Hotărârea nr. 339/2010

Hotărârea 339/2010 - Aprobare P.U.D. imobil de birouri, servicii spălătorie auto D+P+4E, str. Tăietura Turcului nr. 16-18; beneficiar: Fodor Victor.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

imobil de birouri, servicii, spălătorie auto D+P+4E, str. Tăietura Turcului nr. 16-18

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -imobil de birouri, servicii, spălătorie auto D+P+4E, str. Tăietura Turcului nr. 16-18 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 190177 din 02.09.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - imobil de birouri, servicii, spălătorie auto D+P+4E, str. Tăietura Turcului nr. 16-18, beneficiar: Fodor Victor;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 139987/657 din 23.07.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - imobil de birouri, servicii, spălătorie auto D+P+4E, str. Tăietura Turcului nr. 16-18, beneficiar: Fodor Victor, prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea pe parcelă a construcției, aliniată cu axul străzii, la distanță de 5,0 m. de la limita spre stradă, la min. 5,0 m. de la limita posterioară, la min. 3,0 m. de la limita laterală nordică și min. 8,0 m. de la limita laterală sudică. Va avea regim de înălțime variabil de la D+P+E la D+P+4E, va îngloba o parte din actuala clădire de pe parcelă. Accesul auto din stradă se face pe alee carosabilă de 7,0 m. lățime la spălătoria auto precum și la parkingul din subsol, în care se rezolvă 18 locuri de parcare. Accesul la birouri și la cafeneaua de la parter se face dinspre stradă, unde vor fi amenajate o terasă, platforme și spațiu verde. Se aprobă indicii de ocupare a terenului: POT = 50% și CUT = 1,85.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 139987/657 din 23.07.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 339 din 14 septembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)