Hotărârea nr. 338/2010

Hotărârea 338/2010 - Aprobare P.U.D. locuinţă unifamilială D+P+M, str. Borhanciului nr. 5E; beneficiar: Fărcaş Ioan.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință unifamilială D+P+M, str. Borhanciului nr. 5E

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuință unifamilială D+P+M, str. Borhanciului nr. 5E - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 190512 din 02.09.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială D+P+M, str. Borhanciului nr. 5E, beneficiar: Fărcaș Ioan;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 131757/774 din 15.07.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială D+P+M, str. Borhanciului nr. 5E, beneficiar: Fărcaș Ioan, prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea pe parcelă a construcției, în retragere de min. 5,0 m față de traseul regularizat al străzii, la min. 3,0 m față de limitele laterale ale lotului, iar posterior se va asigura 5,0 m. Accesul auto și pietonal se asigură din str. Borhanciului. Gararea sau parcarea se asigură pe teren proprietate.

Ocuparea terenului se înscrie în valorile specifice ale zonei de încadrare; UTR L3c, POT max. = 35% și CUT max. = 0,6 ADC/mp.

în vederea autorizării se va reglementa dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafețelor de teren necesare pentru trasarea sau regularizarea drumului de acces.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 131757/774 din 15.07.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Jr. Csoma Botond

Nr. 338 din 14 septembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)