Hotărârea nr. 313/2010

Hotărârea 313/2010 - Aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Â R Â R E

privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului român și administrarea Ministerului Apărării Naționale. în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului român și administrarea Ministerului Apărării Naționale. în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și. administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 183686/453/19.08.2010 al Direcției patrimoniu] municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului român și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ș T E:

.Art. 1, Se aprobă solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Moș Ion Roată, în suprafață de 3460 mp., parte din terenul în suprafață totală de 99907 mp., înscris în CF nr. 1164 Someșeni. cu nr. topo 455/1/6, din domeniul public al Statului român și administrarea Ministerului Apărării Naționale. în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Imobilul figurează cu nr. 1027, cod clasificare 8.29.09, nr. MF 106759, în inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului.

Trecerea imobilului solicitat potrivit prevederilor alin. (1) se face în vederea regularizării străzii Moș Ion Roată.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății; Direcția tehnică și Serviciul juridic contencios.


Nr. 313 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)