Hotărârea nr. 315/2010

Hotărârea 315/2010 - Însuşirea documentaţiei cadastrale pentru dezmembrarea şi însuşirea în Cartea Funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 43-45, Corp A, ap. 3.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O TÂRÂRE privind însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrarea și înscrierea în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 43-45, corp A, ap. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrarea și înscrierea în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 43-45, corp A, ap. 3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 178107/45/12.08.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrarea și înscrierea în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, calea Dorobanților nr. 43-45, corp A, ap. 3;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006, modificat prin Ordinul nr. 134/2008 și Ordinul nr. 415/2008. ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, modificată și republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTÂRÂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea apartamentului nr. 3, situat în municipiul Cluj-Napoca. Calea Dorobanților nr. 43-45, corp A, înscris în CF nr. 123903, cu nr. topo 4771/2/III. compus din: un atelier și o magazie, în suprafață utilă totală de 22,22 mp., cu părți indivize comune în cotă de 22,22/100, înscrise în CF colectivă nr. 123092, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, astfel:

 • - apartamentul nr. 3, cu nr. topo 4771/2/III/a, compus din: un atelier în suprafață utilă de 12,91 mp., cu părți indivize comune în cotă de 12,91/100, înscrise în CF colectivă nr. 123092, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, care se va înscrie în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - apartamentul nr. 3A, cu nr. topo 4771/2/III/b, compus din: o magazie în suprafață utilă de 9,31 mp., cu părți indivize comune în cotă de 9,31/100. înscrise în CF colectivă nr. 123092, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, care se va înscrie în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Art. 2. Se însușește documentația cadastrală pentru dezmembrarea și înscrierea în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 43-45, corp A, ap. 3, întocmită de P.F.A. ing. Popa Antonela Daniela, ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 315 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)Contrasemijează:


Secretarul Jr. Auroraf


Anexă la Hotărârea nr. 315/2010


Persoana Fizica Autorizata ing. POPA ANTONELA i DANIELA

m-r--r-i-r-xim tm-i ■» T'rmrxr» t r? n nn

A- Hi IN ± _L Jd            UHj        -L \-JX\ J.. 2-AXVCu

'o.G.R.NR. 1883

Tel. 0740-135897

PRIMĂRIA MUN. CLUJ-NAPOCA

FISA PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA PENTRU

DEZMEMBARE (REAPARTAMENTARE) SI ÎNSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE DIN:

LOCALITATEA CLUJ NAPOCA

STR. DOROBANȚILOR , NR. 43-45 , CORP A, AP. 3 JUD. CLUJ

BENEFICIARI: BANNASTASIA


BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE

 • 1.  Fișa proiectului.

 • 2. Borderou de piese.

 • 3. Memoriu tehnic.

 • 4.  Carte funciara .

 • 10. Măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare .

 • 11. Calculul suprafețelor.

 • 12. Relevee.

B. PIESE SCRISE

 • 1. Plan de incadrare in zona la scara 1 : 5.000.

 • 2. Plan de amplasament si delimitare a imobilului la scara 1: 500

 • 3. Relevee , scara 1 :100

MEMORIU TEHNIC

1 • Denumirea lucrării: Documentație cadastrala pentru obținerea Hotarari de Consiliu pentru dczmembrare(reapartamentare) a construcției , având în caietul de evidența nr 26/2010 .

 • 2. Beneficiarul lucrării-. Ban Nastasia ,cu domiciliul in loc. Cluj Napoca , str. Donath , nr. 23, ap.28,

jud. Cluj ; Ban Septimiu. cu domiciliul in loc. Cluj napoca, str. Donarh, nr. 1, ap. 58, jud. Cluj;Nemeth Yvonne Viktoria, cetatean maghiar, cu domiciliul in Ungaria, Budapesta, str.Repasy Mihaly, nr. 4 , et. 10, ap. 64; Meyndt Szulvia Erika. cetatean maghiar, cu domiciliul in Ungaria, Budapesta, str. Margit Korut, nr. 29A, et. 3, ap. 1

 • 3.  Executantul lucrării : Ing. Popa Antonela Daniela , având certificatul de autorizare Nr. 1883 .

 • 4.  Obiectivul lucrării: PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE situat in localitatea Cluj Napoca, str. Dorobanților, nr. 43-45, Corp A, ap. 3, jud. Cluj .

 • 5. Scopul lucrării: Obținerea Hotărârii de Consiliu pentru dezmembrarea (reapartamentarea) .

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : Construcția am identificat-o in localitatea Cluj Napoca, str. Dorobanților, nr. 43-45, Corp A, ap. 3, jud. Cluj

 • 7. Situația juridică a corpului de proprietate : Dovada deținerii corpului de proprietate se face cu :

 • - Carte funciara nr. 171622 Cluj Napoca - teren -Nr. cad. 13120 in suprafața de 1.060 m.p.

 • - Carte funciara nr. 123902 colectiva Cluj Napoca

 • - Nr. Topografic 4771/2 in suprafața de 192 mp

 • - Carte funciara nr. 123903 Cluj Napoca

-Nr. Topo. 4771/2/III - ap. 3

 • - Dispoziția de restituire din 11.06.2007

8. Operațiuni topo - cadastrale : Terenul l-am identificat in localitatea Cluj Napoca, str. Dorobanților, nr. 43-45, Corp A, ap. 3, jud. Cluj .Documentația s-a intocmit pentru obținerea Hotărârii de Consiliu pentru dezmembrare (reapartamentarea) a imobilului .Hotararea de Consiliu este necesara pentru depunerea documentației de inscriere a imobilului dezmembrat in cartea funciara.Propunerea de dezmembrare se face pentru apartamentul nr. 3 care este compus din magazie si atelier in suprafața de 22.22 mp astfel: apartament 3a - atelier -12.91 mp ; apartament 3b - magazie 9.31 mp si apoi sa se inscrie in cârti funciare separate.

Pentru legarea la rețea am folosit nr. cad. 13120 aflat în baza de date a OCPI.

Măsurătorile s-au efectuat in prezenta proprietarului terenului si a vecinilor „cu Statia totala Leica 407 cu precizia de 7 secunde.                                   /'


Calculul punctelor și a suprafeței au fost efectuate pe calculator.

Sistemul de proiecție - Stereografic 1970.

ÎNTOCMIT: Ing. Pop


Nr.cerere: 59854/09.08.2007

Eliberat la:14.08.2007

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ Cluj Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr. 123903

A. Partea l-a

Localitatea Cluj-Napoca

Nr.crt.

NR

Top.

Descrierea imobilului

STR. DOROBANȚILOR NR 43-45 CORP A

Suprafața în mp.

Observații

3.

4771/2/111

Apartamentul nr. 3 la parter compus din : 1 atelier, 1 magazie cu suprafața utila 22,22 mp., cu părțile indivize comune inscrise in c.f. col. Nr. 123902 Cota din p i c 22,22/100.

4.

4771/2/1V

Apartamentul nr. 4 la parter compus din : 1 atelier suprafața utila 11,68 mp., cu p i c. 11,60/100 inscrise in c.f. col. nr. 123902.

5.

4771/2/V

Apartamentul nr. 5 la parter compus din 1 magazie suprafața utila 18,26 mp , cu părțile indivize comune 18,26/100 in scrise in c.f. col. Nr. 123902.

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1.

2.

Cu nr. 10788/1997 c.f. cu titlu de drept proprietate in favoarea : STATULUI ROMAN IN ADMINISTRAREA OPERATIVA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNIC. CLUJ NAPOCA

C. Partea a III- a

Nr crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Nu sunt sarcini

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou Prezentul extras de carte funciară poate fi folosit, conform cererii

Si nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 60 lei, prin chitanța nr. 16200 , pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr.11P7 EXI

Asistent - registrator

Red. BKA
/nANC1BJL


Nr.dos. 66177/2007

Eliberat

26.11.2007


ri;ti.icirArr. imohiliaxă

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ - NAPOCA

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr. 171622 a localității CLUJ-NAPOCA

 • A. Partea l-a

  Nr.crt.

  Nr.cad.

  Descrierea imobilului

  Suprafața In mp

  Observații

  1.

  13120

  Teren neconstruit în str. Budai Nagy Antal nr.39-45

  1060

 • B. Partea a ll-a

  Nr.crt.

  înscrieri privitoare la proprietate

  Observații

  1

  ram NASTASIA și

  2.

  BAN SEPTIMIU COSMIN - /i parte- cu titlu de restituire în natură

  3.

  STATUL ROMÂN în administrarea

  4.

  G.I.G.C.L. Cluj- >2 parte - cu titlu de drept lege, în rangul câștigat cu nr. 8470/1975 c.f. încheierea nr. 66168/2007 c.f.

 • C. Partea a III- a

  Nr.crt.

  înscrieri privitoare la sarcini

  Observații

  1.

  2.

  3.

  Cu nr. 66177/2007 c.f.

  Asupra cotei de ’Z parte din terenul de sub A+1, drept de folosință special, în favoarea

  NEMETH YVONNE VIKTORIA

  MEYNDT SZILVIA ERIKA

  Cu nr. 8470/1975 c.f.

  Asupra imobilului de sub A+1, se Intabulează dreptul de servitute de trecere în favoarea imobilelor cu nr.top. 4770/2, 4770/3, 4770/4, 4770/5, 4771/1, 4771/2, 4771/3, 4771/4, 4771/5 și asupra imobilului cu nr.top. 4770/1 din c.f. 33775.

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la .............................................................................

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20. lei prin chitanța nr TAXA DOS.66177/2007..., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul 11P7EXI

' ANGI’JNR. IN REC: 25583/13.03.2009

Eliberat la 18.03.2009


OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE


Cartea funciara 123902 COLECTIVA Localitatea Cluj Napoca

A. Partea l-a

'Ir. crt.

Nr. TOP :

Descrierea imobilului

Suprafața

Obse rvatii

1

4771/2

Str. Dorobanților 43-45 ,CORP A , casa cu parter si 5 apartamente , avand ca pic: terenul , fundațiile , racordurile de apa , canal , gaz , electricitate

192 mpB. Partea a ll-a


Nr. crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

Cu nr. 10788/1997 , drept de proprietate in fav:

1 ■

STATUL ROMAN in administrarea

2

CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA

3 I

BAN NASTASIA SI

4

BAN SEPTIMIU COSMIN 7z PARTE DIN PIC. AF. AP. 4

5 I

NEMETH YVONNE VIKTORIA SI

6

MEYNDT SZILVIA ERIKA /1/2 PARTE DIN PIC. AF. AP. 4 DIN CONSTRUCȚIE Cu titlu de restituire in natura, act nr. 6297/2007 încheiere nr. 66168/2007

7

BAN NASTASIA SI

8

BAN SEPTIMIU COSMIN ’/z PARTE DIN PIC. AF. AP. 5

9

NEMETH YVONNE VIKTORIA SI

10

MEYNDT SZILVIA ERIKA /1/2 PARTE DIN PIC. AF. AP. 5 DIN CONSTRUCȚIE Cu titlu de restituire in natura, act nr. 6297/2007 încheiere nr. 66159/2007

11

PASCA DOREL si soția

12

PASCA IULIANA asupra pic. af. ap. 1,

Cumpărare, act nr. 40929/2009 încheiere nr. 14275/2009


C. Partea a III- a


Nr. crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

1

NEMETH YVONNE VIKTORIA si

2

MEYNDT SZILVIA ERIKA

Asupra % parte din terenul af. ap. 4, drept de fol. Special încheiere nr. 66168/2007

3

NEMETH YVONNE VIKTORIA si

4

MEYNDT SZILVIA ERIKA

Drept de fol.speciala asupra cotei de ’/z parte din terenul af ap. 5, încheiere nr. 66159/2007

Certific că prezentul extras corespunde întru lotuH^fpăaiJijlg'îo vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară poate fij^ișat'^^hfbfm'cererii, la informare șl nu este valabil la încheierea actelor aufeihtihțiăte de n'btărul public.

S-a achitat tariful de 20 lei prin chitanța 88W/2009 Ș pentru, serviciul de publicitate imobiliară cu cod 773


«.■Vtir»*   ■.-7

•.f'" .//'PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SCARA 1:5000


Beneficiari :Ban Nastasia si Ban Septimiu Cosmin Nemeth Yvonne Viktoria Meyndt Szilvia Erika

o

PLAN DE AMPLASAMENTSI DELIMITARE A IMOBILULUI ira: 1:500


cr.

5X6950

Nr. Cadastral

i Suprafața masurata

Adresa imobilului

13120

1.629

|loc. Cluj Napoca , str. Dorobanților, nr. 43-45


Cartea Funciara nr.

171622

UAT

Cluj NapocaA. Date referitoare la teren


Nume

Punct

X(m)

Y(m)

62

586936.99

393567.44

47

586945.93

393582.24

40

586912.98

393601.29

41

586914.02

393603.14

27

586893.23

393614.22

12

586870.29

393626.43

74

586866.87

393619.69

75

586866.76

393619.74

76

586866 32

393618.92

14

586864.61

393615.11

15

586861.91

393609.50

31

586874.36

393603.34

35

586888 79

393594.66

58

586916.29

393576.99

77

586917 26

393578.55


Categoria de folosința

Suprafața din

Valoarea de

I

măsurători

impozitare

Mențiuni

(">P)

(lei)

3

4

’_______________...5 ,z................ z

1629

împrejmuit cu gard

1629


Cod.

Suprafața construita la

Constr.

(mp)

C1

192

C2

206

C3

170

Total

568


B. Date referitoare la construcții Valoarea de impozitare

(mp)5868001


Suprafața totala masurata = 1:629 m.p.

Suprafața din act = 1.060 m.p.


RELEVEU -Plan Construcție- CORP A (CI)- APARTAMENT 3 SITUAȚIA ACTUALA

Scara 1:100

Număr cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

192

Loc. Cluj napoca, str. Dorobanților, nr. 43-45

Cartea funciara individuala nr

UAT

Cluj Napoca

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

Nr. topo. 4771/2/111

2.06

3.77

4.57

Magazie

S= 9.31 mp

3.40

Atelier

S= 12.91 mp

O ■«r

rn

r-

3.77

2.06

Nr.

incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

1

Atelier

12.91

2

Magazie

9.31

Suprafața Utila = 22.22 mp

-

;-d<         Suprafața Totala = 22.22 mp

Executant

a           '? \

Data

-ZpX'

ing.PppaApfp

■ A \

aela-Daniela    ,

C-.      '' V'W' •.  >

r.A

A  /

*     ~.Z

15.05.2010

Recepționat

RELEVEU -Plan Construcție- CORP A (CI)- APARTAMENT 3a SITUAȚIA PROPUSA - DEZMEMBRARE

Scara 1:100


Număr cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

192

Loc. Cluj napoca, str. Dorobanților, nr. 43-45

Cartea funciara individuala nr

UAT

Cluj Napoca

Cod unitate individuala (U)

CF individuala


Nr. topo. 4771/2/III/a


3.77


o ■?r


Atelier

S= 12.91 mp


3.77


Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

1

Atelier

12.91

-'■'-r'';"'---.     Suprafața Utila = 12.91 mp

/A?'             '/Suprafața Totala = 12.91 mp

Executant               A

Data

ing. Pop^Aițq^l^DatjielaC s w \na

To >   y

15.05.2010

RecepționatRELEVEU -Plan Construcție- CORP A (CI)- APARTAMENT 3b SITUAȚIA PROPUSA - DEZMEMBRARE

Scara 1:100


~]


Număr cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

192

Loc. Cluj napoca, str. Dorobanților, nr. 43-45

Cartea funciara individuala nr

UAT

Cluj Napoca

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

Nr. topo. 4771/2/III/b


2.06


r~

io


Magazie

S= 9.31 mp


2.06


Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

1

Magazie

9.31

-

Suprafața Utila = 9.31 mp

-

-

R<Z»?j>Suprafata Totala = 9.31 mp

Executant         -Xk

Data

_      . 4."A

1   l-x 0          ■

ing. Popa A'ntp

i '

aelaQâni<lâ v       <

\ ’ -%•

? CX

15.05.2010

. j *

\ '-'f.

X- z? Ox /

Gr *K**7

Recepționat

V>O         \

*•FISA DE MĂSURĂTORI PRIN METODE CLASICE

| Pct

| St: 1

Hz

V

SD

| St: 1000

278.4000

| Or: 10000

| 10

66.7.961

1006.761

23.131

I 11

49.4.394

999.485

21.464

I 12

32.8355

989.737

9.512

I 13

367.0136

992.425

4.091

I 14

309.4331

990.815

6.378

I 15

286.8050

989.349

11.170

I 16

280.9682

993.827

14.583

I 17

257.9073

1003.022

18.852

| 18

216.4562

1005.245

27.012

|      19

109.4244

1008.293

27.739

| 20

46.4008

997.288

17.610

| 1001

| St: 1001

362.3153

1002.302

41.086

162.3153

| Or: 1000

| 1000

162.3160

997.145

41.084

| 20

161.5657

994.598

25.258

I 21

154.4535

920.140

19.261

| 22

156.4557

940.043

25.381

|     23

177.0083

986.180

23.223

I     24

179.9014

993.258

23.540

I     25

184.7111

992.910

20.087

| 26

154.2354

941.167

19.186

I     27

125.5606

881.802

15.050

| 28

148.2303

992.172

12.630

|     29

219.4079

990.923

9.627

|     30

232.2411

893.862

13.657

I      31

277.9085

970.424

12.588

|     32

1906.31

998.423

9.961

|     33

380.8763

1000.016

8.539

I     34

312.4987

901.224

11.215

|     35

277.7178

971.146

12.591

| 1002

| St: 1002

383.8540

1003.272

16.452

54.1231

| Or: 1000

| St: 1002

| Or: 1001

183.8540

| 1001

183.8508

994.643

16.447

|     36

320.8335

854.959

5.406

I     37

197.6744

991.550

3.279

I     38

335.7304

1004.405

4.793

|     39

313.7007

1001.930

2.694

|     40

379.9217

990.511

5.113

|   1003

| St: 1003

353.9293

991.097

18.596

| Or: 1002

1 S? Q9Q?

| 1002

153.9284

100.6266

18.601

|   1003

142.7585

1009734

18.474

I     41

142.7893

1009689

18.477

I     42

137.2282

1007703

19.714

I     43

69.638 -

1006401

13.475

|     44

393.2.608

998.908

14.092

I     45

390.8794

991.502

15.270

|     46

385.9667

949.121

18.141

I     47

342.173

993.302

18.428

|     48

339.6539

981.617

15.229

|     49

290.7557

984.892

5.524

|     50

184.2231

994.338

13.107

I     51

285.8114

888.662

8.151

I     52

210.0496

945.237

10.501

|     53

227.3855

971.725

13.113

|     54

203.9675

930.441

6.833

|     55

284.7151

949.234

12.619

|     56

284.7161

953.312

12.728

I     57

318.1738

938.454

19.153

|     58

216.0146

937.642

22.126

I     59

204.2080

918.061

18.341

| 60

303.1975

955.600

12.101

I 61

317.6909

906.417

15.688

INVENTAR COORDONATE

Localitatea: Cluj Napoca

UAT : Cluj Napoca

Județul : Cluj

Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

62

586936.99

393567.44

47

586945.93

393582.24

40

586912.98

393601.29

41

586914.02

393603.14

27

586893.23

393614.22

12

586870.29

393626.43

74

586866.87

393619.69

75

586866.76

393619.74

76

586866.32

393618.92

14

586864.61

393615.11

15

586861.91

393609.50

31

586874.36

393603.34

35

586888.79

393594.66

58

586916.29

393576.99

77

586917.26

393578.55

30

586888.79

393594.66

29

586892.07

393600.71

24

586877.05

393608.21

23

586877.34

393608.79

14

586864.61

393615.11

15

586861.91

393609.50

31

586874.36

393603.34

35

586882.68

393598.34

A'3 ■

IntocniitLlng.-

Data: i5.W:2'(

CALCULUL SUPRAFEȚEI

PUNCTE PE CONTUR Cc

Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

62

586936.99

393567.44

47

586945.93

393582.24

40

586912.98

393601.29

41

586914.02

393603.14

27

586893.23

393614.22

12

586870.29

393626.43

74

586866.87

393619.69

75

586866.76

393619.74

76

586866.32

393618.92

14

586864.61

393615.11

15

586861.91

393609.50

31

586874.36

393603.34

35

586888.79

393594.66

58

586916.29

393576.99

77

586917.26

393578.55

S = 1.629 m.p.

PUNCTE PE <CONTUR Corp A- CI

Nume

Punct

COORDONATE STEREO’70

X(m)

Y(m)

30

586888.79

393594.66

29

586892.07

393600.71

24

586877.05

393608.21

23

586877.34

393608.79

14

586864.61

393615.11

15

586861.91

393609.50

31

586874.36

393603.34

35

586882.68

393598.34

S =192 m.p.


C‘>.


, ov j

întocmit

'bata: 1


1

•Rc^â.Aotonela Daniela

©lu.dP' /


TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

CORPUL DE PROPRIETATE : Loc. Cluj Napoca, str. Dorobanților, nr. 43-45, jud. Cluj

A. SI

1TUATIA CO

NFORM CÂRTII FUNCIAR :

NR. C.F.

NR.

SER.

NR.

Cadastral

Nr. Topo.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF.

( m.p.)

PROPRIETARI

171622

A • 1

13120

Teren neconstruit in str. Budai

Nagy Antal, nr. 39-45

1060

Drept de proprietate cu titlu de restituite in natura , in favoarea:

BAN NASTATSIA

BAN SEPTIM1U - cu cota de 1/2 parte

Drept de proprietate , in favoarea :

STATUL ROMAN in administrare

Drept de proprietate cu titlu de drept lege, in rang castigat cu nr. 8470/1975 c.f., in favoarea:

G.I.G.C.L. Cluj- cu cota de 1/2 parte

123902

A+l

4771/2

Str. Dorobanților 43-45 , CORP

A,casa cu parter si 5 apartamente , avand p.i.c : terenul, fundațiile, racordurile de apa, canal, gaz electricitate 192

Drept de proprietate in favoarea:

STATULUI ROMAN in administrarea

Consiliului Local Cluj Napoca, cu titlu de restituire in natura:

BAN NASTASIA SI

BAN SEPTIMIU -in cota de !6 parte din p.i.c aferent Ap.4

NEMETH YVONNE VIKTORIA si

MEYNDT SZILV1A ER1KA -in cota de */2 parte din construcție

BAN NASTASIA SI

BAN SEPTIMIU -in cota de !6 parte din p.i.c aferent Ap.5

NEMETH YVONNE VIKTORIA si

MEYNDT SZILV1A ER1KA -in cota de */2 parte din construcție

Cu titlu de drept cumpărare , in favoarea:

PASCA DOREL si soția

PASCA IULIANA , asupra pic aferente Ap. 1

123903

A+3

4771/2/111

Apartamentul nr. 3 la parter compus din :

1 atelier, 1 magazie cu suprafața utila de 22,22 mp, cu părțile indivize comune înscrise in CF colectiv nr. 123902 cota p.i.c. 22,22/100

A+4

4771/2/1V

Apartamentul nr. 4 la parter compus din :

1 atelier suprafața utila de 11,68 mp cu p.i.c. 11,60/100 inscrise in CF colectiv nr. 123902

A+5

4771/2/V

Apartamentul nr. 5 la parter compus din :

1 magazie suprafața utila 18,26 mp , cu părțile indivize comune 18,26/100 inscrise in CF colectiv nr. 123902


Drept de proprietate in favoarea:

STATULUI ROMAN in administrarea operativa a consiliului local al municipiului Cluj Napoca


B. SITUAȚIA PROPUSA - DEZMEMBRARE UI :

NR. C.F.

NR.

SER.

NR. CAD.

Nr. topo

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

(m.p.)

PROPRIETARI

NOU

A+l

NOU

4771/2/III/a

Apartamentul nr. 3 la parter compus din : 1 atelier cu suprafața de 12.91 mp cu p.i.c. 12,91 mp/100 înscrise in CF colectiv nr. 123902

Drept de proprietate in favoarea:

STATULUI ROMAN in administrarea operativa a consiliului local al municipiului Cluj Napoca

A+2

4771/2/III/b

Apartamentul nr. 3A la parter compus din : 1 magazie cu suprafața de 9,31 mp cu p.i.c. 9,31 mp /100 inscrise in CF colectiv nr. 123902


C. SITUAȚIA PROPUSA - ÎNSCRIERE IN CE CONFORM

DISPOZIȚIEI DE RESTITUIRE:


NR. C.F.

NR.

SER.

NR. CAD.

Nr. topo

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

(m-P-)

PROPRIETARI

NOU

A+l

NOU

477 1/2/II la

Apartamentul nr. 3 la parter compus din : 1 atelier cu suprafața de 12.91 mp cu p.i.c. 12,91 mp/100 inscrise in CE colectiv nr. 123902

Drept de proprietate CU

TITLU DE RESTITUIRE IN NATURA ,in favoarea:

BAN NASTASIA SI

BAN SEPTIMIU -in cota de 1/2 parte

NEMETH YVONNE

V1KTORIA si

MEYNDT SZ1LVIA ERIKA -in cota de 1/2

A+2

4771/2/III/b

Apartamentul nr. 3A la parter compus din : 1 magazie cu suprafața de 9,31 mp cu p.i.c. 9,31 mp /100 inscrise in CF colectiv nr. 123902

Drept de proprietate , in favoarea:

SC AR1SAN ALBUȘ SNC

/A-'5b'

•&

r              K.. \

ÎNTOCMIT : Ing. Popa. Ai^onela Daniela