Hotărârea nr. 329/2010

Hotărârea 329/2010 - Numirea domnului Laszlo Attila ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Consiliul de Administraţie al Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Laszlo Atilla ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Consiliul de Administrație al Spitalului Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian " Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind numirea domnului Laszlo Atilla ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Consiliul de Administrație al Spitalului Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian" Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 152903/424/28.07.2010 al Direcției Comunicare și relații publice prin care se propune numirea domnului Laszlo Atilla ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Consiliul de Administrație al Spitalului Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian " Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de validare. în urma votului secret exprimat, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se numește domnul Laszlo Atilla pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Consiliul de Administrație al Spitalului Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian " Cluj-Napoca .

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează secretarul municipiului.

ȚPȚLEȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


- Jrf Cs'bma Botond Z7 ____—

tiftsemnează:

^gfcatul omnicipiului,

i u Jr^AuroBolTărmure


Nr. 329 din 26 august 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi, prin vot secret)