Hotărârea nr. 314/2010

Hotărârea 314/2010 - Însuşirea documentaţiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele, Mirăslău şi 1 Decembrie 1918.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele, Mirăslău și 1 Decembrie 1918

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele, Mirăslău și 1 Decembrie 1918 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 93598/45/23.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele, Mirăslău și 1 Decembrie 1918;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006, modificat prin Ordinul nr. 134/2008 și Ordinul nr. 415/2008. ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, modificată și republicată și ale Hotărârii nr. 36/2010;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele, Mirăslău și 1 Decembrie 1918, înscris în CF nr. 253654 Cluj-Napoca, în suprafață de 5350 mp., cu nr. topo. 21475/1/2, 21475/2/2, 21476/2, 21477/2, 21478/2, 21479/2, 21482/2/2, 21483/2/2, 21484/2, 21485/2, 21486/1/1/2, 21487/1/1/2, 21488/1/1/2, 21431/1/10/1/2/2, 21431/1/9/2/2, „Teren în str. Fîntânele, Mirăslău și 1 Decembrie 1918 și construcție magazin tip PROFI pe fundații de beton, ziduri poroterm, șarpantă fermă metalică, învelitoare tablă tip țiglă și lindab ondulată, compusă din: parter - windfang, sală de vânzare, seif, sas recepție marfa, birou recepție marfa, spațiu de depozitare, două camere frigorifice, oficiu, două vestiare, două cabine duș, grup sanitar, hol, compresor și centrală termică”, cu drept de proprietate în favoarea Statului român în administrarea G.I.G.C.L. Cluj asupra terenului, drept de proprietate cu titlu de drept construire în favoarea S.C. INVESTICON S.R..L. asupra construcției și drept de concesiune asupra terenului pe o perioadă de 99 de ani în favoarea S.C. INVESTICON S.R.L., astfel:

 • -  parcela cu nr. topo nou 21475/1/2/1, 21475/2/2/1, 21476/2/1, 21477/2/1, 21478/2/1, 21479/2/1, 21482/2/2/1, 21483/2/2/1, 21484/2/1, 21485/2/1, 21486/1/1/2/1, 21487/1/1/2/1, 21488/1/1/2/1, 21431/1/10/1/2/2/1, 21431/1/9/2/2/1, în suprafață de 3350 mp., „Teren în str. Fîntânele. Mirăslău și 1 Decembrie 1918 și construcție magazin tip PROFI pe fundații de beton, ziduri poroterm. șarpantă fermă metalică, învelitoare tablă tip țiglă și lindab ondulată, compusă din: parter - windfang, sală de vânzare, seif, sas recepție marfa, birou recepție marfa, spațiu de depozitare, două camere frigorifice, oficiu, două vestiare, două cabine duș, grup sanitar, hol, compresor și centrală termică” , care se va înscrie în CF nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Statului român în administrarea G.I.G.C.L. Cluj asupra terenului, drept de proprietate cu titlu de drept construire în favoarea S.C. INVESTICON S.R.L. asupra construcției și drept de concesiune asupra terenului pe o perioadă de 99 de ani în favoarea S.C. INVESTICON S.R.L.;

 • -   parcela cu nr. topo nou 21475/1/2/2, 21475/2/2/2, 21476/2/2, 21477/2/2, 21478/2/2, 21479/2/2, 21482/2/2/2, 21483/2/2/2, 21484/2/2, 21485/2/2, 21486/1/1/2/2, 21487/1/1/2/2, 21488/1/1/2/2, 21431/1/10/1/2/2/2, 21431/1/9/2/2/2, în suprafață de 2000 mp., „Teren”, care se va înscrie în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică de dezlipire întocmită de inginer cadastru Buzea Eugen-Cosmin, ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


reședințe de ședință, orna Boton


Colora Jcmnează: SyQfeJ^rul municipiului,

:    oraTfărm ure

Nr. 314 din 26 august 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi

ANEXĂ I.A HOTĂRÂREA NR. 314/2010

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

9

PENTRU DEZLIPIRE TEREN

AMPLASAMENT:

STR. FÂNTÂNELE, F.N.

MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

C.F. NR. 253654

NR. TOPO. 21475/1/2, 21475/2/2, 21476/2, 21477/2, 21478/2, 21479/2, 21482/2/2, 21483/2/2, 21484/2, 21485/2, 21486/1/1/2, 21487/1/1/2, 21488/1/1/2, 21431/1/10/1/2/2, 21431/1/9/2/2

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B,C.

Str. Lazăr Gheorghe, nr. 9, ap. 14, mun. Cluj-Napoca. Telefon: 0741/152064

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

5                                                                                          5

PARTEA SCRISĂ:

 • ■  Fișa proiectului                                                  1 pag.

 • ■  Conținutul documentației                                    1 pag.

 • ■  Memoriul tehnic                                             1 pag.

 • ■ C.F. 253654 Cluj-Napoca                                 3 pag.

 • ■ Tabel de mișcare a parcelelor                              2 pag.

PARTEA DESENATĂ:

 • ■ Plan de încadrare în zonă                            planșa 1

 • ■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului

cu propunerea de dezlipire                           planșa 3

 • ■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului        2 planșe

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru dezlipire teren, lucrarea fiind înregistrată în registrul de evidență la nr. 13/2010.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Local al mun. Cluj - Napoca prin primar Sorin Apostu, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, P.F.A. str. Lazăr Gheorghe, nr. 9, ap. 14, mun. Cluj-Napoca, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat în mun. Cluj - Napoca, str. Fântânele. f.n., având ca suprafață măsurată 5350 mp.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezlipire teren.

 • 6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se află situat în mun. Cluj -Napoca, str. Fântânele, f.n., între vecinii la:

 • - Nord - str. Fântânele,

 • - Est - str. Mirăslău

 • - Sud - Drum,

 • - Vest - Alee.

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este întabulat pe Statul român în administrarea GIGCL Cluj, în C.F. nr. 253654 Cluj-Napoca, nr. topo. 21475/1/2, 21475/2/2, 21476/2, 21477/2, 21478/2, 21479/2, 21482/2/2, 21483/2/2, 21484/2, 21485/2, 21486/1/1/2, 21487/1/1/2, 21488/1/1/2, 21431/1/10/1/2/2, 21431/1/9/2/2, având suprafața de 5350mp. Conform prezentei documentații se propune dezlipirea imobilului în două imobile: imobilul cu nr. topo. 21475/1/2/1, 21475/2/2/1, 21476/2/1, 21477/2/1, 21478/2/1, 21479/2/1, 21482/2/2/1, 21483/2/2/1, 21484/2/1, 21485/2/1, 21486/1/1/2/1. 21487/1/1/2/1, 21488/1/1/2/1, 21431/1/10/1/2/2/1, 21431/1/9/2/2/1, cu suprafața de 3350mp, imobilul cu nr. topo. 21475/1/2/2, 21475/2/2/2, 21476/2/2, 21477/2/2, 21478/2/2, 21479/2/2, 21482/2/2/2, 21483/2/2/2, 21484/2/2, 21485/2/2, 21486/1/1/2/2, 21487/1/1/2/2, 21488/1/1/2/2, 21431/1/10/1/2/2/2, 21431/1/9/2/2/2, cu suprafața de 2000 mp, care se vor înscrie în favoarea MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA, în administrarea Consiliului local al mun. Cluj-Napoca, conform tabelului de mișcare anexat.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

- Au fost culese date privind actele pe care le deține proprietarul și au fost notate vecinătățile.

S-a făcut recunoașterea terenului în vederea identificării punctelor necesare determinării suprafețelor și redactării planului de situație.

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-au folosit punctele de triangulație: 1 (Punct vechi) și 2 (Punct vechi). Din punctele de stație 1 și 2 cu ajutorul telemetrului electro-optic, s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970, iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975.

b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul acordului de orientare și a coordonatelor punctelor radiate;

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - au fost elaborate planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor;

 • - a fost întocmit tabelul de mișcare al parcelelor;

Prelucrarea datelor și redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

August 2010

Cluj - Napoca


întocmit:

ing. Buzea Eugen-CosminANC1E1


Nr. cerere

88233

Ziua

04

Luna

08

Anul

2010


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 253654

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

TEREN intravilan


(provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 138832 )

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Fantanele , Miraslau Si 1 Decembrie 1918

Al


Top: 21475/ 1/ 2, 21475/ 2/ 2, 21476/ 2, 21477/ 2, 21478/ 2, 21479/ 2, 21482/ 2/ 2, 21483/ 2/ 2, 21484/ 2, 21485/ 2, 21486/ 1/ 1/ 2, 21487/ 1/ 1/ 2, 21488/ 1/ 1/ 2, 21431/ 1/ 10/ 1/ 2/ 2, 21431/ 1/ 9/ 2/ 2

Din acte: 5350;

Masurata:535O


... Teren in str. Fantanele , Miraslau si 1 Decembrie 1918

CONSTRUCȚII

Al.l

CAD: CI

Top: 21475/ 1/ 2, 21475/ 2/ 2, 21476/ 2, 21477/ 2, 21478/ 2, 21479/ 2, 21482/ 2/ 2, 21483/ 2/ 2, 21484/ 2, 21485/ 2, 21486/ 1/ 1/ 2, 21487/ 1/ 1/ 2, 21488/ 1/ 1/ 2, 21431/ 1/ 10/ 1/ 2/ 2, 21431/ 1/ 9/ 2/ 2

Cluj-Napoca, Strada Fantanele , Miraslau Si 1 Decembrie 1918

Construcție - MAGAZIN TIP PROFI -PE FUNDAȚII DIN BETON, ZIDURI, POROTERM, ȘARPANTA FERMA METALICA, INVELITOARE TABLA LINDAB TIP ȚIGLA SI LINDAB ONDULATA, COMPUSA DIN : Parter : windfang, sala de vanzare, seif, sas recepție marfa, birou recepție marfa, spațiu depozitare, 2 camere frigo, oficiu, 2 vestiare, 2 cabine dus, grup sanitar, hol , compresor, centrala termica.

B. Partea II. (Foaie de proprietate)CARTE FUNCIARA NR. 253654

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 138832 )

j 15528 / 04.10.2000

Pagina 1 din 3


CARTE FUNCIARA NR. 253654 3^Orăs^M.L’nicîOî'j’ C!,J’"N?r>oc-? (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 138832 )

■ ■ . * « **!-»*■

-■ -

./:! ... 1-

*«2$              • zi.

. ....... ... •

. • ■ 't '” L. s

--JV             "

w'k’us’S

'■■■•'TAT-r-KW

.....                 •          -< T .

... Ț./..

l

curți construcții

DA

F

Din acte: 5350; lasurata:53S

0

21475/1/2,

21475/2/2,

21476/2,

21477/2,

21478/2,

21479/2,

21482/2/2,

Teren in str. Fantanele , Miraslau si 1 Decembrie 1918

i M

'_bJ—b______________________

21483/2/2,

21484/2,

21485/2, 21486/1/1/2 21487/1/1/2 21488/1/1/2 131/1/10/1/S 1431/1/9/2/

/2,

2


CONSTRUCȚII

.1 . -

v*?»*         ’

.4 ?    • ;    ■

r S ‘

* 1 * £* * 1'-

• ■ •

ggOS

■ • ••

HH

1 Mite

■ . ■ ' ■ •

MiMi

Al.l

CAD: CI

construcții

Din acte:-;

-

21475/1/2,

Construcție - MAGAZIN

Top:

industriale

Masurata:-

21475/2/2,

TIP PROFI - PE

21475/

si edilitare

21476/2,

FUNDAȚII DIN

1/ 2,

21477/2,

BETON, ZIDURI,

21475/ 2/

21478/2,

POROTERM,ȘARPANTA

2, 21476/

21479/2,

FERMA METALICA,

2, 21477/

21482/2/2,

INVELITOARE TABLA

2, 21478/

21483/2/2,

LINDAB TIP ȚIGLA SI

2, 21479/

21484/2,

LINDAB ONDULATA,

2, 21482/

21485/2,

COMPUSA DIN :

2/ 2,

>1486/1/1/2

Parter : windfang, sala

21483/ 2/

>1487/1/1/2

de vanzare, seif, sas

2, 21484/

>1488/1/1/2

recepție marfa, birou

2, 21485/

21?

131/1/10/1/:

/2pceptie marfa, spațiu

2, 21486/

z

1431/1/9/2/

2 depozitare, 2 camere

1/ 1/ 2,

frigo, oficiu, 2 vestiare,

21487/

2 cabine dus, grup

1/ 1/ 2,

sanitar, hol , compresor,

21488/

1/ 1/ 2,

centrala termica.

21431/ 1/

10/ 1/ 2/

2, 21431/

1/ 9/ 2/ 2

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabii la incheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. 19252/29-06-2010, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272,


Pagina 3 din 3

fABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA

IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F.

CAD.

TOPO.

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

253654

Cluj-Napoca

21475/1/2 21475/2/2 21476/2 21477/2 21478/2 21479/2

21482/2/2 21483/2/2 21484/2 21485/2 21486/1/1/2 21487/1/1/2 21488/1/1/2 21431/1/10/1/2/2 21431/1/9/2/2

5350

Teren in str. Fântânele, Mirăslău și 1 Decembrie 1918 și construcție MAGAZIN TIP PROFl-pe fundații din beton, ziduri poroterm. șarpantă fermă metalică. învlitoare tablă lindab tip țiglă și lindab ondulată, compusă din:

PARTER: windfang, sală de vânzare, seif, sas recepție marfă, birou recepție marfă, spațiu depozitare. 2 camere frigorifice, oficiu. 2 vestiare, 2 cabine duș. grup sanitar, hol. compresor, centrală termică.

Asupra terenului:

Drept de proprietate, în favoarea:

STATULUI ROMÂN în administrarea operativă a G.l.G.C.L. Cluj

Asupra construcției:

Drept de proprietate cu titlu de drept construire. în favoarea:

S.C. INVESTICON S.R.L.

Sarcini:

Drept de concesiune asupra terenului pe o perioadă de 99 ani, în favoarea: S.C. INVESTICON S.R.L.

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

Nou

Cluj-

Napoca

21475/1/2/1 21475/2/2/1 21476/2/1 21477/2/1 21478/2/1 21479/2/1

21482/2/2/1 21483/2/2/1 21484/2/1 21485/2/1 21486/1/1/2/1 21487/1/1/2/1 21488/1/1/2/1 21431/1/10/1/2/2/1 21431/1/9/2/2/1

3350

Teren in str. Fântânele. Mirăslău și 1 Decembrie 1918 și construcție MAGAZIN TIP PROFI-pe fundații din beton, ziduri poroterm. șarpantă fermă metalică. învlitoare tablă lindab tip țiglă și lindab ondulată, compusă din:

PARTER: windfang, sală de vânzare, seif, sas recepție marfă, birou recepție marfă, spațiu depozitare, 2 camere frigorifice, oficiu. 2 vestiare. 2 cabine duș, grup sanitar, hol. compresor, centrală termică.

Asupra terenului:

Drept de proprietate, în favoarea:

STATULUI ROMÂN în administrarea operativă a G.l.G.C.L. Cluj

Asupra construcției:

Drept de proprietate cu titlu de drept construire, în favoarea:

S.C. INVESTICON S.R.L.

Sarcini:

Drept de concesiune asupra terenului pe o perioadă de 99 ani, în favoarea: S.C. INVESTICON S.R.L.

21475/1/2/2

21475/2/2/2

21476/2/2

21477/2/2

21478/2/2

21479/2/2

Nou

21482/2/2/2

Cluj-

21483/2/2/2

Napoca

21484/2/2

21485/2/2

21486/1/1/2/2

21487/1/1/2/2

21488/1/1/2/2 21431/1/10/1/2/2/2 21431/1/9/2/2/2


2000


Teren


Drept de proprietate. în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA


întocmit:

ing. Buzea Eugen- Cosminzz

//^ certificat <A\ //or CE AUTORIZARE -a\\ /îf seria cj nr. 187 gu

B/C      zl|

\\£ BUZEA pil V EUGEN-COSMIN 45Plan de încadrarea in zona

scara: 1:5000

L—34—48 —C—a —3—IV

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

Scoro: 1;500


Nr. cadastral

Suprafoto masurotc

Adresa imobilului

5350mp

Str. Fantanele, f.n.

Cartea Funcioro nr.

253654

UAT

CLUJ-NAPOCATeren in str. Fcntonele, mircs'ou si 1 Decembrie 1918 si construcție MAGAZIN TIP PROFI-pe fundații din beton, ziduri poroterm, șarpanta ferma metalice, invelitoare tabla iindcb tip tigic si lindcb ondulate, compusa din: PARTER, windfcng, scla de venzere, seif, sas recepție morfe, birou recepție merfo, spațiu depozitare, 2 camere frigorifice, oficiu, 2 vestiare, 2 cabine dus, grup sanitar, hol, compresor, centrala termica.

Teren in str. rontanele, miroslou si 1 Decembrie 1911 si construcție

I MAGAZIN TIP PROFI-

I pe fundații din beton, ziduri

' poroterm, sorpante ferma metalica, invelitoare tabla lindob tip țigla si lindob ondulcta, compuse din: PARTER: windfang, salo de vânzare, seif, sas recepție marfa, birou recepție j marfo. spațiu cepozitare, 2 corner

I frigorifice, oficiu, 2 , vestiare, 2 cabine

 • ■ dus, grup sanitar, hol, compresor,

 • ■ centrala termica.DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:500


Nr. cadcstrol

Suprafața măsurate

Adrese imobilului

3350mp

Str. Fontanele, f.n.


CLUJ—NAPOCA


Total


.4 DATE REFERITOARE LA TEREN


Vclocre ce

impozitare (lei)

------------------------L

---------------------------r


Mențiuni


neimprejmuit


_____________________________________________________________________________________I_______________________________________________________________________________________________________________

B DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Valoare de impozitore

(lei)


Mentiun'


Vagczin tip PROFI


Sistem de proiecție: Stereogrofic 1970

Pct.

E (m)

N (m)

174

389312.180

586225.621

177

389361.374

586259.323

133

389366.155

586254.507

114

389411.90C

586187.105

17B

389411.356

586183.533

182

389390.595

586214.122

181

389342.713

586181.294


Suprcfato totala masurato = 3350mp

Suprcfato din cct = 335Cmp


Executcnt: ing.


Bu2eo Eugen-Cosmin
DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scorc: 1:500Nr codastrol

Suprafața masurcta

Adresa imobilului

2000mp

Str. Fantanele. f.n.


Ccrtea Funcioro nr.

CF nou

DAT

CLUJ-NAPOCA


.4. DATE REFERITOARE LA TEREN Suprofotc

(mp)


B DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Suprafețe construita Io sci <mp)


INVENTAR DE COORDONATE

S:stem ce proiecție: Stereogrofic 1970

Pct.

E (m)

N (m)

181

389342 713

586181.294

182

389390.595

586214.122

178

389411 356

586183.533

179

389411.045

586181.490

130

389359.961

586156.256


Mențiuni


neimorejrru t


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Suoratclc T-osuioto

Adresa

-.JSO-r.r,

Str f antenele. *.n.

LLUJ'-NA-’OCA


TABEL DC MIȘCARE AL MARCELELOR

cfe dwllpi-e)


SiliJ-JtiQ viGOfJfe

(d-f o dezlipi^}

h* r<Jd.

Suproisb: Coieșria mp-! ac 'cioata

Oesiî» erea ■'Tir

b’lolji


teren in $tr

Eoniarete» Mirosiou î I Decembrie 9’3 COnstruc.iffc

; MAGAZIN IIP PRCIT-pe P.iriyati- dir

; bevnr», zîfii.f

: oorcterm. scrpontc fer mo rnț’.aiicc, •nv*:T;loOf tataia indo» t»p tigic &î ■ idcn ondulata, -rjmpusxj din: "’ARTfR *:r.cî3.%.

: sola dr vanzom, seî(. sas recepție i'r.o'*©, birov

■ i-cocp' e marfa.

’ spatio depozitare, ? ■ ! camere •rgoriGce, ohc u. ? vestiare. / cabine dus. grup i surite*. ’io', compresor, cectraic j ic a