Hotărârea nr. 322/2010

Hotărârea 322/2010 - Concesionarea, prin încredinţare directă, a ternului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci, în suprafaţă de 3.663 m.p., în favoarea S.C. Compania de Apă Someş S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci, în suprafață de 3.663 mp., în favoarea S.C. Compania de Apă Someș S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. zona Borhanci. în suprafață de 3.663 mp.. în favoarea S.C. Compania de Apă Someș S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 148977 din 07.07.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. zona Borhanci. în suprafață de 3.663 mp.. în favoarea S.C. Compania de Apă Someș S.A.;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci. în suprafață de 3.663 mp., în favoarea S.C. Compania de Apă Someș S.A.. în vederea realizării lucrărilor de investiții - obiectiv de utilitate publică - construire rezervor de înmagazinare apa potabilă.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani.

Art. 3. Taxa de concesionare se stabilește la suma de 170 lei/mp.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință,

Nr. 322 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)