Hotărârea nr. 303/2010

Hotărârea 303/2010 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 176813/433/11.08.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr:

129876/769/15.07.2010 - JEICAN CONSTANTIN

Amenajare mansardă în pod existent str. Brașov nr. 48;

124991, 134981 /773/15.07.2010 - TOADER DORIN

Amplasare locuință unifamilală, P+M str. Sitarilor nr. 32;

104601/802/28.07.2010 - SC J&D CONSTRUCȚII SRL

Modificări la soluția arhitecturală la lucrări autorizate cu AC nr. 1530/2007

str. Henri Barbusse nr. 35.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 303 din 26 august 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)