Hotărârea nr. 333/2010

Hotărârea 333/2010 - Încetarea contractului de concesiune nr. 4478/1998, asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Splaiul Independenţei f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea Contractului de concesiune nr. 4478 din 03.02.1998, asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Splaiul Independenței f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea Contractului de concesiune nr. 4478 din 03.02.1998, asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Splaiul Independenței f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 191531 din 25.08.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune încetarea Contractului de concesiune nr. 4478 din 03.02.1998. asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. Splaiul Independenței f.n.;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991. republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încetarea Contractului de concesiune nr. 4478 din 03.02.1998. având ca obiect terenul situat în municipiul Cluj-Napoca. Splaiul Independenței f.n., în suprafață de 375 mp., beneficiar S.C. „TENK.O” S.R.L.. pentru funcționarea unei baze sportive de tenis de câmp, raportat la desființarea Bazei sportive, compusă din 6 terenuri de tenis, obiect al contractului de concesiune, așa cum este acesta definit prin art. 2 cap. II din contractul de concesiune.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contcncios.

Președinte de ședință, țA ă ''xjr- Csoma Botond


Nr. 333 din 26 august 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)