Hotărârea nr. 324/2010

Hotărârea 324/2010 - Prelungirea duratei de valabilitate a unor contracte de închiriere pentru terenurile-curţi aferente apartamentelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 şi a contractelor de închiriere pentru terenurile-curţi ocupate de garaje proprietate personală.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei de valabilitate a unor contracte de închiriere

pentru terenurile-curți aferente apartamentelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a contractelor de închiriere pentru terenurile-curți ocupate cu garaje proprietate personală

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile-curți aferente apartamentelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a contractelor de închiriere pentru terenurile-curți ocupate de garaje proprietate personală - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 181790 din 17.08.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile-curți aferente apartamentelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a contractelor de închiriere pentru terenurile-curți ocupate cu garaje proprietate personală;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare; ale O.U.G. nr. 8/2004 și ale O.U.G. nr. 44/13.05.2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere pentru terenurile-curți aferente apartamentelor vândute în baza Legii nr. 112/1995, respectiv a contractelor de închiriere pentru terenurile-curți ocupate cu garaje proprietate personală, amplasate în curțile interioare ale imobilelor preluate de către Statul Român, până la data vânzării pentru cele care îndeplinesc condițiile de vânzare, dar nu mai mult de data de 19 mai 2014.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 324 din 26 august 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)