Hotărârea nr. 335/2010

Hotărârea 335/2010 - Alocarea sumei de 204.573,29 lei de la bugetul local Şcolii cu clasele I-VIII „David Prodan”, reprezentând susţinerea financiară a contribuţiei proprii a unităţii de învăţământ în vederea implementării programului „Reţea transnaţională şi interegională pentru programul „Şcoală după Şcoală”, finanţat prin programul Post-dru.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H O T ĂR Â R E

privind alocarea sumei de 204.573,29 lei de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca Școlii cu clasele I-VIII „David Prodan”, reprezentând susținerea financiară a contribuției proprii a unității de învățământ, în vederea implementării proiectului „Rețea transnațională și interregională pentru programul Școală după școală”, finanțat prin Programul POS-DRU

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 204.573.29 lei de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, Școlii cu clasele 1-VIII „David Prodan”, reprezentând susținerea financiară a contribuției proprii a unității de învățământ, în vederea implementării proiectului „Rețea transnațională și interregională pentru programul Școală după școală”, finanțat prin Programul POS-DRU - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 190963 din 25.08.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune alocarea sumei de 204.573.29 lei de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, Școlii cu clasele I-VIII "David Prodan”, reprezentând susținerea financiară a contribuției proprii a unității dc învățământ, în vederea implementării proiectului „Rețea transnațională și interregională pentru programul Școală după școală”, finanțat prin Programul POS-DRU;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei dc 204.573,29 lei de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, Școlii cu clasele I-VIII “David Prodan”, reprezentând susținerea financiară multianuală a contribuției proprii a unității de învățământ, în vederea implementării proiectului „Rețea transnațională și interregională pentru programul Școală după școală”, finanțat prin Programul POS-DRU.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția economică.Nr. 335 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)