Hotărârea nr. 31/2010

Hotărârea 31/2010 - Acordarea unei diplome şi a unui premiu în sumă netă de 2000 lei, de la bugetul local, pe anul 2010, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani şi au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI: CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local, pe anul 2010, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul

în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local, pe anul 2010. persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și domiciliază în municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia. Cătăniciu Steluța-Gustica, Chiorean Brîndușa-Alina, Chira Manucl, Csoma Botond, El Hayes Arthur-Roland, Florca loan-Horea, Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Lâpușan Remus-Gabriel, Marcu Valtâr, Moisin Radu-Marm, Molnos Lajos, Niculcscu Nicoleta, Pântea Petru-Iacob, Peter Teofil-Claudiu. Pop loan. Popa Adrian, Popa Liviu. Rațiu Radu-Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula. Suciu Marcelus-Lucian. Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin loan, Vușcan Gheorghe-Ioan;

Analizând Referatul nr. 28.815/313 din 09.02.2010 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local, pe anul 2010, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local, pe anul 2010, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-

Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția relații comunitare și turism,

Direcția economică și Serviciul stare civilă.


Nr. 31 din 16 februarie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)