Hotărârea nr. 320/2010

Hotărârea 320/2010 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 7, înscris în C.F. nr 264.131 – Cluj-Napoca, cu nr. topografic 14.104 şi cadastral 18150.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 7, înscris în C.F. nr. 264131 - Cluj-Napoca, cu nr. topografic 14104 și cadastral 18150

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 7, înscris în C.F. nr. 264131 -Cluj-Napoca. cu nr. topografic 14104 și cadastral 18150 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 182378 din 18.08.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Nicolae Pascaly nr. 7, înscris în C.F. nr. 264131 - Cluj-Napoca, cu nr. topografic 14104 și cadastral 18150, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991. republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului în suprafață de 15 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Nicolae Pascaly nr. 7, înscris în C.F. nr. 264131 -Cluj-Napoca. cu nr. topografic 14104 și cadastral 18150, în favoarea domnului Pop Teofil și a soției Pop Adriana, începând cu data de 07.09.1999.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 320 din 26 august 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)