Hotărârea nr. 345/2010

Hotărârea 345/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 747/2006 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare şi deszăpezire, pentru S.C. Rosal Grup S.R.L. şi S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A.), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 535/2008.


HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 747/2006 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare și deszăpezire pentru

SC ROSAL GRUP SRL și SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 535/2008

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 747/2006 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare și deszăpezire pentru SC ROSAL GRUP SRL și SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 535/2008 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 193047/413 din 26.08.2010 al Direcției economice prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 747/2006:

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit. "a", 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică art. 2 al Hotărârii nr. 747/2006 care va avea următorul conținut:

"Art. 2. începând cu 01.10.2010, se aprobă tarifele pentru activitatea de salubrizare și deszăpezire pentru SC ROSAL GRUP SRL și SC BRAN TNER SERVICII ECOLOGICE SA, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

Art. II. Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

Art. III. Cu data de 01.10.2010. își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 535/2008.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică. Direcția tehnică, SC ROSAL GRUP SRL și SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA .

Nr. 345 din 14 septembrie 2010 (1 lotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

ANEXA 1 la

1 lotărârea nr. 345/2010

Prețuri pentru SC ROSAL GRUP SRL SA începând cu 01.10.2010

Nr. crt

Denumirea prestațiilor executate

UM

PU actual fără TVA

Tarif aprobat

0

1

2

3

4

1

Măturat aspirat mecanizat/mp

1000 mp

10,30

11,49

2

întreținere străzi/mp

1000 mp

3,30

3,30

3

Măturat manual carosabil ziua/mp

1000 mp

10,10

11,27

4

Măturat manual carosabil

noaptea/mp

1000 mp

11,02

12,29

5

Măturat manual trotuare ziua/mp

1000 mp

10,10

11,27

6

Măturat manual trotuare noaptea/mp

1000 mp

11,02

12,29

7

Spălat din furtun/mp

1000 mp

6,42

7,16

8

încărcat/transportat reziduuri stradale/mc

mc

36,21

40,39

9

Curățat manual rigole/ml

1000 ml

91,68

102,27

10

Stropit din paleți/mp

1000 mp

4,97

5,54

11

Depozitat deșeuri stradale la depozite autorizate/t

t

0,01

0,01

12

Transportat deșeuri clandestine

mc

21,43

23,91

13

Curățat manual zăpada și gheața/mp

1000 mp

143,94

160,57

14

Curățat, încărcat, depozitat mecanic zăpada/mc

mc

6,24

6,96

15

Acțiune de pluguit/mp

1000 mp

7,64

8,52

16

Acțiune de combatere polei/mp

1000 mp

16,67

18,60

17

Curățare de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere

buc

0,04

0,04

ANEXA 2 la

Hotărârea nr. 345/2010

Prețuri pentru SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA începând cu 01.10.2010

Nr. crt

Denumirea prestațiilor executate

UM

PU actual fără TVA

Tarif aprobat

0

1

2

3

4

1

Măturat mecanizat

1000 mp

7,12

7,94

2

Măturat manual ziua

1000 mp

6,49

7,24

3

Măturat manual noaptea

1000 mp

7,00

7,81

4

Curațat rigole

1000 ml

109,52

122,17

5

Transport reziduuri stradale

mc

27,18

30,32

6

întreținere

1000 mp

6,32

7,05

7

Transport deșeuri clandestine

mc

10,03

11,19

8

Stropit

1000 mp

2,64

2,94

9

Spălat

1000 mp

17,00

18,96

10

Depozitarea deșeurilor stradala la depozite autorizate

tone

6,09

6,79

11

Curățarea manuală a zăpezii și a gheții

1000 mp

111,47

124,34

12

Curățat, încărcat mecanizat

mc

22,58

25,19

13

Pluguit

1000 mp

17,73

19,78

14

Combatere polei

1000 mp

12,09

13,49

15

Curățare de zăpadă, gheață a gurilor de scurgere

buc

0

0