Hotărârea nr. 305/2010

Hotărârea 305/2010 - Aprobarea Regulamentului-cadru de funcţionare a pieţei agroalimentare IRA, din municipiul Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului-cadru de funeționare a pieței agroalimentare IRA din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de funcționare a pieței agroalimentare IRA din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 176331/449/02.08.2010 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea regulamentului-cadru de funcționare a pieței agroalimentare IRA din municipiul Cluj-Napoca;

Având în vedere prevederile art. 7 al. 1 lit. f, 9 al. 2 și 24 al. 1 din II.G. nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, modificată și completată prin H.G. nr. 1334/2004, privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei comerciale în piețele agroalimentare;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 lit. c, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se aprobă regulamcntul-cadru de funcționare a pieței agroalimentare IRA din municipiul Cluj-Napoca prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă taxa de ocupare de 3 lei/masă/zi, pentru ocupanții meselor destinate comercializării produselor agroalimentare indiferent de forma de organizare a utilizatorilor (producător agricol, persoană fizică autorizată, asociație familială, societate comercială. Ocuparea meselor se va face pe o perioadă de maximum trei luni, cu posibilitatea de prelungire.

Art. 3. Vitrinele frigorifice din cadrul spațiului comercial destinat comercializării produselor lactate vor fi ocupate pe bază de abonament, la taxa stabilită la art. 2, pe o perioadă de maximum trei luni, cu posibilitatea de prelungire.

Art. It. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică. Direcția urbanism. Direcția Poliția comunitară și Direcția economică.

Nr. 305 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 305/2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C’LUJ-NAPOCA

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE

A PIEȚEI AGROALIMENTARE IRA

DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE

Prezentul regulament este întocmit în baza Hotărârii Guvernului nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, modificată și completată prin H.G. nr. 1334/2004. privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei comerciale în piețele agroalimentare și a Hotărârii Consiliului local nr.       ,

scopul lui lîind crearea unui cadru de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, care să respecte principiile concurenței loiale, de protejare a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului.

Art.l. PIAȚA AGROALIMENTARĂ IRA va funcționa în municipiului Cluj-Napoca. cartierul Mărăști, str. Dâmboviței (IRA) f.n., reamenajată și modernizată de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în baza Autorizației de construire nr. 196 /9.03.2010.

Art.2. Administratorul pieței este Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.3. Piața agroaliinentară Ira este piață permanentă, specificul pieței este de piață agroalimentară destinată comercializării legumelor, fructelor, laptelui și produselor lactate și a florilor, inclusiv artificiale.

Art.4. Piața agroalimentară Ira se organizează și funcționează în baza prezentului Regulament de funcționare a pieței agroalimentare Ira din municipiul Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. / 2010.

Amenajarea Pieței agroalimentare Ira s-a efectuat în baza Planului Urbanistic Zonal, aprobat prin I lotărârea Consiliului local nr. 378//2009 și a Studiilor de fezabilitate aprobate prin Hotărârea nr. 511/2009.

Art.5. Piața agroalimentară Ira deține Autorizația de funcționare nr.____


CAPITOLUL II

TIPUL PIEȚEI ȘI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

Art.l. Tipul pieței este de piață agroalimentară permanentă.

Art.2. Produsele care se comercializează în această piață se încadrează în CAEN, lâ Art.3. Orarul de funcționare a PIEȚEI, este:

 • -  perioada de vară, între orele 6,3o-21,oo de luni până sâmbătă, iar duminica, între orele 7,oo-14,oo;

 • -  perioada de iarnă, între orele 7,oo-20,oo, de luni pana sâmbătă, iar duminica, intre orele: 7,oo-14,oo.

CAPITOLUL III

PLANUL PIEȚEI

Art.l. Planul pieței este prevăzut în planșa nr.l, anexă la prezentul regulament, în aceasta se regăsesc: căile de acces, spațiile de parcare și sectorizarea pieței.

Sunt patru căi principale de acces care sunt dispuse astfel: două pe latura S pentru cărucioare, intervenții auto, aprovizionare și salubritate - în directă legătură cu platforma de descărcare de produse, și două accese pietonale pe latura E și V. Pe latura N este prevăzută ieșirea de urgență.

Pe latura de N a pieței, între aceasta și carosabil (Str. Dâmboviței), este prevăzut un trotuar pictonal și spațiu de parcare pentru marfa.

Căile de acces pentru cumpărători spre punctele de vânzare se vor realiza pe culoarele dintre mese și pe aleile de circulație din piață.

Structura de vânzare și anexele cuprind:

 • - pe latura nordică un spațiu comercial cu S=40,40 mp. un birou administrativ cu S= 10,50 mp. un spațiu pentru depozitarea cântarelor cu S_9,26 mp, un spațiu pentru pubele cu S=30 mp. un grup sanitar femei cu S=13,02 mp. un grup sanitar bărbați cu S= 13,95 mp, spălător cu S=9,92 mp. un spațiu tehnic cu S=13mp si holuri cu S=16.74 mp.

 • - pe latura estică și vestică acces pietonal;

 • - pe zona centrală a pieței, grupuri de mese comerciale.

Pe latura nordică se află platforma de descărcare (accesul pe platforma betonată se face de pe Str. Dâmboviței).

Art.2. Piața este dotată cu o magazie de cântare, unde este amplasat cântarul de verificare al cumpărătorului, cântare tip balanță sau basculă pentru utilizatorii pieței și un cântar care poate măsura până la 30 kg. la o singură cântărire, necesar mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieței, echipamente de protecție.

Art.3. Piața este racordată la energie electrică și la rețeaua de apă-canal cu branșamente proprii. Art.4. Depozitarea deșeurilor se va face în spațiul special amenajat.

CAPITOLUL IV

PREZENTAREA ANSAMBLULUI PIEȚEI ȘI AL PLATOULUI PIEȚEI AGROALIMENTARE PIAȚA AGROALIMENTARĂ I.R.A.

Art.l. Amplasamentul pieței agroalimentare I.R.A. are următoarele vecinătăți:

 • - la N - Str. Dâmboviței;

 • - la V - Ministerul Apărării Naționale;

 • - la E - Spațiu verde S=4930 mp;

 • - la S - SNCFR (cale ferată).

Art.2. Suprafața totală construită este de 1099.25 mp. distribuiți astfel:

 • - mese legume-fructe: 923,40 mp;

 • - un spațiu comercial: 40,40 mp;

 • - două birouri administrative: 19.81 mp;

 • - grupuri sanitare, spălător: 26,97 mp;

 • - spațiu pentru pubele: 30 mp;

Suprafață totală destinată circulației: 554,10 mp., din care:

 • - platformă descărcare: 131 mp;

 • - pietonal: 193,10 mp;

 • - hol: 16.74 mp.

Art.3. Pavimentul pieței la exterior este din ciment sclivisit. dale ecologice la parcări și platformă de desfacere, iar la interior este din beton elicopterizat în zona meselor de vânzare legume-fructe și în spațiul pentru pubele, gresie în spațiul comercial, spălător , grupuri sanitare și parchet laminat în birouri.

Art.4. Sectorizarea pieței este realizată astfel:

 • - pe latura nordică un spațiu comercial cu S=40.40 mp destinat comercializării produselor lactate, un birou administrativ cu S= 10,55 mp și un birou administrativ cu S=9,26 mp

 • - un spațiu pentru pubele cu S=30 mp, un grup sanitar femei cu S= 13,02 mp. un grup sanitar bărbați cu S=13,95 mp, spălător cu S=9,92 mp. un spațiu tehnic cu S=13 mp și holuri cu S=16.74 mp.

 • - pc latura vestică și estică acces pietonal.

pe zona centrală a pieței sectorizarea grupurilor de mese comerciale este realizată astfel :

Sectorul A - ocupând un procent de max. 60% din numărul meselor comerciale - destinat producătorilor agricoli;

Sectorul B - ocupând un procent de 15% din numărul meselor comerciale - destinat persoanelor fizice/ asociațiilor familiale autorizate;

Sectorul C - ocupând un procent de 15% din numărul meselor comerciale - destinat societăților comerciale;

Sectorul D- ocupând un procent între 5-10% din numărul meselor, dar nu mai puțin de trei mese -destinat comercializării florilor.

Art.5. Mobilierul utilizat în piață este din fibra de sticla tip______, având următoarele

dimensiuni:_____________.

CAPITOLUL V

DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

 • 1. DREPTURILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

 • 1. Să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piață, prin consultarea unui panou cu prețurile zilnice, cu prețul cel mai mic și cel mai mare pe fiecare tip de produs;

 • 2. Producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administrația pieței cântare verificate metrologic;

 • 3. Să aibă acces gratuit la cântarul tip balanță sau basculă cu o capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare cântăririi mărfurilor vândute/achiziționate în cantitate mare;

 • 4.  Să poată practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

 • 5. Să aibă acces la toate serviciile oferite de administrația pieței;

 • 6. Să fie informat asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței.

 • 2. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

 • 1. Afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale, folosind exclusiv tichctclc tip ZI, puse la dispoziție de administratorul pieței;

 • 2. Respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor;

 • 3. Etalarea instrumentelor de măsură:

 • 4. Folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic oferite de administratorul pieței;

 • 5. Inscripționarea denumirii producătorului agricol, a persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate sau a asociației familiale la loc vizibil, ușor de citit, care să nu poată fi ștearsă pe tichetele tip Z2 puse la dispoziție de administratorul pieței;

 • 6. Menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul;

 • 7. Să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;

 • 8. Să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;

 • 9. Să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieței și după închiderea acesteia;

 • 10. Să nu expună spre vânzare marfa deteriorată sau stricată;

 • 11. Să efectueze aprovizionarea pieței în afara programului de funcționare, înainte de începerea acestuia.

 • 12. Să părăsească piața după ora închiderii acesteia în max. V2 h de la ora închiderii;

 • 13. Să păstreze în cele mai bune condiții bunurile închiriate.

 • 14. Să aibă o ținută decentă și un limbaj civilizat în relația cu toți cetățenii aflați în piețe.

 • 15. Să practice prețuri de vânzare care să nu depășească dublul prețurilor de referință comunicate zilnic de către SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj.

CAPITOLUL VI

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI PIEȚEI

Administratorul pieței are următoarele drepturi și obligații:

 • 1. Elaborează regulamentul pentru funcționarea pieței și îl supune spre avizare autorităților publice locale;

 • 2. Verifică dacă utilizatorii pieței au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale și nu permite accesul altor comercianți;

 • 3. Verifică dacă utilizatorii pieței au afișate numele și sediul social;

 • 4. Afișează la loc vizibil și în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de funcționare, precum și tarifele practicate în piață;

 • 5. Sprijină organele de control autorizate;

 • 6. Nu admite în piață un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piață destinat desfacerii produselor oferite de aceștia;

 • 7. Stabilește tarifele pentru serviciile prestate și asigură afișarea acestora;

 • 8. Asigură evidența solicitărilor locurilor de vânzare și asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli și comercianților produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor;

 • 9. Asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieței:

 • 10. Asigură un număr de cântare în stare de funcționare egal cu cel al locurilor de vânzare din piață destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor și semințelor;

 • 11. Asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;

 • 12. Asigură zilnic și ori de câte ori este necesar salubrizarea pieței;

 • 13. Asigură, în mod gratuit, funcționarea unor cântare tip balanță sau basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieței:

 • 14. La data închirierii locului de vânzare, administratorul pieței este obligat să înscrie în registrul de evidență special înființat datele de identificare ale persoanelor fizice sau juridice care au închiriat locul de vânzare, cantitatea estimată a 1! comercializată, precum și data, seria și numărul chitanței care atestă plata chiriei. Modelul registrului de evidența este prevăzut în anexa nr.l.

 • 15. La data închirierii locului de vânzare, administratorul pieței va afișa în mod vizibil, la fiecare punct de vânzare, talonul de identificare a producătorului agricol sau, după caz, a comerciantului persoană juridică.

 • 16. Selecția utilizatorilor pieței se va face astfel:

Selecția inițială a persoanelor juridice, asociației familiale, a persoanei fizice și a producătorilor agricoli, deținători a certificatului de producător, se va face în funcție de existența și vechimea abonamentelor eliberate de Primăria municipiului Cluj-Napoca pe vechea locație a Pieței IRA. Repartizarea meselor se va realiza cu acordul Direcției Poliției Comunitare, în vederea asigurării unui climat de ordine, disciplină și respectarea legislației privind activitățile comerciale.

în situația în care, după repartizarea meselor către cei care dețin abonamente pe vechea locație a Pieței IRA, rămân mese neocupate, acestea vor fi distribuite în funcție de sectorul unde sunt acestea și forma de organizare (producător agricol, persoane fizice/asociații familiale autorizate, societăți comerciale) și în funcție de vechimea cererilor înregistrate la Primăria Cluj-Napoca.

în cazul eliberării unor mese, după repartizarea inițială, acestea vor fi distribuite în funcție de sectorul unde sunt acestea și forma de organizare (producător agricol, persoane fizice/asociații familiale autorizate, societăți comerciale) și în funcție de vechimea cererilor depuse pentru atribuirea inițială.

După o perioadă de trei luni, se va face o nouă selecție, luându-se în calcul prețul practicat în această perioadă și, respectiv prețul cel mai mic al produselor oferite spre vânzare tuturor utilizatorilor pieței.

Selecția utilizatorilor vitrinelor frigorifice din spațiul destinat comercializării produselor lactate se va face în funcție de vechimea cererilor înregistrate la Primăria Cluj-Napoca.

 • 17. Ocuparea locurilor la mese se va face în baza unui abonament eliberat de administrația pieței. Instituțiile cu atribuții de control, competente conform legislației în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor și obligațiilor utilizatorilor pieței, așa cum sunt prevăzute în rcgulamcntul-cadru.

 • 18. Va afișa și va controla zilnic conformitatea cu prețurile de referință (piața de gros, SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj), cu sprijinul Poliției Comunitare.

 • 19. Va asigura în fiecare piață pe care o administrează mese de referință pentru comercializarea produselor cu cel mai mic adaos față de prețurile de referință comunicate zilnic de către SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj. Aceste mese vor fi puse gratuit la dispoziția celor interesați.

CAPITOLUL VII

SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII

 • 1. Constituie contravenție utilizarea unui limbaj neadecvat în relația cu cumpărătorii cât și între utilizatorii pieței și se sancționează cu amendă cuprinsă între 100-200 RON și acordarea unui punct de penalizare.

 • 2. Constituie contravenție comercializarea produselor la prețuri care depășesc dublul prețurilor de referință comunicate zilnic de către SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500-1000 RON și acordarea a trei puncte de penalizare.

 • 3. La cumularea a cinci puncte de penalizare, utilizatorul pieței va pierde spațiul de vânzare atribuit de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.