Hotărârea nr. 300/2010

Hotărârea 300/2010 - Aprobarea P.U.Z. Valea Gârbăului – introducere în intravilan; beneficiar: Primăria municipiului Cluj-Napoca.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Valea Gârbăului - introducere în intravilan

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Valea Gârbăului - introducere în intravilan - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 165018 din 16.08.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Valea Gârbăului - introducere în intravilan, beneficiară: Primăria municipiului Cluj-Napoca;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 165018/800 din 28.07.2010, Avizul de oportunitate nr. 102558/475/13.05.2010, aprobat de Consiliul local prin Hotărârea nr. 213/2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Valea Gârbăului - introducere în intravilan,


beneficiară: Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin care se stabilește încadrarea funcțională UTR Z = zonă de dotări, servicii, locuințe, pe teritoriul studiat, delimitat spre vest de pârâul Gârbău, care constituie și limita teritoriului administrativ al municipiului, iar spre est (în mare parte), de liziera pădurii Făget. Terenul este alcătuit dintr-o parcelă de intravilan de 2,0282 ha., încadrată în UTR B2 = case de vacanță și respectiv 24,0262 ha. de teren extravilan.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 165018/800 din 28.07.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.


Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 300 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)