Hotărârea nr. 309/2010

Hotărârea 309/2010 - Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Locuinţe Sociale de Calitate”.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Locuințe Sociale de Calitate (str. Albac nr. 21)”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Locuințe Sociale de Calitate (str. Albac nr. 21)”, - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Brîndușa Alina Mândru, Ioan Horea Florea, El Hayes Artur Roland, Claudiu Peter Teofll și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 180638 din 16.08.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Locuințe Sociale de Calitate (str. Albac nr. 21)” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv pentru reconversia obiectivelor investiționale în vederea realizării de locuințe sociale de calitate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Locuințe Sociale de Calitate (str. Albac nr. 21)” care va fi depus de Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de solicitant, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv pentru reconversia obiectivelor investiționale în vederea realizării de locuințe sociale de calitate.

Art. 2.

  • (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 2.062.312,00 lei, din care 1.609.001,21 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 32.836,76 lei.

  • (3) Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 25.559,32 lei.

  • (4) Se aprobă contribuția de 394.914,71 lei ce reprezintă valoarea totală TVA aferentă proiectului.

  • (5) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costurile eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul strategie și dezvoltare locală, management proiecte, Direcția tehnică, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 309 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)