Hotărârea nr. 307/2010

Hotărârea 307/2010 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Expertiza, proiect tehnic şi executarea lucrărilor la Podul peste Canalul Morii, pe str. Roşiori, în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții

"Expertiza, proiect tehnic și executarea lucrărilor la Podul peste Canalul Morii pe strada Roșiori in municipiul Cluj - Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Expertiza, proiect tehnic si executarea lucrărilor la Podul peste Canalul Morii pe strada Roșiori in municipiul C luj - Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 175806 7441/ 10.08..2010 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Expertiza, proiect tehnic și executarea lucrărilor la Podul peste Canalul Morii pe strada Roșiori in municipiul Cluj - Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Expertiza, proiect tehnic și executarea lucrărilor la Podul peste Canalul Morii pe strada Roșiori in municipiul Cluj - Napoca”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

INTE DE ȘEDINȚĂ, fr' Âlț, Csoma BotondCffițjjlseinnează:

and municipiului,

Nr. 307 din 26 august 2010

( Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi )


Marmure

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr.307 / 2010

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"Expertiza, proiect tehnic și executarea lucrărilor la

Podul peste Canalul Morii pe strada Roșiori în municipiul Cluj - Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Strada Roșiori peste Canalul Morii, municipiul Cluj - Napoca.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Valoarea totală a investiției, conform devizului general în lei tară TVA, este:

Valoare investiției este de:              338.959 LEI   tară TVA

din care C+M    232.959 LEI   tară TVA

Podul de oțel si beton armat este amplasat pe o stradă de categoria a III a. Va fi dimensionat la clasa E de încărcare, având gabaritele asemănătoare vechiului pod cu două benzi de circulație de 3.00-3,50, două trotuare de 1,40,2,00 m, parapete direcționale și parapete pietonale.

Execuție lucrare: 232.959 lei fără TVA, durata de realizare, trei luni (9(1 zile calendaristice)

• Finanțarea investiției din bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.