Hotărârea nr. 342/2010

Hotărârea 342/2010 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 200542/433/7.09.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr:

168240/846/15.07.2010- PRIMĂRIA CLU.I-NAPOCA

Modernizare și reabilitare clădire pentru realizarea de locuințe sociale de calitate-tronson sud,

str. Albac nr. 21;

141646/847/25.08.2010 - CR1STEA OCTAVIAN

Reamplasare locuință unifamilială Sp+P+E str. Madach Imre nr. 6;

164684/848/25.08.2010 - DEAC JOHANNA MAGDOLNA

Construire locuință unifamilială D+P+E,

str. Paris nr. 91.

Pentru faza de autorizare se va prezenta acordul notarial al vecinilor.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 342 din 14 septembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)