Hotărârea nr. 33/2010

Hotărârea 33/2010 - Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor de oportunitate ale

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 26768 /43/08.02.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă avizele de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

238941/890/17.12.2009 - Studiu de oportunitate PUZ - Calea Baciului, zona Ruttrans - Constructorul pentru reconversie/diversificare funcțională a platformei industriale în zonă de dotări /servicii/locuințe

SC RUTTRANS SA;

229364/11/28.01.2010 - Studiu de oportunitate PUZ - str. Câmpului Est, str. Cicio Pop MĂRGHITAȘ FLORIN LUCIAN și asociați;

159602/31/21.01.2010 - Studiu de oportunitate PUZ - str. Cantonului f.n.-modernizare depozite PETROM

SC ILF CONSULTING ENGINEERS SRL;

227947/32/21.01.2010 - Studiu de oportunitate PUZ, str. Pata Rât Est-zona incintelor industriale

SC EDA COMTRANS SRL;

124354/33/21.01.2010 - Studiu de oportunitate - Extindere PUZ - str. Câmpului TANȚA CORNEL.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Președinte de^ședință,Ad^ițin Popa

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, Jr. AuroriyȚărmure

I

Nr. 33 din 16 februarie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)