Hotărârea nr. 302/2010

Hotărârea 302/2010 - Aprobarea documentaţiei tehnice pentru servituţi urbanistice Centrul Cultural Transilvania, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnice pentru servituti urbanistice

Centrul cultural Transilvania, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru servituți urbanistice - Centrul cultural Transilvania, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 182042 din 18.08.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea documentației tehnice pentru servituți urbanistice - Centrul cultural Transilvania, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, beneficiar: municipiul Cluj-Napoca;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 814 din 28.07.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnică pentru servituți urbanistice - Centrul cultural Transilvania, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, beneficiar: municipiul Cluj-Napoca, prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea construcțiilor pe parcelă. Complexul va cuprinde corpuri de clădiri ce se pot realiza în mod distinct și etapizat, dintre care corpul dominant este cel al Filarmonicii - sala de concerte cu anexele sale, care determină compoziția urbanistică. Sala de concerte va avea min. 1200 locuri conform temei de proiectare. Foyerele, anexele scenei, spațiile anexe și conexe vor fi rezolvate cu respectarea tuturor normelor specifice, iar sediul instituției Filarmonica Transilvania care se prevede va fi legat prin circulații directe de celelalte corpuri. Se menține, se amenajază și etajază peste pivnițele boltite, clădirea monument istoric dinspre bulevard, în care se vor realiza birouri, săli de conferință, anexe, o parte fiind cu regim de înălțime similar cu al clădirii Macstro de care se alipește, iar restul, cu 2, 3 E. Celelalte corpuri vor conține spații de conferințe, spații de expunere birouri, anexe. Complexul va conține un parking

subteran, dezvoltat pe două nivele, sub mai muie corpuri de clădiri, cu accesul auto dinspre b-dul 21 Decembrie 1989 și ieșirea înspre str. Năvodari din partea posterioară, dimensionat conform Hotărârii nr. 539/2006 - Regulament privind amenajarea locurilor de parcare. La nivelul incintei se vor amenaja mai multe piațete și pasaje, spații urbane pietonale care vor conține amenajări exterioare cu lucrări de artă, zone de expunere și proiecții video, plantații, fântâni etc. și vor asigura coerența întregului ansamblu. Spații pentru comerț specific și alimentație publică se pot amenaja în toate corpurile de clădire.

Indicii urbanistici pentru întreg ansamblul se încadrează în valorile specifice pentru zona UTR CA3 = subzonă centrală cu funcțiuni complexe cu POT max. = 80% și CUT max. = 2,4.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 814 din 28.07.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 302 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)