj-Napoca ca efect al realizării proiectului2

254.665

- 321.235

Creșterea numărului de servicii cultural-artistice

0

Capacități (în unități fizice)

Indicatori

supr.m2/ml/ buc

Valoare (lei fără TVA)

Suprafețe verzi . gard viu, podețe

87915 /2635 /31

7.457.220

Alei, riqole, platforme

31880 /2775

5.070.944

Accese pentru persoane cu dizabilități în parc

13 din care 5 principale

Bănci

232

488.766

Coșuri de gunoi

176

207.641

Corpuri de iluminat

224

548.972

Cișmele

7

5111

Panouri afișai

5

5478

Sistem iluminat tip Modullum cu 4 corpuri de iluminat monate pe stâlp h=9.5m

2

57.044

Corpuri de iluminat arhitectural

136

318.610

Clădire cazino - fără sistematizare verticala

1293,51

5.571.051

Sistematizare verticala gradina Cazino

2835,76

2.132.376

Indicatorii de realizare aferenți obiectivului specific al proiectului sunt:

 • •  Creșterea cu 1 a numărului de clădiri monument istoric, de categorie B, restaurate și integrate în circuitul public din municipiul Cluj-Napoca, până în anul 2012

 • •  Creșterea cu 1 a numărului de Parcuri monumente istorice reabilitate și modernizate în municipiul Cluj-Napoca, până în anul 2012

■ Creșterea numărului de turiști/vizitatori ai municipiului Cluj-Napoca ca efect al realizării proiectului cu 26,14% de la 254.665, în anului 20083, la 321.235 în anul 2012, anul integrări obiectivului în circuitul public al municipiului

 • •  Creșterea cu 1 a numărului de servicii oferite (manifestări cultural-artistice în incita clădirii Cazino).

Pe lângă acești indicatori aferenți obiectivului specific, proiectul mai prevede o serie de indicatori de realizare aferenți rezultatelor, dintre care cei ce aduc valoare adăugată proiectului sunt.

 • •  Locuri de muncă nou create în faza de implementare a investiției

 • •  6 noi locuri de muncă create în faza de implementare a proiectului;

 • *  Locuri de muncă menținute în faza de implementare a investiției

 • •  1.104 locuri de muncă menținute în faza de implementare a proiectului, din care:

 • •  6 noi locuri create;

 • •  1.0984 existente.

• Amenajări speciale pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități:

• două amenajări speciale pentru persoanele cu dizabilități aferente clădirii Cazino, din care:

 • •  o rampă de acces

 • •  un grup sanitar cu dotări speciale

• 13 accese în parc pentru persoanele cu dizabilități


1

Populația stabilă a zonei metropolitane Cluj la 1.01.2008, conform datelor furnizate de Direcția Regională de Statistică Cluj

2

Conform Studiului de Piață privind potențialul turistic al ansamblului monument istoric Parc Central “Simion Bărnuțiu” din municipiul Cluj-Napoca, realizat în perioada iulie-august 2009

3

Studiu de piață privind potențialul turistic al ansamblului monument istoric Parc Central “Simion Bărnuțiu" din municipiul Cluj-Napoca realizat în iulie-august 2009

4

Funcționari publici din cadrul Serviciului Spații verzi și Monumente istorice, conform H.C.L. nr.545 din 12 decembrie 2009 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și ale serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca