Hotărârea nr. 301/2010

Hotărârea 301/2010 - Aprobarea P.U.Z. str. Câmpului est – str. Ştefan Cicio-Pop – zona „La Fundătura”; beneficiar: Mărghitaş Florin Lucian şi asociaţii.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic ZONAL

str. Câmpului est - str. Ștefan Cicio-Pop - zona "La Fundătura"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Câmpului est - str. Ștefan Cicio-Pop - zona "La Fundătura" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 180525 din 17.08.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Câmpului est - str. Ștefan Cicio-Pop - zona "La Fundătura", beneficiari: Mărghitaș Florin Lucian și asociații;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 93455/676 din 17.06.2010, Avizul de oportunitate nr. 229364/11/28.01.2010, aprobat de Consiliul local prin Hotărârea nr. 33/2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Câmpului est - str. Ștefan Cicio-Pop - zona "La Fundătura", beneficiari: Mărghitaș Florin Lucian și asociații, prin care, pe un teritoriu delimitat, aparținând persoanelor fizice și juridice identificate, se modifică actuala încadrare din PUG de UTR Al = zona de activități agroindustrale, în:

  • - UTR CC = zona centrelor și subcentrelor situate în noile extinderi conținând echipamente publice, servicii de interes general, cu maxim P+3E, POT max. = 80%, CUT max. = 2.

  • - UTR L3c = zona de locuințe individuale și colective mici cu max. P+2E, în care se admit funcțiuni comerciale și servicii profesionale nepoluante, cu ACD max. = 200 mp.. POT max. = 35%, CUT max. = 0,9.

Se stabilește o zonă UTR V4 = spații verzi pentru protecția cursurilor de apă. în lungul pârâului.

în afara zonei reglementate se menține încadrarea UTR Al și UTR V6.

Accesul la amplasament se face dinspre str. Câmpului, pe actuala str. Ștefan Cicio-Pop propusă pentru regularizare la 7 m. carosabil + trotuare de 1,5 m., prin documentația PUD Keops anterior aprobată prin Hotărârea nr 517/2006. Pentru integrarea în structura generală a circulațiilor se marchează posibila prelungire a drumurilor din PUZ și legătura cu drumurile propuse prin PUZ "La Stâni" aprobat prin Hotărârea nr. 17/2008 (spre est).

In vederea aprobării se va prezenta documentația cadastrală și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafețelor de teren necesare pentru trasarea sau regularizarea circulațiilor.

Realizarea drumului la parametri necesari, a podului carosabil peste pârâu, precum și viabilizarea amplasamentului se vor realiza de către beneficiarii investitori. în baza unor documentații de specialitate, anterior autorizării construirii obiectivelor propuse.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 106931/588 din 20.05.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art, 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 301 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)