Hotărârea nr. 34/2010

Hotărârea 34/2010 - Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi constituirea Comisiei operative şi a Comisiei de estetică urbană.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și constituirea Comisiei operative și a Comisiei de estetică urbană

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și constituirea Comisiei operative și a Comisiei de estetică urbană - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 243130/43/03.02.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și constituirea Comisiei operative și a Comisiei de estetică urbană;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 243130/46 din 28.01.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă componența Comisiei operative, după cum urmează:

 • - președinte: Arhitect Șef: arh. LIGIA SUBȚIRICĂ

 • - membri: Director executiv: ing. CORINA CIUBAN

conf. dr. arh. ADRIAN IANCU

conf. dr. arh. IOANA AGACHI

arh. ȘERBAN ȚIGÂNAȘ

arh. EUGENIU PĂNESCU

arh. DOINA ZAHARIA

 • - secretariat: ing. DOINA TRIPON.

  Art. 3. -

  Se aprobă componenta Comisiei de estetică urbană, după cum urmează:

  • - președinte: Arhitect Șef: arh. LIG1A SUBȚIRICĂ

  • - membri: conf dr. arh. VIRGIL POP - Secretar CZMI - 8 Transilvania

  conf. dr. arh. ADRIAN IANCU

  conf. dr. arh. IOANA AGACHI

  conf. dr. arh. DANA VAIS

  • - secretariat: arh. ADINA MITREA.

  Art. 4. -

  Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană

Nr. 34 din 16 februarie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi, prin vot secret)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Anexă la Hotărârea nr. 34/2010


Vizat, Primar, Sorin Apostu

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

Cap. 1 Constituirea comisiei

Art. 1.1. Constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism (denumită în continuare "CTATU'), se face în conformitate cu prevederile art. 37 pct. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările și modificările ulterioare.

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism este un organism cu atribuții de avizare, expertizare tehnică și consultanță.

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorității locale, desemnată să emită avizul pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competențelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare.

Art. 1.2. Alcătuirea CTATU și regulamentul de funcționare a acesteia sunt aprobate de Consiliul local.

Art. 1.3. CTATU este compusă din specialiști din domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, respectiv din urbaniști/arhitecți cu experiență în domeniul urbanismului și din reprezentanți ai administrației publice locale. în cazul unor documentații complexe vor fi invitați specialiști din alte domenii, cu rol de consultanți.

Art. 1.4. Secretariatul comisiei este asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-șef.

Art. 1.5. Ședințele CTATU se vor desfășura numai dacă se întrunește cvorumul necesar de jumătate +1 din numărul membrilor.

Cap. 2. Organizarea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

Art. 2.1. CTATU este constituită din 9 membri cu drept de vot și doi secretari ai comisiei fără drept de vot, conform Hotărârii nr. 249/2008, actualizată în ceea ce privește persoanele care ocupă funcțiile de primar și viceprimari.

Art. 2.2. Pentru creșterea eficienței activității, CTATU va funcționa în plen sau/și în subcomisii. avînd în componență membri titulari și invitați. Subcomisile sunt:

 • • comisia operativă (denumită în continuare „CO”), cu secretariat propriu;

 • • comisia de estetică urbană (denumită în continuare „CEU”), cu secretariat propriu.

Art. 2.3. Subcomisiile vor fi organizate prin desemnarea unui președinte dintre membrii desemnați și a unui secretariat propriu.

Cap. 3. Atribuții

A. Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism (CTATU)

Art. 3.1. Conform prezentului regulament, CTATU are următoarele atribuții:

 • a) avizează datele analitice și de sinteză necesare întocmirii și coordonării planurilor anuale de investiții ce vor fi prezentate spre aprobare Consiliului local;

 • b) avizează din punct de vedere tehnic și al respectării legislației, al respectării Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Planurilor Urbanistice Zonale (P.U.Z.), documentațiile de amenajare a teritoriului sau documentațiile de urbanism (P.U.Z. și P.U.D.), precum și studiile de fundamentare sau cercetare;

 • c) avizează studiile și documentațiile de urbanism întocmite la comanda Consiliului local în etapele prevăzute prin contractele de proiectare (aviz preliminar, aviz de consultare, aviz de principiu, după caz);

 • d)  semnalează Consiliului local disfuncționalități apărute în structura urbană (incompatibilități funcționale, agresarea cadrului natural, alterarea esteticii urbane, a morfologiei spațiale, afectarea patrimoniului construit etc.);

 • e) înaintează propuneri Consiliului local de întocmire a unor documentații care să conducă la diminuarea sau înlăturarea disfuncționalităților.

Art. 3.2. Avizele CTATU stau la baza întocmirii referatelor și proiectelor de hotărâre pentru aprobarea documentațiilor de către Consiliul local, conform prevederilor legale în vigoare.

Art 3.3. La ședințele de avizare nu pot participa la luarea deciziilor membrii care au calitatea de autor - coautor al documentațiilor/proiectelor.

Art. 3.4. Documentațiile de urbanism cu implicații majore asupra spațiului public sau care privesc dezvoltarea durabilă a municipiului vor fi avizate de CTATU, însoțite de referate de specialitate. Referenții vor fi desemnați de comisie pentru fiecare lucrare în parte.

Art. 3.5. Documentele CTATU vor purta antetul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

B. Comisia operativă (CO)

Art. 3.6. Conform prezentului regulament, CO are următoarele atribuții:

 • a) analizează documentații de urbanism aflate în curs de elaborare, la faza de consultare preliminară sau la faza de analiză a oportunității întocmirii;

 • b) comunică pctenților recomandările și observațiile referitoare la documentațiile analizate, în vederea completării și corelării;

 • c) emite acorduri pentru:

 • - documentații de corelare cu documentații de urbanism PUZ, PUD aprobate, încadrare în condițiile urbanistice generale, sau regula zonei;

 • - propuneri de extinderi, deschideri de accese, căi de acces, precizare cote de amplasare pe parcelă;

 • - propuneri de mobilier urban.

C. Comisia de estetică urbană (CEU)

Art. 3.7. Conform prezentului regulament, CEU are următoarele atribuții:

 • a) analizează și emite acorduri pentru:

 • - lucrări de artă monumentală, amenajări ambientale, amenajări peisajere, mobilier stradal, diverse alte lucrări în spațiile publice;

 • - activitatea de publicitate în conformitate cu Regulamentul de publicitate: panotaj stradal și pe construcții, bannere, meshuri;

 • - propunerile de fațadizare/refațadizare în special pe zona centrală și arterele principale de circulație;

 • - fațadele clădirilor publice sau private;

 • b) comunică petenților recomandările și observațiile referitoare la documentațiile analizate, în vederea completării și corelării.

Cap 4. Funcționarea Comisiei tehnice de amenajarea a teritoriului și urbanism

Art. 4.1. Activitatea CTATU se desfășoară în ședințe lunare, sau în funcție de importanța și numărul lucrărilor dc analizat.

Art. 4.2. Propunerea ordinii de zi se face de secretariatul CTATU după verificarea documentațiilor din punct de vedere al metodologiei de elaborare și cadrului-conținut, și se aprobă dc președinte sau de unul din vicepreședinți.

Ordinea de zi este făcută publică prin postarea pe site-ul instituției.

Nu se vor introduce pe ordinea de zi documentații post-factum, ce se referă la lucrări deja executate tară autorizație.

Art. 4.3. Convocarea membrilor comisiei, a proiectanților și, după caz, a beneficiarilor, se face prin grija secretariatului.

Art. 4.4. Lucrările ședințelor CTATU sunt conduse de președinte sau de unul din vicepreședinți, ce verifică întrunirea cvorumului. Comisia funționează în prezența a cel puțin jumătate +1 din membrii săi; invitații nu au drept de vot.

Art. 4.5. Secretariatul consemnează prezența membrilor care vor semna în registrul de procese-verbale, întocmește procesul-verbal de ședință, redactează avizele și adresele de comunicare a concluziilor ședințelor CTATU.

Art. 4.6. Prezentarea lucrărilor se face de către proicctanți /beneficiari sau. în anumite cazuri, de către secretariat.

Art. 4.7. După prezentare se dă cuvântul membrilor care pot cerc precizări, face observații și recomandări sau propune amendamente. In procesul-verbal se consemnează luările de cuvânt.

Art. 4.8. Pentru aprobarea propunerii urbanistice este necesar votul a jumătate plus unu din totalul membrilor CTATU prezenți. Concluzia dezbaterii, formulată de președinte, aprobată prin vot de membrii comisiei (consemnându-se voturile pentru, împotrivă sau abținerile, iar la documentațiile importante, și numele votanților pe categorii de vot), se consemnează în procesul-verbal de ședință.

în cazul în care nu se întrunește un vot favorabil de minim jumătate plus unu din cvorum, documentația se respinge sau se amână pentru a se introduce recomandările/amendamentele propuse. Cvorumul se constitue din jumătate plus unu din numărul total al membrilor CTATU.

Art. 4.9. în baza concluziilor se întocmește avizul care poate fi favorabil sau nefavorabil, de consultare, de principiu, de oportunitate sau adresa de comunicare, ce se semnează de către președinte, arhitectul șef și directorul Direcției urbanism și amenajarea teritoriului.

Art. 4.10. Conform prevederilor art. 37 al (5) din Legea nr. 350/2001, avizele date de Comisia tehnica de amenajare a teritoriului și de urbanism sunt supuse deliberării și aprobării Consiliului local.

După aprobarea documentațiilor de urbanism sau a altor propuneri la care se referă avizele. Primăria municipiului Cluj-Napoca poate emite autorizații de construire pe respectiva zonă de interes.

Art. 4.11. Participarea la ședințe a membrilor comisiei este obligatorie. Absențele motivate sau nemotivate se consemnează în procesul-verbal.

Art 4.12. Solicitarea de participare la ședințe a unor invitați de specialitate sau a unor reprezentanți din partea unor instituții, intră în competența secretariatului, la propunerea președintelui.

Art 4.13. Documentațiile avizate vor fi monitorizate, operate în baza de date și făcute publice prin afișarea pe site-ul instituției a avizului și, ulterior, a hotărârii de aprobare a acestuia.

Art. 4.14. Documentațiile pot fi consultate prin grija secretariatului care, la cerere, poate pune la dispoziția celor interesați copii după Hotărâre, avizul CTATU sau plan reglementări.

Art 4.15. în cadrul CTATU se va face informarea/prclucrarea periodică a noutăților din domeniul legislației și a hotărârilor Consiliului local ce privesc probleme de urbanism.

Cap 5. Funcționarea Comisiei operative (CO)

Art. 5.1. Activitatea CO se desfășoară în ședințe săptămânale sau bilunare, funcție de importanța și numărul lucrărilor de analizat.

Art. 5.2. Propunerea ordinii de zi va fi făcută de secretariatul CO după verificarea documentațiilor din punct de vedere al conținutului/categoriei solicitării și se aprobă de președintele CO.

Art. 5.3. Comisia funționează în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor.

Secretariatul consemnează prezența membrilor, iar aceștia semnează la sfârșitul ședinței sau la începutul celei următoare în procesul-verbal de ședință.

Art. 5.4. Prezentarea lucrărilor se face de către secretariat sau în anumite cazuri de către proiectând.

Art. 5.5. După prezentare, se dă cuvântul membrilor care pot cere precizări, face observații și recomandări sau propun amendamente. în procesul-verbal se consemnează luările de cuvânt.

Art. 5.6. Concluzia dezbaterii, formulată de președinte, aprobată prin vot majoritar de membrii comisiei (consemnându-se voturile pentru, împotrivă sau abținerile, iar la documentațiile importante, și numele votanților pe categorii de vot), se consemnează în procesul verbal de ședință. în cazul în care nu se întrunește un vot favorabil de minim jumătate+1 din cvorum, documentația este respinsă sau amânată în vederea completării cu elementele recomandate.

Art. 5.7. Concluzia favorabilă a CO poartă denumirea de acord ce poate fi, după caz: de principiu, de consultare, prealabil, de oportunitate, de amplasare sau de corelare.

Concluzia nefavorabilă, observațiile și recomandările se formulează ca adresă prin care se răspunde petentului.

Răspunsurile CO se redactează de secretariatul comisiei, se semnează de arhitectul șef și directorul Direcției urbanism și amenajarea teritoriului al municipiului Cluj-Napoca.

Acordurile se vizează de către Primar în calitate de președinte al CTATU.

Art. 5.8. în cazul consultării prealabile pentru documentații de urbanism, recomandările de completare sau modificare vor însoți documentațiile în ședința CTATU și vor sta la baza analizării acestora.

Cap 6. Funcționarea Comisiei de estetică urbană (CEU)

Art. 6.1. Activitatea CEU se desfășoară în ședințe săptămânale sau bilunare în funcție de importanța și numărul lucrărilor de analizat.

Art. 6.2. Propunerea ordinii de zi se face de secretariatul CEU după verificarea documentațiilor din punct de vedere al conținutului/categoriei solicitării și se aprobă de președintele CEU.

Art. 6.3. Comisia funționează în prezența a cel puțin a 2/3 din numărul membrilor.

Secretariatul consemnează prezența membrilor, iar aceștia semnează la sfârșitul ședinței sau la începutul celei următoare în procesul-verbal de ședință.

Art. 6.4. Prezentarea lucrărilor se face de către secretariat sau, în anumite cazuri, de către proiectanți.

Art. 6.5. După prezentare se dă cuvântul membrilor care pot cere precizări, face observații și recomandări sau propun amendamente. în procesul-verbal se consemnează luările de cuvânt.

Art. 6.6. Concluzia dezbaterii, formulată de președinte, aprobată prin vot majoritar de membrii comisiei (consemnându-se voturile pentru. împotrivă sau abținerile, iar la documentațiile importante, și numele votanților pe categorii de vot), se consemnează în procesul verbal de ședință.

în cazul în care nu se întrunește un vot favorabil de minim jumătate +1 din cvorum, documentația este respinsă sau amânată pentru a fi completată cu elementele recomandate.

Art. 6.7. Concluzia favorabilă a CEU poartă denumirea de acord.

Concluzia nefavorabilă, observațiile și recomandările se formulează ca adresă prin care se răspunde potentului.

Răspunsurile CEU se redactează de secretariatul comisiei și se semnează de arhitectul șef. Acordurile se vizează de către Primarul municipiului Cluj-Napoca în calitate de președinte al CTATU.

Anexa: Extrase din legislația specifică - Legea nr. 350/2001, modificată și completată

ART. 37

 • (1) In scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațiala durabilă, în coordonarea președinților consiliilor județene și a primarilor de municipii și orașe, respectiv a primarului general al municipiului București, se constituie Comisia tehnica de amenajare a teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de avizare, expertizare tehnica și consultanța.

Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.

 • (2) Comisia tehnica de amenajare a teritoriului și urbanism este formată din specialiști din domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-șef.

Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.

 • (3) Componenta nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și regulamentul de funcționare se aproba de consiliul local municipal, la propunerea primarului, pe baza recomandărilor asociațiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor, instituțiilor de învățământ superior și ale arhitectului-șef.

Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.

 • (4) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorității locale, desemnată să emită avizul pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism, precum și pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competențelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Alin. (4) al art. 37 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008, cu pct. 10Al.

 • (5) Avizele date de Comisia tehnica de amenajare a teritoriului și de urbanism se supun deliberării și aprobării consiliului local.

 • (6) La ședințele de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nu pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentațiilor -proiectelor, supuse avizării.