Hotărârea nr. 311/2010

Hotărârea 311/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 279/2010 (aprobarea solicitării de trecere a unui teren, din proprietarea Statului Român şi administrarea Oficiului Judeţean pentru Tineret şi Sport Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca şi administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

FI O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii nr. 279/2010 (aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român și administrarea Oficiului județean pentru tineret și sport Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 279/2010 (aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român și administrarea Oficiului județean pentru tineret și sport Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 177136/453/11.08.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 279/2010 (aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român și administrarea Oficiului județean pentru tineret și sport Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca);

Reținând prevederile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Se modifică art. 1, alin. 1 al Hotărârii nr. 279/2010, care va avea următorul conținut:

„Art. 1. Se aprobă solicitarea de trecere a terenului în suprafață de 5204 mp., parte din terenul identificat prin nr. topo 10896/1/2/1. situat în municipiul Cluj-Napoca. Splaiul Independenței nr. 6. din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, prin Direcția pentru Sport a județului Cluj. în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca”.

Art. II, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 311 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)