Hotărârea nr. 337/2010

Hotărârea 337/2010 - Aprobare P.U.D. locuinţă unifamilială D+P+M, str. Beclean nr. 4; beneficiar: Câmpean Călin Andrei.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință unifamilială D+P+M, str. Beclean nr. 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuință unifamilială D+P+M, str. Beclean nr. 4 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 190510 din 02.09.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială D+P+M, str. Beclean nr. 4, beneficiar: Câmpean Călin Andrei;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 175501/252 din 04.03.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială D+P+M, str. Beclean


nr. 4, beneficiar: Câmpean Călin Andrei, prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea pe parcelă a construcției, cu asigurarea distanțelor de min. 5,0 m. față de traseul regularizat al străzii, la min. 3,0 m. de la limitele laterale și la min. 5,0 m. de la limita posterioară. Se asigură accesul auto și parcarea în incintă. Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime corespunzătaoare UTR L3a asimilat din condiții geotehnice bune de fundare, cf. Hotărârii nr 83/2005: P.O.T. max. = 35%, C.U.T. max. = 0,9. Spații verzi = 121 m.p.

în vederea autorizării se va opera în CF dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru regularizarea străzii (4,5 m. din ax).

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 175501/252 din 04.03.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr. 337 din 14 septembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)