Hotărârea nr. 340/2010

Hotărârea 340/2010 - Aprobarea P.U.D. amenajări şi mansardare clădire de locuit, cu trei apartamente, S+P+E+M, str. Bumbeşti nr. 5; beneficiar: Arion Ilie.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu amenajări și mansardare clădire de locuit cu trei apartamente S+P+E+M str. Bumbești nr. 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -amenajări și mansardare clădire de locuit cu trei apartamente S+P+E+M, str. Bumbești nr. 5 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 197259 din 02.09.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - amenajări și mansardare clădire de locuit cu trei apartamente S+P+E+M, str. Bumbești nr. 5, beneficiar: Arion Ilie;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 129829/799 din 28.07.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - amenajări și mansardare clădire de locuit cu trei apartamente S+P+E+M, str. Bumbești nr. 5, beneficiar: Arion Ilie, prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amenajarea și mansardarea clădirii, menținând amplasarea pe parcelă: față de limita spre stradă la 3,0 m., în regim cuplat față de ambele limite laterale și la mai mult de 5,0 m. de la limita posterioară. Accesul în incintă se face direct, se menține gangul carosabil existent, iar parcarea auto pentru cele trei apartamente se rezolvă în partea posterioară.

Se aprobă indicii urbanistici admiși pentru UTR=L3a (asimilat datorită condițiilor geotehnice optime, cf. Hotărârii nr 83/2005): POT max. = 35% și CUT max. = 0.9. Pentru obținerea autorizației de construire se va prezenta acordul notarial al vecinilor. Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 129829/799 din 28.07.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 340 din 14 septembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)