Hotărârea nr. 330/2010

Hotărârea 330/2010 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Extindere reţea de apă şi canalizare, montare staţie de pompare, realizare branşament apă şi racord canal la locuinţele sociale de pe strada Pata Rât din municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

"Extindere rețea de apă și canalizare, montare stație de pompare, realizare branșament apă și racord canal la locuințele sociale de pe strada Pata Rât din municipiul Cluj-Napoca ”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea de apă și canalizare, montare stație de pompare, realizare branșament apă și racord canal la locuințele sociale de pe strada Pata Rât din municipiul Cluj-Napoca" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 188594 din 23.08.2010 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea de apă și canalizare, montare stație de pompare, realizare branșament apă și racord canal la locuințele sociale de pe strada Pata Rât din municipiul Cluj-Napoca ”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

II OTĂ RÂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea de apă și canalizare, montare stație de pompare, realizare branșament apă și racord canal la locuințele sociale de pe strada Pata Rât din municipiul Cluj-Napoca ", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.


Nr.330 din 26 august 2010

(I lotărârea a fost adoptată cu 20 voturi )

M U N ICI PIUL CLUJ-N APOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la I lotărârea nr. 330 / 2010

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMIC1 AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Extindere rețea de apă și canalizare, montare stație de pompare, realizare branșament apă și racord canal la locuințele sociale de pe strada Pata Rât din municipiul Cluj-Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca. strada Pata Rât; rețelele de apă și canalizare se vor executa pe trama stradală pentru accesul la locuințele sociale din strada Pata Rât

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

VALOARE TOTALĂ A INVESTIȚIEI :

543.100 LEI (cuTVA)/(125.550 EURO)

Din care C+M 488.210 LEI (cu TVA) / (112.860 EURO)

(cursul euro publicat de BNR la data de 28.06.2010. 1 euro = 4.3257 lei )

Lucrările propuse a se executa pentru extinderea rețelei de apă și canalizare, montare stație de pompare, realizare branșament apă și racord canal la locuințele sociale de pe strada Pata Rât din municipiul Cluj-Napoca sunt următoarele:

 • 1. extindere rețea de apă până la limita de propietate, pe care se amplasează modulele;

 • 2. montare stație de pompare pentru instalația de apă potabilă;

 • 3. extindere conducte de canalizare menajeră;

 • 4. realizare branșament de apă menajeră și racord canal pentru un număr de 10 MODULE, care se va situa la mijlocul distanței dintre cele două șiruri de module, inclusiv legăturile de la branșament la căminele de apă și canalizare pentru fiecare modul în parte;

 • 5. cuplarea instalației interioare (apă și canalizare) a imobilelor.

Caracteristicile principale ale construcțiilor:

în conformitate cu prevederile I IGR 766/1997. lucrările de ..Extindere rețea de apă și canalizare, montare stație de pompare, realizare branșament apă și racord canal la locuințele sociale de pe strada Pata Rât din municipiul Cluj-Napoca” se încadrează în categoria de importanță ,.D„ construcții de importanță redusă.

în conformitate cu STAS 4273/83 privind încadrarea în clase de importanță a construcțiilor hidrotehnice, lucrările ce fac obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria de importanță ..4.. și clasa de importanță IV. corespunzătoare lucrărilor definitive (principale și secundare) de alimentare cu apă și canalizare.

Principalele caracteristici ale rețelei sunt:


CONDUCTA DE CANALIZARE

 • -  rețea de canalizare menajeră: conductă PVC - KG Dn 250 mm - L 550 m rețea incintă: conductă PVC-KG Dn 200 mm - L=70 m

racord de canalizare menajeră: conductă PVC-KG Dn 160 mm L= 6mX10 buc - 60 m

 • -  cămine menajere: Dn 800: 30 buc

■   • X. V *7)Y '■ /< Cj /

x L. Ajxjw'-' VZ X?I L 1 tDZ

 • -  capac necarosabil : 15 buc

 • -  racorduri la 10 module

CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APĂ

 • -  rețea alimentare cu apă: conductă PE Dn 125 — L= 210 m

 • -  rețea incintă: conductă PE Dn 110 - L=70m

 • -  branșament de apă: conductă PE Dn 40 - L= 7 m X 10 buc = 70 m

 • -  hidrant suprateran: Dn 80-2 buc

 • -  piesă de legătură hidranți, Dn 125/110-2 buc

 • -  cămin pentru apometru: 10 buc

 • -  capac necarosabil: 10 buc

 • -  contor: Dn 32 mm - 10 buc

 • -  robinet de trecere cu descărcare Dn 1 'A - 20 buc

 • -  terasamente și construcții

 • -  branșamente la 10 module

STAȚIE DE POMPARE APĂ POTABILĂ

 • -  utilaj de pompare Q = 5 mc / h ; Hp = 30mCA

 • -  echipament complet, inclusiv automatizare, monitorizare și construcție

 • -  instalația electrică în stația de pompare.

Perioada de realizare a investiției: 70 zile calendaristice, din care 25 de zile pentru faza de proiectare și 45 de zile pentru execuție.

Finanțarea investiției: buget local.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL DEVIZ GENERAL

3.5


Privind cheltuielile necesare realizării lucrării de: Extindere rețea de apa si canalizare

, montare staite de pompare branșamente si racord canal la locuințele sociale de pe str. Pata Rat in mii lei / mii euro la c ursul 4.3257 lei

Nr.

Cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Total cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1.

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1.

Branșament electric

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii de teren

0.65

0,15

0.16

0.80

0,18

3.2.

Taxe pentru obținere de avize, acorduri si autorizații

1.09

0.25

0,26

1,35

0,31

3.3.

Proiectare si inginerie

14,96

3,45

3,59

18,55

4,28

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

1.60

0,36

0,38

1,98

0,44

3.5.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6.

Asistenta tehnica

7,48

1,72

1,79

9,27

2,13

TOTAL CAPITOL 3

25,78

5,95

6.18

31,96

7,39

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Rețea de apa

80,74

18.66

19.38

100.12

23.14

4.2.

Rețele de canalizare

230.30

53.23

55.27

285.57

66,00

4.3.

Branșamente de apa

13,60

3.14

3,26

16,86

3.89

4.4.

Racord de canal

21,68

5,01

5,20

26,88

6,21

4.5.

Statie de pompare

18,40

4,25

4,41

22,82

5,27

4.6.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

25,00

5,77

6,00

31,00

7,16

4.7. Montaje utilaj

4,00

0,92

0,96

4,96

1.14

TOTAL CAPITOL 4

393,72     91.01

94.49

488,21

112.86

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții ( 3,5 % )

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului ( 1,0% )

3,93

0.90

0.94

4.87

1,13

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costuri creditului

5.2.1. Comisoane, taxe si cote legale

-

-

-

-

-

5.2.1.1 Inspectoratul in construcții ( 0,7 % )

2,75

0,63

0,66

3,41

0,79

5.2.1.2 Casa constructorului ( 0,5 % )

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Costul creditului

-

-

-

-

-

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute ( 3% )

11,81

2,73

2,83

14,64

3,38

TOTAL CAPITOL 5

18,49

4,56

4.43

22.92

5.30

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6.2.

Probe tehnologice si teste 0,1 %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

A

437,99

101.25

105,11

543,10

125,55

Din care C + M

/ ** —

393,72

91.01

94,49

488,21

112.86

INVESTITOR                                      PROIECTANT

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA                                 ., S C. GREON PROIECT S R L.

ing. Tala loan |