Hotărârea nr. 323/2010

Hotărârea 323/2010 - Transcriere contractului de concesiune a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 4, de pe „CREDITCOOP Casa centarlă – Agenţia Cluj-Napoca”, pe „Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP – Agenţia Cluj-Napoca”, şi însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de dezlipire.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transcrierea contractului de concesiune a terenului situat în municipiul

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 4, de pe „CREDITCOOP Casa centrală - Agenția Cluj-Napoca” pe „Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP- Agenția Cluj-Napoca” și însușirea documentației tehnice cadastrale de dezlipire

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transcrierea contractului de concesiune a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 4, de pe „CREDITCOOP Casa centrală - Agenția Cluj-Napoca” pe „Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP - Agenția Cluj-Napoca” și însușirea documentației tehnice cadastrale de dezlipire - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 145317/453/02.07.2010 al Serviciului evidență patrimoniu și cadastru prin care se propune transcrierea contractului de concesiune a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 4, de pe „CREDITCOOP Casa centrală - Agenția Cluj-Napoca” pe „Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP - Agenția Cluj-Napoca” și însușirea documentației tehnice cadastrale de dezlipire;

Reținând prevederile legii nr. 50/1991, republicată, ale Ordinului nr. 634/2006, modificat prin Ordinul nr. 134/2008 și Ordinul nr. 415/2008. ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, modificată și republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transcrierea contractului de concesiune a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 4, de pe „CREDITCOOP Casa centrală - Agenția Cluj-Napoca” pe „Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP - Agenția Cluj-Napoca”, ca urmare a schimbării denumirii concesionarului.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 4 înscris în C.F. nr. 265597 Cluj-Napoca, provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 29977, în suprafață

de 11121 mp., cu nr. topo. 23146 „Alei și spații verzi”, intabulat în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. Cluj, astfel:

parcela cu nr. topo nou 23146/1, în suprafață de 11066 mp., categoria de folosință „Alei și spații verzi”, care se va reînscrie în CF nr. 29977 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

parcela cu nr. topo nou 23146/2, în suprafață de 55 mp., categoria de folosință „Alei și spații verzi”, care se va înscrie în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. în baza contractului de concesiune nr. 71051/18.09.2006, se va înscrie dreptul de concesiune asupra terenului în suprafață de 55 mp., pe o durată de 49 de ani, în favoarea Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP - Agenția Cluj-Napoca.

Art, 3. Se însușește documentația tehnică cadastrală de dezlipire întocmită dc P.F.A. ing. geod. Oprc Cosmin Alin, ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 323 din 26 august 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

CADASTRALA

Necesară pentru: Dezmembarare Amplasament: Mun. Cluj Napoca str.Primaverii,Nr.4,Bl S3, jud. Cluj.

Beneficiari:

BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP AGENȚIA CLUJ NAPOCA cu sediul in

Mun. Cluj Napoca , Str. Primăverii nr. 4 Bl. S3 Jud. ClujBorderou de piese

PARTEA SCRISA:

 • ■  Cerere de recepție a documentației pentru dzmembrare

 • ■  Fișa proiectului

 • ■  Borderou de piese

 • ■  Memoriul tehnic

 • ■  Inventarul de coordonate

 • ■  Fișier ASCII

 • ■  Calculul suprafeței

 • ■  Declarații posesori

 • ■  Copie act de identitate

 • ■  Actul de proprietate “

 • ■  Tabel de mișcare a parcelelor

PARTEA DESENATA:

 • ■  Plan de încadrare în zonă sc. 1:5000

 • ■  Plan de amplasament si delimitare a imobilelor cu propunerea de dezmembrare sc. 1 : 1000

• Plan de amplasament si delimitare a imobilelor (rezultate) sc. 1 : 1000


MEMORIU TEHNIC .JUSTIFICATIV

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică cadastrală pentru: DEZLIPIRE IMOBIL TEREN

 • 2. Beneficiarii lucrării: Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul Tn mun. Cluj-Napoca, str. Petru Maior, nr. 2-4, jud.Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Ing.Geod P.F.A Opre Cosmin Alin domiciliat în loc. Cluj-Napoca, str. Piatra Craiului., nr. ..2.., jud. Cluj, Certificat de autorizare: Seria BH, Nr. 209., Categoriile B,C.

 • 4. Obiectul lucrării: Imobil situat în intravilanul mun. Cluj-Napoca, str. PrimaveriiI,

nr. .4..., jud. Cluj, având suprafața totala înscrisă în acte de ...11121......mp.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament cu propunerea de dezlipire în 2 imobile și a planurilor de amplasament al imobilelor rezultate necesare obținerii unei hotărâri a Consiliului Local a muri. Cluj-Napoca în scopul efectuări operațiunilor de publicitate imobiliară.

în urma dezlipirii pe imobilul rezultat având suprafața de .55... mp se dorește a se înscrie în cartea funciară dreptul de concesiune asupra terenului respectiv conform Contractului de Concesiune nr.71051din 18.09.2006 , Hotarirea Consiliului Local privind concesionarea unui teren situat in Mun.Cluj Napoca str.Primaverii nr.4 bl.S3, si Proces Verbal de Predare-Primire a terenului situat in Mun. Cluj-Napoca str.Primaverii nr.4 bl.S3 nr.72682/423/27.09.2006 precum si aconstrucției edificate pe acest teren în favoarea BANCA CENTRALA COOPERATISTA CRDICOOP. AGENȚIA CLUJ NAPOCA aceștia obținînd in baza Contractului de Concesiune nr.71051din 18.09.2006 si Hotarirea Consiliului Local privind concesionarea unui teren situat in Mun.Cluj Napoca str.Primaverii nr.4 bl.S3,o supratafata de teren de 55 mp situată în Cluj-Napoca, str. Primăverii., nr. 4 , Bl. s3...., de la Consilul Local al Mun. Cluj NApoca .precum și dreptul de folosință asupra terenului respectv pe o durata de 49 de ani.


Cluj-Napoca,

28.06.2010


Descrierea lucrărilor topografice și geodezice

 • >  metode și aparatură folosite la măsurători;

La determinarea punctului de stație cu nr. stl s-a utilizat metoda retrointersecției cu ajutorul unei Stați Totale Trimble 3035 DR cu o precizie de 5 secunde, apoi s-au ridicat punctele situate pe limită prin metoda radierii

 • >  sistemul de coordonate;

Măsurătorile au fost realizate în sistemul de proiecție Stereografic 1970

 • >  Puncte geodezice de sprijin vechi și noi folosite;

S-au utilizat puntele - Dealul Hoia

- Biserica Calvaria

 • >  starea punctelor geodezice vechi;

 • - Dealul Hoia -buna

 • - Biserica Calvaria -buna

 • > descrierea punctelor topografice noi determinate în cadrul lucrării (puncte de îndesire ale rețelei de sprijin sau ale rețelei de ridicare).

Executant

Ing. geod. Opre Cosmin Alin.

Data întocmirii iunie 2010

Județul Cluj

Denumirea unității administrativ-teritoriale Florești


PUNCTE VECHI

NR PUNCT

COORDONATE STEREO'70

Y(.n)

Y(m)

Dl. Hoia

586405.381

388398.377

. Bis.Calvaria (turla Nord)

585633.316

389985.965

PUNCTE NOI

NR PUNCT

COORDONATE STEREO'70

Y(m)

Y(m)

stl

583011,324

384932,537

Cluj-Napoca: aprilie 2007

30

/30


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Județul Cluj

Denumirea anitiții administrativ-tcritoriale ClujNapoca

Parcela 2 Cc

C.F. nr 29977 Cluj-Napoca nr. topo 23146/2

Parcela (2)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1000

585237.825

389857.162

9.577

1001

585228 466

389855.130

3.669

1002

585227.719

389858.722

3.497

1003

585231.127

389859.507

2.220

1004

585230.803

389861.703

3.001

1005

585233.771

389862.147

2.220

1006

585234X185

389859.949

4.706

1007

5852387732

389860.694

6.080

1008

585242.173

389855.681

2.650

1009

585240.027

389854.126

3.750

S(1)=55.08mp P=41.372m


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SCARA 1:5000


PROPRIETARI :

STA l'UL ROMAN

BENEFICIAR :

CRED1TCOOP CASA CENTRALĂ -

AGENȚIA CLUJ - NAPOCAPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNERE DE DEZLIPIRE

SCARA 1:1000


Nr.topografic

Nr.cadastral

Suprafața rnasurata

Adresa imobilului

23146

11121 mp

irtun.Culj-Napoca . str.Primaverii nr4.bl S3

Cartea Funciara nr.

29977

UAT

Cluj Napoca

TABEL DE MIȘCARE PARCELARA PENTRU DEZLIPIRE IMOBIL

SITUAȚIA ACTUALA (inainte de dezlipire)

SITUAȚIA VIITOARE (după dezlipire)

Nr.cad

Nr.cad

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr.top

Nr.cad

Suprafate (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

23146

11121

Alei si spatii verzi

23146/1

11066

Alei si spatii verzi

(Lot1)

Teren parțial imprejmuit

23146/2

55

Alei si spatii verzi

(Lot2)

Teren imprejmuit

Total

Total

11121

Scara = 1:1000

1 cm pe plan = 10 m pe teren

10 o
e confirma suprafața din măsurători si itroducerea imobilului in baza de date
Nr. cadastral

Nr.topografic

Suprafața masurata

Adresa imobilului

23146/2

..55.. mp

ou.rninaveni nr.   01. oo, muu.              juu.

Cluj-NapocaA. Date referitoare la teren


Parcela(2Cc)

Nr Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X(m]

Y[m)

1000

585237.825

389857.162

9.577

1001

585228.466

389855.130

3.669

1002

585227.719

389858.722

3 497

1003

585231.127

389859.507

2.220

1004

585230.803

389861.703

3.001

1005

585233.771

389862.147

2.220

1006

585234 085

389859.949

4 706

1007

585238.732

389860.694

6.080

1008

585242.173

389855 681

2 650

1009

585240.027

389854 126

3.750

S(2Cc)=55.08mp P=41.372m


îNrpareeiaj Ca*7!Ofiade Sup'a,ala J folosința i (mp)

j.                  ....

I Alei si spatii 55 verzi i


Mențiuni


Scara =1:200


1 cm pe plan = 2 m pe teren
Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date


i—_l—’

I Total


zi_ i______!...


Teren împrejmuit

i

•I.....-      ■ —TABEL DE MIȘCARE PARCELARA

UAT - Mun.Cluj Napoca


A. SITUAȚIA ACTUALA CONFORM CF.29977 CLUJ NAPOCA

Nr.Cf.

Nr.

Cad.

Nr.

Topo.

Descriere imobil

Suprafață

(mp)

Proprietari

Sarcini

29977

23146

Alei și spații verzi

11121

Drept de proprietate, cu titlu de expropriere în favoarea:

B1. STATUL ROMÂN în administrarea operativă a

B2. GIGCL CLUJ

Nu sunt

Total Suprafață

11121 MP

B. S

TUATIE PROPUSA CONFORM

TOTARIRII CONSILULUI LOCAL AL MUN. CLUJ NAPOCA

Nr.Cf.

Nr.

Cad.

Nr.

Topo.

Descriere imobil

Suprafață

(mp)

Proprietari

Sarcini

i

29977

Cluj Napoca

23146/1

Alei și spații verzi

11066

Drept de proprietate, cu titlu de expropriere în favoarea: B1. mun. Cluj-Napoca în administrarea operativă a B2. Consiliului Local al mun.

Cluj-Napoca

Nu sunt

I

Nou Cluj Napoca

23146/2

Alei și spații verzi

55

Drept de proprietate, cu titlu de expropriere în favoarea: B1. mun. Cluj-Napoca în administrarea operativă a B2. Consiliului Local al mun.

Cluj-Napoca

Asupra terenului drept de concesiune pe o durată de 49 de ani în favoarea Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop - Agenția Cluj - Napoca conform Contract Concesiune 71051 din 18.09.2006

Total Suprafață

11121 MP

ZA A.

--A——c

TU--A-------------