Hotărârea nr. 316/2010

Hotărârea 316/2010 - Avizarea unei documentaţii tehnice de măsurători topografice în favoarea S.C. Unirea S.A. Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind avizarea unei documentații tehnice de măsurători topografice în favoarea S.C. UNIREA S.A. CLUJ-NAPOCA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind avizarea unei documentații tehnice de măsurători topografice întocmită în favoarea S.C. UNIREA S.A. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 176871 din 07.09.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune avizarea unei documentații tehnice de măsurători topografice conform H.G. 834/1991 pentru stabilirea și evaluarea terenurilor, cu precizarea vecinătăților, a procesului-verbal și a planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n., în favoarea S.C. UNIREA S.A. CLUJ-NAPOCA, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai nr. 1-2, întocmite în vederea obținerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru amplasamentul „Baza Sportivă”;

Reținând prevederile H.G. nr. 834/1991;

Având Sentința Civilă nr. 2223/2007 din 16.11.2007 și Decizia Civilă nr. 295/2008 din


04.02.2008;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se avizează favorabil, Documentația tehnică de măsurători topografice conform


H.G. 834/1991 pentru stabilirea și evaluarea terenurilor, cu precizarea vecinătăților, a procesului-verbal și a planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n., în favoarea S.C. UNIREA S.A. CLUJ-NAPOCA, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai nr. 1-2, întocmite în vederea obținerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru amplasamentul „Baza Sportivă”;

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință. Jr. Csoma BotondContrasemnează Secretarul munV Jr. Aurora/VSfnr

Nr. 316 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)