Hotărârea nr. 30/2010

Hotărârea 30/2010 - Aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010. pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 27608 din 08.02.2010 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010. pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Legii nr.ll privind bugetul de stat pe anul 2010;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 4 lit. a. 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HO 1Ă RÂS TE:

Art.l. Se aprobă bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010 în sumă de 860.046.800 lei, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și cuprinde:

  • - bugetul local al municipiului Cluj-Napoca. in sumă de 705.527.000 Ici:

  • - bugetul împrumuturilor interne. în sumă de 108.000.000 lei:

  • - bugetul fondurilor externe nerambursabile. în sumă de 300.000 lei:

  • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 36.800.000 Ici;

  • - bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local. în sumă de 51.467.000 lei

Art.2. Se aprobă utilizarea fondului de rulment. în sumă de 6.601.000 lei, conform destinațiilor prevăzute în anexele 6 și 7, pe următorul capitol de cheltuieli:

Cap. 70.11 Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 6.601.000 lei.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.


Nr.30 din 16 februarie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)
ContrasemiTează :

nicipiului, 27.1r. Auro^ȚărmureMunicipiul Cluj-Napoca


Anexa 1 la Hotărârea nr.30/2010

BUGETUL GENERAL PE ANUL 2010


- lei -

Nr. crt

BUGETE C()M PON ENTE

Buget 2010

BUGET GENERAL

860,046,800

I

BUGET LOCAL.

705.527.000

II

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

108.000.000

III

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

300.000

IV

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANAȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL. DIN VENITURI PROPRII

36.800.000

V

BUGETUL VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL

51.467,000

Transferuri între bugete (se scad)

-42.047.200

Casa municipala de cultură

-600,000

Serviciul Administrare parcări

-8.000.000

Cofinanțări proiecte guvernamentale

-144.200

Dotări urbane

-366.000

Reabilitare termică, clădiri multietajate

-32,937.000

Municipiul ( luj-Napoca


Anexa 2 la Hotărârea nr.30/2010

BUGETUL LOCAL PE ANI I. 2010

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, T1TLLR1, ARTICOLE Șl ALINEATE

- lei -

Denumire indicartori

cod

Buget 2010

TOTAL VENITURI, din care:

000102

705,527,000

Venituri proprii

4802

496,006,116

I

Venituri curente

0002

603.333.000

A

Venituri fiscale

0003

550.378.000

Al

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

310.812.000

Al.l

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice

0005

A 1.2

Impozit pe venit, profit, și câștiguri din capital de la persoane fizice

0006

310.812.000

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

0402

310.812.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

310.000.000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

812.000

A 2

Impozit pe salarii - restante din anii precedenți

0602

0

A3

Impozite și taxe pe proprietate

0009

71.650.000

Impozite și laxe pe proprietate

0702

71.650.000

Impozit și taxă pe clădiri

070201

55.000.000

Impozit și taxă pe teren

070202

6.650.000

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

10.000.000

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

167.266.000

Sume defalcate din TVA

1102

140.361.000

Sume defalcate din TVA pentru flnațarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

110202

140.161.000

Sume defalcate din TVA pentru drumuri

110205

0

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

200.000

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

1202

1,600.000

Taxe pe servicii specifice

1502

1,200.000

l axe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

1602

24.105.000

Impozit pe mijloacele de transport

160202

18.100.000

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

6,000.000

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

160250

5.000

A6

Alte impozite și taxe fiscale

001 1

650.000

C

Venituri nefiscale

0012

52,955.000

CI

Venituri din proprietate

0013

37.000.000

Venituri din proprietate

3002

37.000.000

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

300201

0

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

37,000.000

C2

Vânzări de bunuri și servicii

0014

15,955.000

Venituri din prestări de servicii și alte activități

3302

1.150,000

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

3402

2,800,000

Amenzi, penalități și confiscări

3502

10,000,000

Diverse venituri

3602

2,005,000

II

VENITURI DIN CAPITAL

0015

33,034,116

IV

SUBVENȚII

0017

69,159,884

Subvenții de la bugetul de stat

4202

68.859.884

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

420201

7.040.000

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

19.900.000

Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ premii verși tar

420214

0

Finațarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprev izionate ale prețurilor la combustibili

420232

33.385.000

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

420233

1.500,000

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6.884

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou născuți

420236

540.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

420237

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

420241

6.488.000

Subvenții de la alte administrații

4302

300.000

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj caătre bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă

430204

300.000

1

CHEL I I IEI.1 - total, din care:

TOTAL

705,527,000

Autorități publice și acțiuni externe

5102

72,251,800

- cheltuieli de personal

5102.10

22,000.000

- bunuri și servicii

5102.20

42.909.800

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

5102.56

2.000,000

- cheltuieli de capital

5102.70

4.225.000

- rambursări de credite interne

5102.8102

l.l 17.000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

5102.85

0

2

Alte servicii publice generale

5402

3,190,000

- cheltuieli de personal

5402.10

1.580.000

- bunuri și servicii

5402.20

1,1 10.000

- fonduri de rezervă

5402.50

500.000

Din total capitol:

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

540205

500.000

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

540210

2,600.000

Alte servicii publice generale

540250

90.000

3

Tranzacții privind datoria publica și împrumuturi

5502

12,150,000

4

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale ad ministrației

5602

25,000

- transferuri între unități ale administrației publice

5602.51

25,000

Din total capitol:

Transferuri din bugetele locale pentru sănătate

560209

25,000

5

Ordine publică și siguranță națională

6102

10,500,000

- cheltuieli de personal

6102.10

6.550.000

- bunuri si servicii

6102.20

3.950.000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6102.85

0

Din total capitol:

Poliție comunitară

61020304

10.150.000

Protecție civilă

610205

350.000

6

învățământ

6502

179,975.000

- cheltuieli de personal

6502.10

129.929,000

- bunuri și servicii

6502.20

38.000.000

- asistență socială

6502.57

3.200.000

- burse

6502.59

1.200.000

- cheltuieli de capital

6502.70

7.646.000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6502.85

0

7

Sănătate

6602

13,200,000

- cheltuieli de personal

6602.10

6.000,000

- bunuri și servicii

6602.20

2.450.000

- cheltuieli de capital

6602.70

4.750.000

Din total capitol:

Spitale generale

66020601

6.650.000

Servicii de sănătate publică

660208

6.550.000

8

Cultură, recreere si religie

6702

34,480,000

- cheltuieli de personal

6702.10

800,000

- bunuri și servicii

6702.20

22.141.000

- transferuri între unități ale administrației publice

6702.51

600.000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6702.56

3.000.000

- cheltuieli de capital

6702.70

7,939.000

Din total capitol:

Casa de cultură

67020306

600.000

Servicii recreative și sportive

670205

22,941.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

670250

10.939.000

9

Asigurări și asistență socială

6802

56,592.200

- cheltuieli de personal

6802.10

28.000,000

- bunuri și servicii

6802.20

1 1.540.000

- transferuri între unități ale administrației publice

6802.51

1.500,000

- alte transferuri

6802.55

144.200

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6802.56

4.000,000

- asistență socială

6802.57

8.200.000

- cheltuieli de capital

6802.70

3.208.000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6802.85

0

a. Din total capitol:

Asistență socială în caz de invaliditate

68020502

25,090,000

Asistență socială pentru familie și copii

680206

2.840.000

Creșe

680211

12.673.000

Ajutor social

68021501

360,000

Cantine de ajutor social

68021502

4.600.000

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

680250

11.029,200

b. instituții subordonate

- Centrul de Recuperare a Copiilor 1 landicapați Motor

70,000

- Centrul Bugetar de Administrare Creșe

12,673,000

- Cantina de Ajutor Social

4,600.000

- Direcția de Asistență Socială

32.876,200

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

84,716,000

- bunuri și servicii

7002.20

21.000,000

- transferuri între unități ale administrației publice

7002.5 1

8.000,000

- alte transferuri

7002.55

33,303,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7002.56

2,000.000

- cheltuieli de capital

7002.70

18,289,000

- rambursări de credite interne

7002.8102

2.124,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7002.85

0

Din total capitol:

Locuințe

700203

3,456.000

Iluminat public și electrificări rurale

700206

12.968,000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării

700250

68.292,000

11

Protecția mediului

7402

34,154,000

- bunuri și servicii

7402.20

29.000,000

- cheltuieli de capital

7402.70

5.154.000

12

Combustibili si energie

8102

69,622,000

- subvenții

8102.40

58.382.000

- alte transferuri

8102.55

400.000

- cheltuieli de capital

8102.70

10.840.000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8102.85

0

13

Agricu 11 u ră, Si 1 vicu 11 u ră

8302

50,000

- bunuri și servicii

8302.20

50.000

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83020330

50.000

14

Transportu ri

8402

134,621,000

- bunuri și servicii

8402.20

75.000.000

- subvenții

8402.40

26.000.000

- alte transferuri

8402.55

3.800.000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

8402.56

6.800.000

- cheltuieli de capital

8402.70

19.441,000

- rambursări de credite

8402.81

3,580,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8402.8501

0

Din total capitol:

Transport în comun

84020302

29,800.000

Străzi

84020303

104.821.000

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE PE ANUL 2(11(1 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI. ARTICOLE Șl ALINEATE

- lei -

Nr.crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget 2010

I

CREDITE INTERNE

5007

108,000,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

108.000.000

ACTIVE NEFINANCIARE

71

108.000,000

1

Autorități publice

5107

6.500.000

Active nefinanciare

71

6.500.000

2

învățământ

6507

22.099.000

Active nefinanciare

71

22.099.000

3

Cultură, recreere și religie

6702

7.863.000

Active nefinanciare

71

7.863.000

4

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7007

23.099.000

Active nefinanciare

71

23.099.000

5

Transporturi

S l(H

48.439.000

Active nefinanciare

71

48.439.000

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2(1 HI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE Șl ALINEATE


ce. OLIMPIA MOIGRADAN


ȘEF SERVICIU BUGET Șl CHELTUIELI BUGETARE, ec. ȘTEFANIA MĂDÂRAȘ
lei

Nr. Crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2010

1

VENI URI TOTALE

1(18

300,000

II

CHELTUIELI TOTALE

5008

300,000

1

învățământ

6508

300.000

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2010 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE Șl ALINEATE


- lei -

Nr. crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget 2010

1

VENI I URI TOTALE

110

36,800,000

1

Venituri curente

10

28.200.000

2

Subvenții pentru instituții publice

4310

8.600.000

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

36,800,000

1

învățământ

65 10

16.050.000

2

Cultură, rccrcere și religie

6710

750.000

- Casa municipală de cultură

67100306

750.000

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7010

20.000.000

- Serviciul Administrare parcări

701050

20.000.000

ȘEE SERVICIU BUGET Șl CHELTUIELI BUGETARE,

ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ
BUGETUL VENITURILOR Șl ( III LH U I.ILOR EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL, RECTIFICAT l’E ANUL 2010 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI. ARTICOLE Șl ALINEATE

- lei-

Nr. Crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2010

I

VENITURI TOTAL

111

51.467,000

1

Taxe speciale

361106

300.000

2

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

361108

1.000.000

Fond de rulment

361110

6.601.000

4

Alte venituri

361150

43.566.000

II

CHELTUIELI TOTALE

50.11

51.467.000

1

Autorități publice

51.11

200.000

- bunuri și servicii

20

200.000

- active nefinanciare

71

0

2

Cultură, recreere

67.1 1

1.633.000

- active nefinanciare

71

1.633.000

n

J

Asigurări și asistență

68.1 1

1.567.000

- cheltuieli de personal

10

126.000

- bunuri și servicii

20

365.000

- active nefinanciare

70

1.076.000

din care:

Direcția de asistență socială

764.000

4

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.1 1

47.767.000

- active nefinanciare

71

47.767.000

5

Protecția mediului

74.1 1

300.000

- active nefinanciare

71

300.000

Sheet!


CONSILIUL LOCAL AL

LIS'I A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

PENTRU ANUL 2010


Anexa 7 la Hotărârea nr. 30/2010


MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

NR.30009/445/16.02.2010ACHIZIȚII DE BUNURI

41.045,00

Șl ALTE CHELTUIELIAmenajare primărie cartier Gheorgheni

500,00

).0Q

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00


Achiziții imobile
inclusiv expertiza

3

Consolidare clădire P-ta Unirii nr.1-2 inclusiv expertiza

100,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

4

SE. PT Modernizare si amenajare sala de sticla

25,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

100

25.00


ÎNV mu Ici

Nominalizarea pe obiective de investi I ii

Prevederi 2010

Total

din care:

Total alte surse constituite potrivit legii

Venit urii proprii și subvenții

Taxa salubritate

Alte surse

Buget de stat

OUG19/94

HG505/98 OUG74/07

Credite

Bugetul local

2

4

5

6

8

9

I

TOTAL GENERAL

261.605,00

181.856,00

16.040,0(1

300,00

49.476,00

7.040,00

1.000.00

108.000,00

79.749.0(11

A

LUCRĂRI

ÎN CONTINUARE

123.014,00

97.O72.00l

L00|

1       46.884.00

o.oo|

),0o|

1

25 942.00

5

S.F .. P.T Amenajare primărie cartier Gheorgheni

50.00

o.onl

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

50,00

6

Expertize.ridicari topo.stud. geo inscr. CF, etc

500,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

500,0(1

1

Dotări independente

8.500,00

6.5OO.od

0.00

0.00

0.00

0,00

.0.00

6.500,00

2.000,0(1

65.02

ÎNVĂȚĂMÂNT

29.745,00

22.099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,099.00

7.646.00

A

LUCRĂRI

ÎN CONTINUARE

4.296,00

1.300,00

......1

0,00

0.00

0,00

1.300.00

2.996.00

Colegiu Tehnic de Transporturi Transilvania modernizare centrala termica

13,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

l3.00l

2

Construire grădiniță cartier central

amplasament str.Motilor nr 135

415,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

415.00

3

Construire grădiniță Alba ca zapada ( Grădiniță nr 1 )

215,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

215.00

4

Grup Școlar A.Borza-construire centrala termica

365,00

),oc|

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

365.00

5

Școala Emil Isac - extindere clădire

2.200,00

>.ot|

0.00

0.00

0,00

0.00

1.300.00

900.00

Liceul Eugen Pora - mansardarc clădire

720,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

720.00

Modernizare centrala termica la

Colegiul pedag Gh. Lazar

15,00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.0(1

8

Mansardarc Liceu coregrafie

3,00

TOOl

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

3,00

9

Modernizare instalație de încălzire la Școala loan Bob

100,00

lool

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

100,00

Modernizare sistem incalzire la Școala

Lic de informatica Tiberiu Popovici

250,00

0.0<J"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

iO.OO

B

LUCRĂRI NOI

21.390,00

18.450,00

0,00|             0,0c|             0,00|             0.00

0.00

18.450.00

2.940.00

1

Mansarda! c Liceul Teoretic

Lucian Blaga

1.100,00

900.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

900.00

200.00

2

Mansardare Școala Generala Horea

50,00

so.oq

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

50.00

0.00

3

ConstruireGradinita Neghinita (nr 52)

-str.traian Vuia nr 87

3.050,00

2.950.0(j

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

2.950.00

100.00

4

Grădiniță Poienița (nr.67)

Mansardare cladire-str.Alvema nr.63

50,00

1.0(1

0.00

0.00

0.00

0,00

50.00

0.00

5

Grădiniță Licurici (nr 4 )-extindere clădire str. .Arinilor nr 2-4

50,00

),ool

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0.00

6

Grădiniță Albinuta-mansardare clădire str Griiîore Alexandrescu nr 27

50,00

50,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

50.00

o.ool

Grădiniță Dumbrava min-mansardare caladire

(nr. 66 )-Gr. alexandrescu nr.47

50,00

50,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

8

Grădiniță Mica sirena-mansardare clădire

(nr. 64)-str. Alex. Vlahuta nr. 59

50,00

),00l

0.00

0,00

0.00

0.00

50.00

0.00

9

Grădiniță Dumbravioara-mansardare clădire

(nr. 56)-str. Detunata nr.2

1.700,0(1

1.600,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

1.600.00

100.00

Grădiniță Bubuniza-mansardare clădire

(nr. 73)-str. Cioplea f.n

1.000.00

900,0(1

0,00

0.00

0,00

0.00

900.00

100,0(1

li

LTE Sala sport la Liceul cu program sportiv

100,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Mansardare la Liceul cu program sportiv

50.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

50.00

13

.TE- Sala de sport la

Școala Constantin Brancoveanu

50.00

o.ooT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

1 1

L.T.E.- Sala de sport la

Emil Isac

100.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

100,00

Sheet!

L.T.E.- Sala de sport la

Școala Nicolae lorga

100,00

).0oj

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

100,00

16

Modernizare sistem de încălzire

Colegiul deconstr Anghel Saligny

500,00

o.o4

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

500,00

17

Modernizare sistem încălzire

Colegiul Tehnic Napoca

800,00

800,oq

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

800.00

0,00

18

Modernizare sistem incalzire

Liceul cu progr Sportiv

800,00

8OO.O0

0.00

0.00

0.00

0.00

800.00

0.00

19

Supraetajare Grup școlar Terapia

str. Decebal nr. 41

3.050,00

3.00

0.00

0,00

0.00

0.00

3.000,00

50.00

20

Centrala termica la Grupul

școlar Tcrapia-str. Decebal nr. 41

800,00

300.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

300,00

500.00

21

Grădiniță Lizuca centrala termica

40,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

40.00

Construire atelier auto la

Colegiul tehnic de transportestr. Plevnei 12

500,00

500.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

500.00

0.00

L.T.E.

Săli de sport in diverse unitati de invatamant

100,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

100.00

24

Reabilitare Școala Traian Darjan

650,00

600.00

1

0,00

0.00

0.00

0.00

600.00

50.00

25

Mansardare Grădiniță Academia piticilor

str Tazlau nr. 11

1.400,00

1.200.00

1

0.00

0.00

0,00

0,00

1.200,00

200,00

Liceul Emil Racovita ventilare mansarda

200,00

o.ooj

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

200.00

27

Mansardare Școala Octavian Goga

500,00

450.00

1

0.00

0,00

0,00

450,00

50,00

28

Extindere Grădiniță Mamaruta

str. S. Aibinii nr. 53

500,00

450.00

1

0.00

0.00

0.00

0.00

450.00

50.00

29

C T. Liceul teoretic onisifor Ghibu str Alex Vlahuta nr. 44

550,00

0.00

0.00

0,00

0,00

500.00

50.00

Modernizare Grădiniță Bainbi

500.(10

45O,OCj

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

450.00

50.00

Modernizare, extindere, mansardare diverse unitati de invatamant

1.000,00

1 ooo,oo|

0.00

0,00

IOC

Modernizare centrale termice in diverse unitati de invatainant

1.000,00

i ooo.ooj

0.00

3.00

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Scolii Ion Agarbiceanu

150,00

I00.00|

0,00

0.00

100,

50.00

34

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Liceului Avram lancu

150,00

100.00

0.00

0.00

0,00

0.00

100.00

50.00

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Liceului Mihai Eminescu

150,00

100

0,00

0,00

0,00

0.00

100.00

50.00

36

Mansardare Grădiniță Curcubeu str Gr Alexandrescu nr. 21 A

500,00

450.00

0,00

0,00

0,00

450.01

50.00

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4.059,00

2.349.00

0,00

0,00

0,00

2.349.00

1 7!0.00l

S F. P.T Grup Școlar A.Borza*

Construire centrala termica

25,00

100

0,00

5.00

2

SF.PT. Expertiza Școala Generala Horea..

Mansardare clădire

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

S F, P.T- Consolidare versant la Grup Școlar

Aurel Vlaicu

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

100

4

Consolidare versant la Grup Școlar

Aurel Vlaicu

1.050.00

0.00

0.00

0,00

1.000.00

50.00

SF. PT Modernizare sistem incalzire la

Colegiul Tehnic Napoca

23,00

1

; oo

Consolidare Colegiul economic Iulian Pop

str Memorandumului nr 22

949,00

0.00

0.00

0,00

0.00

3.00

SF.PT Consolidare Colegiul economic

Iulian Pop-str Memorandumului nr 2

50,00

1

0,00

0.00

0.00

0.00

3 00

SF,PT Mansardare Colegiul economic Iulian Pop-str Emil Isac nr 19-corp B

50,00

o.ool             0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

50,00

9

S F ,P T.Expertiza- Constr. Grădiniță Neghinita ( nr. 52)-str.traian Vuia nr.87

50,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

50 00

S.F.,P.T. Consolidare casa scării Grup școlar Unirea

50,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

50.00

Consolidare casa scării Gnip școlar Unirea

500,00

450.00

0.00

0,00

0,00

0,00

450,00

50.00

S.F., P.T. LTE Sala sport la

Liceul cu program sportiv

40,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

40.00

SF, P.T. Mansardare la Liceul cu program sportiv

50,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

50.00

14

S.F.. P.T. L.T.E.- Sala de sport la Școala Constantin Brancovcanu

40,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

40.00

S.F., P.T. L.T.E.- Sala de sport la

Școala Emil Isac

40,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

40.00

16

S.F., P.T. L.T.E.- Sala de sport la

Școala Nicolae Iorga

40,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

S F ,P T Modernizare centrala termica

Liceul cu progr Sportiv

30,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

30.00

18

S.F..P.T.Modernizare sistem incalzire Colegiul tehnic de constr .Angliei Salignv

12,00

o.ool”

0,00

0,00

0,00

12,00

S F .P T.Modernizare sistem incalzire

Lic de informatica Tibenu Popovici

25,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,00

S.F..P.T Supraetajare Grup școlar Terapia

str Decebal nr. 41

10,00

>.oc|

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

10,00

S F . P.T Grădiniță Lizuca - centrala termica

10,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,00

22

S.F . P.T Modernizare centrala termica

Grup scoalar industrial Tehnofrig(mont pompei

10,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,00

S F.. P.T Modernizare centrala termica

Grădiniță Alba ca zapada

20,00

j.oa

0.00

0.00

0,00

0,00

20.00

24

S.F., P.T. înlăturare igrasie si refacere finisaje la Colegiul National Georee Baritiu

50,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

50.00

S.F..P.T Reabilitare termica clădiri unitati de invatamant

50,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

50,00

S.F..P.T. Construire atelier auto la

Colegiul tehnic de transport! str Plevnei 12-14)

50,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

50,00

S.F ,P T PUD Studii geo. ridicări topo, exp.

TE Săli de sport in diverse unitati de invatam

30,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

30.00

28

S.F..P.T., expertiza la Școala Traian Darjan

50.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

29

S.F..P.T. Mansardare Grădiniță Academia

Piticilor-str. Tazlau nr 11

50.00

0,00

r

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

30

S F . P.T.Liceul Emil Racovita ventilare mansarda

20.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

S F . P T Mansardare Școala Octavian Goga

str. Peana nr. 16

40,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

40.00

32

S.F., P.T. Exp. extindere Grădiniță Mamanita str. S. Albinii nr. 53

30,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

SF. P T înlăturare igrasie la subsol Liceul de arte plastice Romul Ladea

40,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

40,00

34

S.F., P.T. Centrala termica Liceul de arte plastice Romul Ladea

20.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

20.00

35

S.F . P.T. Centrala tennica Liceul teologic baptist „Emanuel'

30,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

.30.00

36

S.F . P.T., Modernizare centrala tennica

Școala David Prodan

30,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

J.00

37

S.F . P.T.Modernizare, extindere, mansardare diverse unitati de invatamant

50,00

100

1

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

38

S.F., P.T. Modernizare centrale termice in diverse unitati de mvatamant

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

50.00


Consolidare Colegiul de telecomunicații

Augustin Maior

15,00

o.oq

0.00

15,00

i      40     Ido târî independente                 1        300,00

122

0,00|             o.ool             o.ool             o.ool             o.ool             o.ool             300,0(j

66.02

SĂNĂTATE

4.750,00

o,oc|

0,0(j

....

0,0(^

o.ool               o.ool            4 750,01)

A

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

2.950,00

o.ocj

0,00

0.00

2 95O.Oo|

Reabilitare si modernizare

Spitalul Clinic Municipal

1.000,00

o,oc|

0.00

0,00

0.00

2

Centrala termica, corp de legătură si șarpanta

Spitalul Clinic Municipal

1.950,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

L95o.O(i|

B

LUCRĂRI NOI

100,0(1

1

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Modernizarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal CIuj-Napoca

100,00

0.00

0.00

0.00

3.00

0,00

C

ACHIZIȚII DE BUNURI

1.700,00

I

o.ixf             0,00

1            ...

...

0,00

1.700,00

I

S F.. P.T Reabilitare si modernizare

Spitalul Clinic Municipal

100,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

""ioT^j

; s:n: :i:|

1 T


ZI67.02

CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

17.475,00

9.536, ()ri

40,00

0.00

1.633,00

0,00

0.00

7.863,00

7 939.00

1

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

2.652.00

1.633.00

1.633,0'

Reabilitare si redare in circuitul cultural si turistic al Bastionului Croitorilor

19.00

J.00

1 „

0.

19.00

2

Consolidare si restaurare monument

Matei Corvin

2.633,0(1

3.00]

1 633.00

0.00


B

LUCRĂRI NOI

12.063,00

7.863,0(11               0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

7 863,00

4 200.00

Construire centrul cultural Transilvania -clădire pentru Filarmonica de stat

3.200,0(1

2.000,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

2000,00

1.200,00

2

Construire Stadion municipal si sala multifuncționala de sport

( in partenenat cu Consiliul jud Cluj )

4.363,00

4.063,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

4.063,00

300,00

3

Obeliscuri la intrările in municipiu

50,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

50.00

4

Modernizare fantam arteziene

50,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,00

5

Reabilitare zidul Cetatii

1.000,00

200.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

200.00

800,00

Reabilitare Parcul Simion Bamutiu

500.00

o.ool

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

500.00

Modernizare cinematografe

1.300,00

î.ooo.ool

0.00

0,00

0.00

0.00

1.000.00

300.00

8

Amenajare parcuri in municipiu

100,00

o.ool             0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

100.00

9

Amenajare, reabilitare parc Hoia

150,00

o.ool

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

150.00

10

Reabilitare parc Micro II Gheorgheni

150,00

o.ooj

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

1 50.00

Reabilitare lacuri

100,00

o.ool

0.00

0,00

0,00

0.00

100.00

12

Reabilitare monumente istorice

300,0(1                0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

300,00

13

L.T.E. Bazin de polo

800,00

600.00

' 0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

600.00

200,00

c.

AI.TE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

2.760,00|               40,0(1            40,00

0.00

o,oo|

Concurs sol .S.F.. PT Construire centrul cult. Transilvania clădire pentru Filarmonica de stat

1.000,0(1

1.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

1.000,00

PT Sala multifuncționala de sport

700,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

700.00

3

SF, PT Obeliscuri la intrările in municipiu

100,00

T00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

100.00

SF. PT. expertiza. Consolidare si restaurare Monument Matei Corvin

10,00

0.00

P"

0.00

0,00

0.00

0,00

10.00

5

SF. PT. expertiza Reabilitare monumente istorice

50,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

50.00

6

SF. PT Modernizare fântâni arteziene

50,00

0.00

P"

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

50.00

S F . P.T Reabilitare zidul Cetatii

50,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

50,00

8

SF. PT Modernizare cinematografe

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,00

9

SF.PT Amenajare parcuri in municipiu

50,00

P"

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

10

S.F.. P.T. Reabilitare lacuri

100,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

100.00

S.F.. P.T. Amenajare, reabilitare parc Hoia

155,00

«...

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

155.00

S.F.. P.T Reabilitare parc Micro II Gheorgheni

155,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

155.00

S.F.. P.T . studii geo. ridicări topo

I..T.K Bazin de polo

200,0(1

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

CASA DE CULTURA a munic Cluj-Napoca

DOTĂRI INDEPENDENTE

40,00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0,00

68.02

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

4.284,00

!             1 076.0(1               0.00

0,00

1.076.0(1             0,00

0,0(1 0 0(1

A      |lUCRÂRI ÎN CONTINUARE               1       1.577,0(1

o.oo|             0,00              0.00              0.00

0.00

0.00

0.00|           1.577,00

I

Construire cresa Aleea Herculane nr. 13 CENTRUL BUGETAR DE CRESE

1.500,00

o.ool             0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.500,001

Introducere încălzire la cresa nr 1 str. Baita nr. 1

77.0(1

i.ooj

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

77,00

LUCRĂRI NOI                              |        2.184,0(1           930.00|

930.00

0,00

1.254,00|

1----------B----------

CENTRUL BU GETAR OF. CREȘE

1.254,00

0.00

o,oo|               o.ool               o.ool            1.254,oo|

Construire clădire Cresa nr. 8 str. Meziad nr.4

1.136,0(1

100

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

l 136.00j

2

Centrala termica Cresa CUG

str. Cojocnei nr. 29

40,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

4O.Ool

S.F., P.T. Centrala termica Cresa Manastur III

str Gngore Alexandrescu nr 47

12.00

o.oJ            o.oo

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

S.F, P.T Centrala termica Cresa Grigorescu 11 str. Alex. Vlahuta nr. 47

15,00

o.ool             0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

!5.00l

|           îoo.ool

230.()o|

S F . P.T Reabilitare, amenajare, modernizare

52.00

35.0(1

0,00

0.00

35,00

0.00

0.00

0.00

17,oo|

Clădire str. Dragos Vodă nr. 36-38

L

—1

3

Centrala termica Cresa Manastur III str Grigore Alexandrescu nr 41

38,0(1

)

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

38.00|

4

centrala termica Cresa Grigorescu II

str. Alex. Vlahuta nr. 47

40,0(1

-

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

40.001

1

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

510,00

510,00

0,00

0,00

510.00

0,00

0,00

0.00

o.oo|

Reabilitare . amenajare, modernizare clădire str. Dragos Vodă nr 36-38

510,00

0.00

510.00

0.00

0,00

0,00

-''j

-1211,0(>|                420/)c{


o.oo[


o.oo|


ii       |CONSI1 IUI. I,O< AI.

Construire centru de consiliere pentru părinți si copii

420,0(1

0.00

420.00

0.00

0.00

0.00

1 C

ACHIZIȚII DE BUNURI                       |          523,0(1             146,00|            0.0c|            0.00|          146,0C|            0,0(j            0.00|            0,00|            377.0(1

ICENTRUL BUGETAR DE CREȘE           1        142.0(1            0,00

o.ool               o.ool               o.ool               0,00

o.ool               o.ool              142.001

S F., P T.Centrala termica Cresa CUG str. Cojocnei nr. 29

15,00

)

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00


^^^^Jdoțariicreș^

|diRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ       |        276,0(j


IdotÂrTĂsistenta sociala


224,oj


105.0«|

ioo.oo|

o.ooj

0Ă)0[           loo.ooj

S.F., P.T. Construire centru de consiliere pentru părinți si copii

105,00

0,00

100.00

0.00

0.00

0.00

Y(ll |

70.02

LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

106.252.00

86.866.00

16.000,00

0,00

46.767.00

0.00

1.000,00

23.099,00

19.386,00

1        A

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

66.550.0(1

63.650.0(1

0,00

1 0,00

45.251,00

0,00

0 00

1.00

2.900.00

1

CONSILIUL LOCAL

66.500,0(1

63.650.00

0,00

0,00

45.251,00

0,00

18.399.00

2 85O.OC|

Reabilitare termica clădiri multietajate

38.650,00

1.00

0.00

38 650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Extindere iluminat public

6.780.00

0.00

4 780.00

0,00

0.00

0.00

2 000.00

Modenizare iluminat public

10.000,00

0,00

1 601,00

0,00

0.00

8.399.00

0.00

4

L.T.E.Blocuri locuințe str Taberei

200,00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,0(1

5

Extindere centru intretinere si tratare câini

870,00

).00

0,00

220.00

0,00

0.00

0,00

650,00

1—

Parking suprateran str. Primăverii f n cartier Manastur

10.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

10 000.00

I-------------------------------------------------------

RADP

50,00

0,00

0.00

0.00

0.00

!-------“

1-------

1------“

|-----------------50,001

Modernizare sediu Meșterul Manole

(hala. mag., atei auto, clădire birouri)

50,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

50,00

I          B

LUCRĂRI NOI

24.770,00

18.300.00|

o.oc

0,00

850.00

I

CONSILIUL LOCAL

11.520.00

5.550,oj            0,00

0.00

850,00

4.700.1

l

Centrul de informare turistica si infochioscuri

300,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,00

2

Iluminat ornamental clădiri

1.000,00

900,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

900.00

3,00

3

L.T.E. Construire locuințe prin ANL

str. Sighisoarei nr. 21

200,00

J 00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

200,00

4

L.T.E. Construire locuințe prin ANL str. Ghimesului f.n.

100,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

00.00

Amenajare, redimensionare piața publica

Grigorcscu si Ira

2.200,00

1.100,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

1.100,00

00.00

6

Branșamente si racorduri ale imobilelor fond de stat la rețelele publice

20,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

20.00

7

Reconversie funcționala a imobilului din str Iniiii Coroianu nr 5

1.000,00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

900,00

100.00

8

Construire locuințe ieftine pentru tineri

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

400,00

9

Reconversie funcționala a imobilului din str. Taberei

1.500,00

• >

0,00

0,00

0.00

425,00

400.00

675.00

10

Reconversie funtionala a imobilului din str. Cojocnei

1.700.00

825.00

0.00

0.00

0,00

0,00

425,00

400,00

875.00

L.T.E Construire locuințe prin ANL

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

100.00

12

Apa-canal cartier Lomb

2.000.00

3.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

2 000.00

Construire locuințe pentru romi

1.000,00

J.00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.000.00

0.00

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

12.750,00

i.oq

12.750.00

P"

0.00

l

Parking suprateran str. Pasteur nr 78 -str. Gh Dima nr.20 - cartier Zorilor

3.000,00

3 000,00

3.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Parking suprateran str. Baisoara nr 1-3 cartier Gheorgheni

2.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Parking suprateran str. Fabricii nr 4 -str. Fabriciide zahar nr.5-cartier Marasti

3.000.00

J.00

p

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

4

Parking suprateran str. Aurel Vlaicu nr.38-42 cartier Marasti

3.000,00

3.00

P"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Parkinguri in cartiere

1.650,00

J.00

P"

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Casetare parau Calvaria si amenajare parcari

100,00

1.00

p

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

I

RADP

soo.ool                o,oo|             0.00

0,00

0,00

Modernizare WC public parc

Ștefan cel Mare

50,00

1

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

50.00

2

Modernizare WC public Hala agroalim Mihai Viteazu

150,00

“1

P"

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

3

Construire adapost pentru animale capturate de pe domeniul public

300,00

p~

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

I c

ACHIZIȚII DE BUNI IU

14.932,00|             4.916,0(1

3.25O.OC

JOC

.516,00

o.ool            150.00

0.00

10.016.oo|

CONSILIUL LOCAL

11.135,00

1.666,0(1

1.516.00

1 «

150.00

9.469,00

1

Harta municipiului si reactualizarea acesteia pe secțiuni

50,00

>.oo|

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2

PUZ - PUD pentru modificare PUG . PAT studii de urbanism si studiu de circulație

1.000,00

),0c|

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1 000,00

3

Reactualizare PUG

2.000.00

),0()|

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

2.000,00

4

Expertiza imobile fond de stat

100,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

100,00

5

Consolidare si reabilitare imobile fond de stat

H.C.L. 243/1998 ; H.C.L 34 1998

200,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

200.00

I 6

Dotări urbane

5.000.00

366,00

0.00

0.00

366,00

0,00

0,00|               0,00|            4.634,00|

S.F., PAC. Construire sala multifuncționala de sport

160,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

160.00

I

Concurs soluții                                         1             100,00

0.0(1 0.00

o.oo|              0.00

0,00

0,00

).00

ioo,oo|

9

S.F, P T Modernizare si extindere iluminat public

100,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,00

S.F., P.T. Iluminat ornamental clădiri

100.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

100.00

S.F., P.T - Reabilitare termica clădiri

1.150,00

r"

0,00

1.150,00

0.00

0,00

0,00

I

SF.PT.PUD-Amenaj P-ta publica Grigorescu. Ira

220,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 i |

S.F., PT Branșamente si racorduri ale imobilelor fond de stat la rețelele publice

15,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

15,00

S.F.. P.T. Reconversie funcționala a imobilului din str. luliu Coroianu nr. 5

100,00

r

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

100.00

S.F . P.T.Constnnre locuințe ieftine pentru tineri

450,00

i

0.00

0,00

0,00

0,00

3,00

450,00

16

P.T. Reconversie funcționala a imobilului din str Taberei

90,00

1,00

r"

0,00

0,00

0,00

0,00

20.00

P.T. Reconversie funtionala a imobilului din str Cojocnei

100,00

3,00

0.00

0.00

0.00

80.00

0,00

20.00

18

S.F., P.T.- studii geo, ridicări topo, L.T.E Constr locuințe prin ANL-str. Ghiinesului f n

50.00

0.00

0.00

0.00

>00

50.00

S F . P.T - studii geo. ridicări topo

L.T.E Construire locuințe prin ANL

100,00

o.ool

0,00

0.00

3.00

100.00

S F .. P.T. Construire locuințe pentru romi

50.00

),00|

0.00

0,00

0.00

0,00

50,00

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRl ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

3.250,00

3.250.00

3.250.00

0,0(1 0.0(1 0.00

0,00

0.00

S.F..PT Parking-uri in cartiere

1.000.00

1 000,00

1.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

).0()

0.00

Dotări independente

2.250,00

1

0.00

0.00

0,00

0.00

1.00

0.00

Iradp

547.0(1                 0,0(1              11.11(1               0.0(1               0.00|               0.0(1               0.0(1               0.0(1              547.oo|

S.F..P T. Modernizare sediu str. Meșterul

Manole f.n.

20,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

20,00

SF. PT Modernizare WC public parc

Ștefan cel Mare

5,00

).OO

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

SF, PT Modernizare WC public Hala agroalim

Mihai Viteazu

50.00

J.00

0.00

0,00

0.00

0,00

4

S.F . P.T. Construire adapost pentru animale Capturate de pe domeniul public

42,00

1

0.00

42.00

1            5

botari independente

430,00

3.00

74.02

PROTECȚIA MEDIULUI

5.454,00

300,00

11.00

|            300.00

0.00

0,00

1 00

5.154.00

1

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

89,00

50.00

0.00

50,00

o,oo|

Închidere si pasivizare rampa

50.00

3.00

50.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

2

Elaborare harta de zgomot

39,00

3.00

"300J

[consilii I, LOCALSheet!

I

LUCRĂRI NOI

3.700,00

250,00,

250,0

I

CONSILIUL LOCAL

3.700,00

250.001

0,00

250.00

0,00

Amenajare, modernizare puncte gospodărești

230.00

j.oq

230.00

0.00

0.00

0.00

2

Viabilizare Canalul Morii

2.950.00

1.00

0.00

0.00

2.950.00

Amenajare puncte pentru colectarea DEEE

20.00

ioq

20,00

0,00

0.00

0,00

0.00

4

Casa si energia verde ( program guvernamental)

500.00

).od

500.0(1

c

ACHIZIȚII DE BUNURI

1.665,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

1 665,0C|

CONSILIU LOC AL

1.665,00

o.oo

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

S.F..P.T.Consolidare zone supuse alunecărilor de teren

Jiu).mi

) 00

0.00

0.00

400.00

2

Consolidare zone supuse alunecărilor de teren

500,0(1

100

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

500,001

S.F., P.T. Viabilizare Canalul Morii

50,00

),00

SF, PT reabilitare si amenajare gone verzi

50,00

0,00

0,00

0,00

0.00

50.00

Realizare planuri de acțiune pentru combaterea zgomotului ( studii )

65.00

0.00

65.00

Realizare cadastni verde ( studii)

500,00

0.00

0,00

0.00

),()0

500.00

S.F., P.T. Realizare sisteme de incalzire altern

( energie verde • program guvernamental)

100,00

0.00

).00

30.00

81.02.

COMBUSTIBIL Șl ENERGIE

11.240,00

7.040.00

J.OO

0.00

0.00

0.00

4 200.00

RAI

400.00

84.02

TRANSPORTURI

71.680.00

48.439,0(j

o.ooț

o.ooj

|

1;,I

0.0(1        48.439.00l

23.241.00

I*

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE                1      44.500,0(l|        30.439,00|

o,oo|

o,oo|

o.oo|

30.439,00|4

Modernizare 100 străzi

25.500,00

0,00

16.339.00

1.00

5

Modernizare si amenajare pietonal a

Bulevardului Eroilor si P-ta Unirii

900.00

i.ooj

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

900.00

6

Dezvoltare si modernizare semaforizare, realiz sincron circ in intersecții ptr Impl mana? trafic

4.000,00

.1 ool

3.00

B       ll.UCRĂRINOI                                 1       21.999,0(1          18.000,00|            0,00|            0.00,            0,00|            0.0C,            0.00,        18.000.00,          3.999,00|

Iconsilil local                                      1        21.999.ool           I8.000.00|             0.00,             0.00,             0,00|             0.0(1             0.00|        I8 000.00|           3,999.00|

Camere de supraveghere si urmărire trafic

100.00

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

o.ool

|       2|Amenajar<^nodenTizaȚ^țnjz^

Sheet!

3

Modernizare linie de tramvai

1.100,00

loq

0.00

0,00

0,00

0.00

1.000,00

I oo.oo

1

ACHIZIȚII DE BUNURI

5.181,00

0,0(1

0.ll(J                0,0(1

o.oo

0.0(1

0,00

0,00

5 I8I.O<|

1

Consiliul local

1.381,00

0.0(1

0,0(1

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

H8UK1

S.F. P T Modernizare străzi

200,00

j.oo|

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

200.0(1

2 1

SF,PT Proiectare, consultanta in vederea implementării managementului de trafic

1211,(1(1

0.0(j

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

120.00

S P.F..S.F Pasaj subteran Calea Moților*

B-dul 21 Decembrie 1989

191,0(1

a.oq

0,00

0.00

0.00

0.00

1.00

191.00

1

S F . PT Parking suprateran str Pasteur nr 78 -str. Gh Duna nr.20 - cartier Zorilor

70,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

S.F.. P T, - Zid de sprijin, lărgire trama stradala str Splaiul independentei

100,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

100.00

6

Consultanta si supraveghere lucrări

100.00

J.00

p

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Consolidări de poduri

400,00

1.00

0,00

0,00

0.00

0.00

400.00

S.F., P.T.- Consolidări de poduri

100,00

).00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Expertize poduri

100,00

),00

0.00

0,00

0.00

100.00

1KAIUC

1          3.800,0(|

0,0(4

_

0.0(4

0.0(1

0.0(4

3.800,0(4

1        Jjotari independente

'■             3.800,0()|

0^

H)J

n.oo|