Hotărârea nr. 341/2010

Hotărârea 341/2010 - Aprobarea extinderii reglementărilor P.U.Z. – str. Sobarilor – str. Byron, şi a P.U.D. – supraetajare, mansardare şi reamenajare cămin de nefamilişti, str. Sobarilor nr. 29 A; beneficiar: S.C. Poema Creaţie, Producţie şi Comerţ Import Export S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea extinderii reglementărilor Planului Urbanistic Zonal - str. Sobarilor-str. Byron și a Planului Urbanistic de Detaliu - supraetajare, mansardare și reamenajare cămin de nefamiliști, str. Sobarilor nr. 29A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea extinderii reglementărilor Planului Urbanistic Zonal - str. Sobarilor-str. Byron și a Planului Urbanistic de Detaliu - supraetajare, mansardare și reamenajare cămin de nefamiliști, str. Sobarilor nr. 29A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 147853 din 02.09.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea extinderii reglementărilor Planului Urbanistic Zonal - str. Sobarilor-str. Byron și a Planului Urbanistic de Detaliu - supraetajare, mansardare și reamenajare cămin de nefamiliști, str. Sobarilor nr. 29A, beneficiară: S.C. Poema Creație, Producție și Comerț Import Export S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 8357/471 din 06.05.2010, Avizul de oportunitate nr. 94376/602 din 02.07.2009, aprobat de Consiliul local prin Hotărârea nr. 485/2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă extinderea reglementărilor Planului Urbanistic Zonal - str. Sobarilor-str. Byron și Planul Urbanistic de Detaliu - supraetajare, mansardare și reamenajare cămin de nefamiliști, str. Sobarilor nr. 29A, beneficiară: S.C. Poema Creație, Producție și Comerț Import Export S.R.L., în scopul realizării supraetajării, mansardării și reamenajării unei clădiri, fostă cămin de nefamiliști, pentru realizarea de locuințe, pe terenul proprietate particulară de 695 m.p. Prin documentație se stabilește extinderea reglementărilor urbanistice aprobate prin P.U.Z. -str. Sobarilor-str. Byron, beneficiari: Sabău și Poptelecan, aprobat prin Hotărârea nr. 41/2008. Regimul de înălțime final va fi P+2E+M, similar cu cel al tronsonului de clădire alipit pe latura vestică. Se menține suprafața ocupată la sol de clădirea existentă, iar prin reamenajare se intervine asupra accesului, circulației pe verticală și configurației spațiilor interioare. Amenajările exterioare aferente blocului de locuințe sunt: alee de acces auto, platforma de parcare din dale înierbate, poziționată în partea posterioară, spațiu verde plantat.

Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime corespunzătoare UTR ZI, cf. P.U.Z. aprobat: POT max. = 25%, CUT max. = 1,1.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 8357/471 din 06.10.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 341 din 14 septembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)