Hotărârea nr. 331/2010

Hotărârea 331/2010 - Încetarea concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Mihai Viteazul.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca,

Piața Mihai Viteazul

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazul - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 191016 din 25.08.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune încetarea concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazul;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991. republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încetarea Contractului de concesiune nr. 63665 din 25.03.2009, modificat prin Actul adițional nr. 1 din data de 20.05.2009, raportat Ia prevederile cap. VIL art. 16.e„ art. 16.e. 1. și 16.C.2. din contract, completat cu alineat nou prin Actul adițional nr. 1, având ca obiect terenul situat în municipiul Cluj-Napoca. Piața Mihai Viteazul. în suprafață de 6000 mp.. beneficiară Compania Cogcdir-Gestăo de Projectos S.A.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 331 din 26 august 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)