Hotărârea nr. 336/2010

Hotărârea 336/2010 - Conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului ing. ec. Vasile Leordean.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului ing. ec. Vasile Leordean

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului ing. ec. Vasile Leordean - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 191052 din 25.08.2010 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului ing. ec. Vasile Leordean;

Luând în considerare curriculum vitae al domnului ing. ec. Vasile Leordean, recomandările prezentate și strălucita sa activitate de filantrop și om de afaceri, puse în slujba serviciului public, prin care a contribuit la impunerea unei bune imagini a municipiului Cluj-Napoca pe plan național și internațional;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 8. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. Se conferă titlul de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului ing. ec. Vasile Leordean.Nr. 336 din 14 septembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi, prin vot secret)