Hotărârea nr. 328/2010

Hotărârea 328/2010 - Aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 26/2010 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată orară, aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulaţiei din municipiul Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 26/2010 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 26/ 2010 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din municipiul Cluj-Napoca) - proiect din initiațiva primarului;

Analizând Referatul nr. 190902 al Serviciului Public de Interes Local pentru Adminstrarea Parcărilor, organizat ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin care se propune aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 26/ 2010 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din municipiul Cluj-Napoca);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215 /2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din municipiul Cluj-Napoca. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor și Direcția Poliția comunitară.ează: unicipiului, a Țărmure

Nr. 328 din 26 august 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor

Anexă la Hotărârea nr. 328/2010


CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 2 alineatul 2 se completează cu sintagma : “închise cu bariere'', urmând ca alineatul 2 să aibă următorul cuprins :

“Alin. 2 Se disting următoarele tipuri de zone de parcare cu plată: zone situate pe platforme în afara căilor de rulare, închise cu bariere, delimitate la marginea carosabilului, situate parțial sau integral pe trotuar, acolo unde, prin aceasta, nu se stânjenește traficul pietonal etc.“

Art. 3 se completează cu litera f, având următorul cuprins:

“f) în cazul parcărilor închise cu bariere, plata se va face la casele automate de plată la sfârșitul perioadei de staționare, utilizatorul având obligația de a părăsi incinta parcării în 10 minute de la efectuarea plății.”

CAPITOLUL II. ZONE TARIFARE, TARIFE ȘI METODE DE TAXARE

B. TARIFE

Art. 5 se completeză, astfel:

„Tarif rupere barieră - 50 lei”, respectiv cu paragraful:

„Tarifele aplicate pentru parcările închise cu barieră sunt cele prevăzute în prezentul articol.

Abonamentele pentru locurile de parcare cu plata orară nu sunt valabile în parcările închise cu bariere, plata pentru acestea facându-se exclusiv prin intermediul caselor automate de plată.”

C. METODA DE TAXARE

Art. 9 litera a se completează cu sintagma “tichete eliberate de casele automate de plată“, conținutul articolului fiind următorul:

“Art. 9

a) Taxa de parcare se poate achita prin: tichete de parcare răzuibile. procurate din rețeaua de distribuție semnalizată, tichete de parcare eliberate de aparatele de taxare automată (PGM), tichete eliberate de casele automate de plată, abonamente și cip-carduri eliberate de la ghișeul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, str. Moților nr. 7.“


CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 14 se completează cu sintagma „excepție făcând parcările publice închise cu bariere, unde prevederile prezentului regulament se aplică permanent (24 de ore din 24).” urmând ca acesta să aibă următorul cuprins:

“Art. 14 Regulamentul se aplică în intervalul luni-sâmbătă, orele 07 00- 21 00. Duminica și în sărbătorile legale nu se aplică dispozițiile regulamentului, excepție făcând parcările publice închise cu bariere, unde prevederile prezentului regulament se aplică permanent (24 de ore din 24).”

CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE se completează cu Art. 22, cu următorul conținut:

"Art. 22 Administratorul parcărilor publice nu răspunde de securitatea autoturismelor, respectiv a bunurilor aflate în acestea, precum și de eventualele avarii cauzate de modul defectuos în care s-a efectuat parcarea, staționarea, respectiv rularea, în interiorul parcărilor precum și datorită producerii unor calamități naturale, acesta fiind exonerat de la plata de despăgubiri.”