Hotărârea nr. 306/2010

Hotărârea 306/2010 - Aprobarea procedurii de „selecţie de oferte” pentru atribuirea contractelor de închiriere a chioşcurilor situate în piaţa Grigorescu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurii de "selecție de oferte" pentru atribuirea contractelor de închiriere a chioșcurilor situate în piața Grigorescu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de "selecție de oferte" pentru atribuirea contractelor de închiriere a chioșcurilor situate în piața Grigorescu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 177550/11.08.2010 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea procedurii de "selecție de oferte" pentru atribuirea contractelor de închiriere a chioșcurilor situate în piața Grigorescu;

în baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, ale art. 13 lit. a din O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice și ale art. 2 din Il.G. nr. 925/2006 privind normele de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006 și ale Hotărîrii nr. 217/2007;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă procedura de "selecție de oferte" pentru atribuirea contractelor de închiriere a chioșcurilor situate în piața Grigorescu, după cum urmează:

Etapa I - identificarea și numerotarea chioșcurilor realizate conform proiectului privind Hala agroalimcntară Grigorescu;

Etapa II - demararea procedurii va ii mediatizată prin site-ul wwww.primariaclujnapoca.ro și prin mijloacele mass-media;

Etapa III - elaborarea caietului de sarcini ce va cuprinde specificațiile tehnice ale zonei, suprafața chioșcurilor, destinația fiecărui chioșc. Caietul de sarcini va respecta prevederile Hotărârii nr. 120/2010;

Etapa IV - elaborarea fișei de date a selecției de oferte, a modelului de contract de închiriere, în baza cărora va fi demarată procedura de selecție de oferte și care vor conține criteriul de atribuire a contractelor; criteriul de atribuire va fi în mod obligatoriu format din: 50% prețul ofertat lei/chioșc și 50% deținerea anterioară cu contract/abonament cu SC Invcsticon SRL; câștigătorul fiecărui chioșc va fi cel care a acumulat punctajul cel mai mare/chioșc.

Art. 2. Valoarea minimă ce poate fi ofertată, va fi stabilită în cadrul Comisiei mixte de prețuri și tarife organizată la nivelul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Contractele de închiriere vor fi încheiate pentru o perioada de trei ani, cu posibilitatea de prelungire a acestora, cu acordul prealabil al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Ari. 4, Prevederile prezentei hotărâri nu sunt aplicabile piețelor agroalimentare Hermes, Zorilor , Flora și IKA.

Ari. 5. Cu îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică. Direcția Patrimoniul municipiului și evidenta proprietății și Direcția economică.

Nr.306 din 26 august 2010 (Hotararea a fost adoptata cu 21 voturi)