Hotărârea nr. 343/2010

Hotărârea 343/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 453/2008 (eşalonarea sumelor ce revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociaţiilor de proprietari nominalizate în Programul de acţiuni pe anul 2008 de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe-condominii), modificată prin Hotărârea nr. 274/2009.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii nr. 453/2008 (eșalonarea sumelor ce revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociațiilor de proprietari nominalizate în Programul de acțiuni pe anul 2008 de reabilitare termică a blocurilor de locuințe-condominii), modificată prin Hotărârea nr. 274/2009

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 453/2008 (eșalonarea sumelor ce revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociațiilor de proprietari nominalizate în Programul de acțiuni pe anul 2008 de reabilitare termică a blocurilor de locuințe-condominii), modificată prin Hotărârea nr. 274/2009 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 200.323/801/06.09.2010 al Direcției de asistență socială și medicală prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 453/2008 (eșalonarea sumelor ce revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociațiilor de proprietari nominalizate în Programul de acțiuni pe anul 2008 de reabilitare termică a blocurilor de locuințe-condominii), modificată prin Hotărârea nr. 274/2009;

Ținând cont de prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și ale Ordinului nr. 163/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică Art. 2 din Hotărârea nr. 453/2008 care va avea următorul conținut:

“Art. 2. Sumele alocate vor fi recuperate de la familiile cu venituri reduse din cadrul asociațiilor de proprietari nominalizate în “Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din municipiul Cluj-Napoca” și în Programele de acțiuni de reabilitare termică anterioare anului 2009, în rate lunare, după cum urmează:

  • a) de la familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de familie, din luna anterioară depunerii cererii, cuprins între 0-500 lei, pe o perioadă de trei ani de la data recepției la terminarea lucrărilor;

  • b) de la familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de familie, din luna anterioară depunerii cererii, cuprins între 501-1000 lei, pe o perioadă de doi ani de la data recepției la terminarea lucrărilor;

  • c) ratele vor fi indexate lunar pe toată perioada”.

Art. IE Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția tehnică și Direcția de asistență socială și medicală.

Nr. 343 din 14 septembrie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)