Hotărârea nr. 332/2010

Hotărârea 332/2010 - Includerea în domeniul public a parkingului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n., darea în folosinţă gratuită către Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor.

CONSILIUL LOC AL Al. MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II OTĂ RÂ R E privind includerea în domeniul public a parkingului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n, darea în folosință gratuită către Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public a parkingului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Primăverii f.n. darea în folosință gratuită către Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 182620/445/18.08.2010 al Direcției tehnice prin care se propune includerea în domeniul public a parkingului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Primăverii f.n. darea în folosință gratuită către Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor;

Reținând prevederile art. 124 din I.cgea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.17 din Legea nr. 213/1998. cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 82/1991. republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministerului de finanțe nr. 1753/2004;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II O TĂRĂȘT E:

Art. 1 - Se aprobă includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca a parkingului suprateran situat in municipiul Cluj-Napoca. str. Primăverii f.n.

Valoarea dc inventar a parkingului este de 20.075.600 lei cu TVA.

Art.2 - Se aprobă darea în folosință gratuită a parkingului către Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică. Direcția economică și Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor și Serviciul Juridic, contencios.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, .Ir. Csoma Botonțț

Nr. 332 din 26 august 2010

( Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi )