Hotărârea nr. 321/2010

Hotărârea 321/2010 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 5, înscris în C.F. nr. 255.272 – Cluj-Napoca, cu nr. topografic 14102.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 5, înscris în C.F. nr. 255272 - Cluj-Napoca, cu nr. topografic 14102

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 5, înscris în C.F. nr. 255272 - Cluj-Napoca, cu nr. topografic 14102 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 135637 din 22.06.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 5, înscris în C.F. nr. 255272 - Cluj-Napoca, cu nr. topografic 14102, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului în suprafață de 30 mp. situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 5, înscris în C.F. nr. 255272 - Cluj-Napoca. cu nr. topografic 14102, în favoarea S.C. Centrul Medico-Chirurgical Universitar Interservisan S.R.L., începând cu data de 21.04.1997.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 321 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)