Hotărârea nr. 317/2010

Hotărârea 317/2010 - Însuşirea documentaţiei tehnice pentru rectificarea suprafeţei terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădăşel f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice pentru rectificarea suprafeței terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădășcl f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru rectificarea suprafeței terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădășel f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 183769/20.08.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice pentru rectificarea suprafeței terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădășel f.n.;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006, modificat prin Ordinul nr. 134/2008 și Ordinul nr. 415/2008, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, modificată și republicată și ale Hotărârii, nr. 279/2010;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea suprafeței terenului înscris în CF nr. 271015 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 271015, de la 7302 mp., la 13250 mp., suprafața reală rezultată în urma măsurătorilor topografice.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică pentru rectificarea suprafeței terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădășel f.n., întocmită de inginer Buzea Eugen Cosmin, ce se constituie în anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Președinte de ședință, Jr. Csoma Boterh^Tî


Nr. 317 din 26 august 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 317/2010

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

9

PENTRU ÎNSCRIEREA MODIFICĂRII SUPRAFEȚEI IMOBILULUI

ÎN CARTEA FUNCIARĂ

AMPLASAMENT:

STR. NĂDĂȘEL, F.N.

MUN. CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ

C.F. NR. 271015

NR. CADASTRAL 271015

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B,C.

Str. Lazăr Gheorghe, nr. 9, ap. 14, mun. Cluj-Napoca. Telefon: 0741/152064

CLUJ - NAPOCA AUGUST 2010

B.E. 8/27/2010CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

? •

PARTEA SCRISĂ:

 • ■        Fișa proiectului                                                  1 pag.

 • ■       Conținutul documentației                                     1 pag.

 • ■       Memoriul tehnic                                            1 pag^

 • ■       C.F. 271015 Cluj-Napoca                                 1 pag.

 • ■       Tabel de mișcare a parcelelor                                1 pag.

PARTEA DESENATĂ:

0 Plan de încadrare în zonă

planșa 1

planșa 2

1 planșă


B Plan de situație conform C.F.

“ Plan de amplasament și delimitare a imobilului

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru înscrierea modificării suprafeței imobilululi în cartea funciară, lucrarea fiind înregistrată în registrul de evidență la nr. /2010.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Local al mun. Cluj - Napoca prin primar Sorin Apostu, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, P.F.A. str. Lazăr Gheorghe, nr. 9, ap. 14, mun. Cluj-Napoca, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat în mun. Cluj - Napoca, str. Nădășel, f.n., având ca suprafață măsurată 13250 mp.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru înscrierea modificării suprafeței imobilului în cartea funciară.

 • 6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se află situat în mun. Cluj -Napoca, str. Nădășel, f.n., între vecinii la:

 • - Nord - Proprietăți private,

 • - Est - Valea Chintăului,

 • - Sud - Râul Someș,

 • - Vest - Mun. Cluj-Napoca.

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este întabulat pe mun. Cluj-Napoca, în C.F. nr. 271015 Cluj-Napoca, nr. 271015, având suprafața de 7302 mp. Conform prezentei documentații se propune înscrierea modificării suprafeței imobilului în cartea funciară de la 7302 mp la 13250 mp, conform tabelului de mișcare anexat.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

- Au fost culese date privind actele pe care le deține proprietarul și au fost notate vecinătățile.

S-a făcut recunoașterea terenului în vederea identificării punctelor necesare determinării suprafețelor și redactării planului de situație.

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-au folosit punctele de triangulație: 1 (Punct vechi) și 2 (Punct vechi). Din punctul de stație 2 cu viză pe punctul 1 cu ajutorul telemetrului electro-optic, s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970, iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975.

b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul acordului de orientare și a coordonatelor punctelor radiate;

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - au fost elaborate planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor;

 • - a fost întocmit tabelul de mișcare al parcelelor;

Prelucrarea datelor și redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

August 2010

Cluj - Napoca


întocmit:

ing. Buzea Eugen-CosminANCPÎ

Nr. cerere

84678

Ziua

26

Luna

07

Anul

2010


w.» r; < s tȚio* SI. A ii <t ■:. * »5 <i s t s t *-i <•       t xTf <M<*Srl t Kt.*


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru

INFORMARETEREN intravilan


Adresa: Cluj-Napoca, Strada NADASEL


CARTE FUNCIARA NR. 271015 Comuna/Orăs/Municipiuf Cluj-Napoca Nr. cadastral / Nr. topografic vechi imobil:

Top: -

Al


271015B. Partea II- (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 271015

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

1 • -

84678 / 26.07.2010

Act act administrativ, 193, 11.05.2010, emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA, HCL nr. 280.15-07-2010 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA ; documentație cadastrală avizată de OCPI Cluj

3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al              |

■1.

MUNICIPIUL CLUJ'NAPOCA in administrarea

■ ____.• - - -----

..4   —

CONSICrUCOrLOCAL'ÂTMUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 ia Partea I


Certific ca prezentul extras corespundeJntrxj.totuLcu..px>2:jti.iie. in vigoare.din cartea fundară originala,

...pastrata_,de.a,cesț .birou,_________________        _______________........................................________________________________________

" Pfez^fur^T^\de^^rteTuncîaTa_nu“estevajabitla"incheierea- actelor:autentificate-de notarul public.-------------

S7a achitat tariful de 900 RON, chitanța nr. 22787/26-07-2010, pentru sen/iciul de publicitate imobiliara 222,

Asistent - registrator,

DANA SOUCA


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA

IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F.

CAD.

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ-CONFORM C.F.

271015

Cluj-Napoca

271015

7302

Teren în str. Nădășel f.n.

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ÎNSCRIEREA MODIFCĂR1I SUPRAFEȚEI

271015

Cluj-Napoca

271015

13250

Teren în str. Nădășel f.n.

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA

întocmit:

ing. Buzea Eugen- Cosmin

Plan de încadrarea in zona scara: 1:5000

L-34-48-C-a-2-IV

L-34-48-C-Q-4-IIPRDPRIETAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPUCA

Plan de situație


Pct.

E (m)

N (m)

300

393885.728

588877.510

139

393915.609

588900.253

134

393939.021

588918.414

137

393945.417

588904.895

239

393966.730

588910.945

238

393979.119

588914.490

236

393991.514

588917.890

235

394008.220

588922.457

234

394022.110

588926.336

233

394036.222

588930.223

231

394048.771

588933.663

230

394061.378

588937.076

229

394076.207

588940.928

228

394094.275

588946.228

223

394103.038

588948.933

217

394171.966

588969.356

177

394189.434

588955.153

301

394194.850

588948.065

401

394203.398

588936.222

402

394203.131

588933.344

403

394201 306

588932.110

404

394154.531

588918.441

405

394066.780

588890.034

406

394051.391

588882.380

407

394013.451

588875.444

408

393979.845

588869.426

409

393969.289

588867.836

307

393964.176

588884.882

305

393999.400

588894.530

304

393995.143

588908.976

308

393959.919

588899.328

307

393964.176

588884.882

409

393969.289

588867.836

410

393906.141

588858.327

41 1

393883.275

588858.380

Se confirma suprafața din masurotori si introducerea imobilului in ba2O de dateDELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:1000


Nr. cadastral

Suprafota masuroto

Adresa imobilului

271015

13250mp

Str. Nodasei, f n

Carteo Funciara nr.

271015          UAT              CLUJ-NAPOCA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Cotegorio de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1.

Cc

13250

parțial imprejmuit

Total

13250

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Suprafața construite la sol (mp)

Valoare de impozitare

(lei)

Mențiuni

Total


Mun. Cluj-Napoca