Hotărârea nr. 312/2010

Hotărârea 312/2010 - Aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca şi administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român, prin Direcția Generală a Finanțelor publice a județului Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român, prin Direcția generală a finanțelor publice a județului Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 172184/45/05.08.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român, prin Direcția generală a finanțelor publice a județului Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 8 (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale O.G. nr. 14/2007, republicată și ale II.G. nr. 731/2007, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă solicitarea de trecere a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uliului nr. 63, în suprafață de 5827 mp., identificat prin nr. topo 21146/1, înscris în CF nr. 261557 Cluj-Napoca. provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 18107 Cluj-Napoca. din proprietatea Statului Român, prin Direcția generală a finanțelor publice a județului Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Trecerea imobilului identificat la alin. (1) se face în vederea realizării unor obiective de interes public local.

Art. 2. Se aprobă plata sumei de 2064,33 lei. reprezentând cheltuieli efectuate pentru preluarea imobilului în proprietatea privată a Statului român, din bugetul local către bugetul de stat.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Președinte de ședință.

Nr. 312 din 26 august 2010

(1 Iotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)