Hotărârea nr. 310/2010

Hotărârea 310/2010 - Completarea Anexelor 1, 2 şi 3, ale Hotărârii nr 217/2007, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 87/2010 şi prin Hotărârea nr. 247/2010 (aprobarea Regulamentului-cadru de funcţionare a pieţelor agroalimentare Flora, Hermes şi Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexelor 1, 2 și 3 ale Hotărârii nr. 217/2007, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 87/2010 și Hotărârea nr. 247/2010 (aprobarea regulamentului-cadru de funcționare a piețelor agroalimentarc Flora, Hermcs și Zorilor din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul dc hotărâre privind completarea Anexelor 1, 2 și 3 ale Hotărârii nr. 217/2007, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 87/2010 și Hotărârea nr. 247/2010 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 178694/449/10.08.2010 al Direcției tehnice, prin care se propune completarea Anexelor 1,2 și 3 ale Hotărârii nr. 217/2007, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 87/2010 și Hotărârea nr. 247/2010;

Având în vedere prevederile art. 7 al. 1 lit. f, 9 al. 2 și 24 al. 1 din H.G. nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii dc piață în unele zone publice, modificată și completată prin H.G. nr. 1334/2004, privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei comerciale în piețele agroalimentare;

Reținând avizul comisiei dc specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 lit. c, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se completează Anexele 1, 2 și 3 ale Hotărârii nr. 217/2007, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 87/2010 și Hotărârea nr. 247/2010, respectiv Cap. V, pct. 2, după cum urmează:

"CAPITOLUL V

2. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI se completează cu următorul punct:

16. Să expună etichetele puse la dispoziție de Primăria municipiului Cluj-Napoca la fiecare produs în parte, semnalând astfel produsele românești diferit față de produsele din import."

Art. II. Se completează capitolul VII. - „Sancțiuni și contravenții”, cu următorul punct:

"CAPITOLUL VII

SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII

4. Constituie contravenție ncfolosirea etichetelor de semnalizare a originii produselor, folosirea etichetei de semnalizare a produselor românești pentru produsele din import, cât și folosirea etichetei de semnalizare a produselor din import pentru produsele românești și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200-400 LEI și acordarea a două puncte de penalizare."

Art. III. Prevederile de la art. I și II vor fi aplicate în toate piețele administrate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția Poliția comunitară.

Nr. 310 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)