Hotărârea nr. 308/2010

Hotărârea 308/2010 - Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Locuinţe Sociale de Calitate” (str. Albac nr. 21).

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuințe Sociale de Calitate (str. Albac nr. 21)”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuințe Sociale de Calitate (str. Albac nr. 21)” -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Brîndușa Alina Mândru, Ioan Horea Florea, El Hayes Artur Roland, Claudiu Peter Teofil și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 181932 din 18.08.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuințe Sociale de Calitate (str. Albac nr. 21)”;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Locuințe Sociale de Calitate (str. Albac nr. 21)” pentru proiectul care va fi depus de Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de solicitant, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv pentru reconversia obiectivelor investiționale în vederea realizării de locuințe sociale de calitate, indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul strategie și dezvoltare locală, management de proiect, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte de ședință, Jr. Cj


/

Contrasemnează: Secretarul munjdpițdui, Jr. AurorX'Tli’mwe

Nr. 308 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 308 / 2010


Indicatori tehnico-economici pentru proiectul “Locuințe sociale de calitate (str. Albac nr. 21)

Prin proiect se contribuie la atingerea următorilor indicatori tehnico-economici:

Indicatori tehnici:

 • ■  24 locuințe sociale (garsoniere) renovate, repartizate astfel:

 • •  8 garsoniere la parter în suprafață utilă totală de 122,39 mp;

 • •  4 garsoniere la etajul 1 în suprafață utilă totală de 60,4

 • •  4 garsoniere la etajul 2 în suprafață utilă totală de 60,4

 • •  4 garsoniere la etajul 3 în suprafață utilă totală de 60,4

 • •  4 garsoniere la etajul 4 în suprafață utilă totală de 60,4

• 711,91 mp de clădire reabilitată;

 • ■  1 scară de acces realizată;

 • ■  1 punct termic realizat;

 • ■  1 centrală termică;

 • ■  1 rampă persoane cu dizabilități;

 • ■  10 locuri de muncă temporare pe perioada implementării proiectului.

Indicatori economici:

Bugetul proiectului

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL

TVA

(fără TVA)

(fără TVA)

1

2

3

4

5 = 3 + 4

6

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1.

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

13.996,07

13.996,07

3.359,06

Total Capitol 1

0,00

13.996,07

13.996,07

3.359,06

2

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

12.684,33

0,00

12.684,33

3.044,24

Total Capitol 2

12.684,33

0,00

12.684,33

3.044,24

3

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

0,00

1.200,00

1.200,00

288,00

3 2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

3.3.

Proiectare și inginerie

0,00

40.484,93

40.484.93

9.716,38

3.4.

Consultanță

8.501,19

0,00

8 501,19

2.040,29

3.5.

Asistență tehnică

0,00

30.745,68

30.745,68

7.378,96

Total Capitol 3

8.501,19

75.430,61

83.931,80

19.423,63

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

0,00

1.397.258,85

1.397.258.85

335.342,12

4.2.

Dotări de specialitate

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 4

0,00

1.397.258,85

1.397.258,85

335.342,12

5

Cap. 5 - Cheltuieli pentru organizarea de șantier

5.1.

Organizarea de șantier

0,00

4.373,80

4.373,80

1.049,71

5.1.1.

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

4.373,80

4 373,80

1.049,71

5.2.

Cote legale

0,00

18.919,31

18.919,31

0,00

Total Capitol 5

0,00

23.293,11

23.293,11

1.049,71

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1.

Diverse și neprevăzute

0,00

111.780,71

111.780,71

26 827,37

Total Capitol 6

0,00

111.780,71

111.780,71

26.827,37

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate

7.1.

Audit

0,00

10.500,00

10.500,00

2.520,00

7.2.

Informare și publicitate

0,00

9.578,62

9.578,62

2.298,87

Total Capitol 7

0,00

20.078,62

20.078,62

4.818,87

8

Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1.

Alte cheltuieli neeligibile

4.373,80

0,00

4.373,80

1.049,71

Total Capitol 8

4.373,80

0,00

4.373,80

1.049,71

TOTAL

25.559,32

1.641.837,97

1.667.397,29

394.914,71

TOTAL GENERAL

2.062.312,00

Sursele de finanțare

Nr.

Qiirco do finonforo

Valoare

crt.

OUIoc Uc lllldlllalv

(RON)

1.

Valoarea totală a proiectului, din care:

2.062.312,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

25.559.32

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

1.641 837,97

c.

TVA

394.914,71

II.

Contribuția proprie în proiect, din care:

58.396,08

a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

32.836.76

b.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

25.559.32

III.

TVA

394.914,71

IV.

Asistența financiară nerambursabilă solicitată

1.609.001,21

Buget publicitate

Nr. crt

Item

Nr. buc.

Preț unitar fara TVA (EURO)

Preț unitar (RON)

Total valoare fara TVA (RON)

TVA

Total cu TVA

1

Pliante publicitare

0.00

1,00

4,37

0,00

0,00

0,00

2

Anunțuri de presă

2,00

250,00

1.093,45

2.186,90

524,86

2.711,76

3

Comunicate de presa

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Mape de presa

20,00

2,00

8,75

174,95

41,99

216.94

5

Panou temporar

1,00

250,00

1.093,45

1.093,45

262,43

1.355,88

6

Placa permanenta

1,00

400,00

1.749,52

1.749,52

419,88

2.169,40

7

Conferința de presa

1,00

1.000,00

4.373,80

4.373,80

1.049,71

5.423,51

TOTAL

9.578,62

2.298,87

11.877,49

Devizul General

Nr. Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII LEI

MII EURO

MII LEI

MII LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

13,99607

3,19998

3,35906

17,35513

3,96797

TOTAL CAPITOL 1

13,99607

3,19998

3,35906

17,35513

3,96797

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

12,68433

2,90007

3,04424

15,72857

3,59609

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

1,20000

0,27436

0,28800

1,48800

0,34021

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,00000

0,68590

0,00000

3,00000

0,68590

3.3.

Proiectare și inginerie

40,48493

9,25624

9,71638

50,20132

11,47773

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

3,49900

0,79999

0,83976

4,33876

0,99199

3.5.

Consultanță

5,00219

1,14367

1,20053

6,20272

1,41815

3.6.

Asistență tehnică

30,74568

7,02951

7,37896

38,12464

8,71659

TOTAL CAPITOL 3

83,93180

19,18968

19,42363

103,35544

23,63058

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

1.371,40735

313,55054

329,13776

1.700,54511

388,80267

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

3,34250

0,76421

0,80220

4,14470

0,94762

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

22,50900

5,14633

5,40216

27,91116

6,38144

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 4

1.397,25885

319,46107

335,34212

1.732,60097

396,13173

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

4,37380

1,00000

1,04971

5,42351

1,24000

5.1.1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4,37380

1,00000

1,04971

5.42351

1,24000

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

18,91931

4,32560

0,00000

18,91931

4,32560

5.2.1.

Comisioane, taxe si cote legale

18,91931

4,32560

0,00000

18,91931

4.32560

Cota aferentă ISC

11,21144

2,56332

0,00000

11,21144

2,56332

Casa Socială a Constructorilor

7,00715

1,60207

0,00000

7,00715

1,60207

Taxa OAR

0,70072

0,16021

0,00000

0,70072

0,16021

5.2.2.

Costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

111,78071

25,55689

26,82737

138,60808

31,69054

Diverse și neprevăzute

111,78071

25,55689

26,82737

138,60808

31.69054

TOTAL CAPITOL 5

135,07382

30,88249

27,87708

162,95090

37,25614

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Probe tehnologice și teste

4,37380

1,00000

1,04971

5,42351

1,24000

TOTAL CAPITOL 6

4,37380

1,00000

1,04971

5,42351

1,24000

TOTAL GENERAL

1.647,31867

376,63329

390,09585

2.037,41451

465,82251

Din care C+M

1.401,43025

320,41480

336,34326

1.737,77351

397,31435