Hotărârea nr. 3/2010

Hotărârea 3/2010 - Aprobarea P.U.Z. – B-dul 21 decembrie 1989 nr. 95-97 şi a P.U.D. – ansamblu cu funcţiuni mixte, birouri, spaţii comerciale, locuinţe şi parking subteran; beneficiară: S.C. Morava Expert S.R.L


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 95-97 și a Planului Urbanistic de Detaliu - ansamblu cu funcțiuni mixte; birouri, spații comerciale, locuințe și parking subteran

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 95-97 și a Planului Urbanistic dc Detaliu - ansamblu cu funcțiuni mixte; birouri, spații comerciale, locuințe și parking subteran - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 134610 din 12.01.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 95-97 și a Planului Urbanistic de Detaliu - ansamblu cu funcțiuni mixte; birouri, spații comerciale, locuințe și parking subteran, beneficiară: S.C. Morava Expert S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 35859/441 din 14.05.2009, Avizul dc oportunitate nr. 82979/20 din 15.01.2009, aprobat dc Consiliul local prin I lotărârea nr. 56/2009. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 95-97 și Planul Urbanistic de Detaliu - ansamblu cu funcțiuni mixte; birouri, spații comerciale, locuințe și parking subteran - beneficiară: S.C. Morava Expert S.R.L.

Prin P.U.Z. se stabilește încadrarea funcțională U.T.R. Z = subzonă centrală cu funcțiuni de centru de afaceri, comerț, locuire și parking, cu clădiri dc înălțime medie și acente înalte. Regimul de înălțime va fi variabil, max. 12 etaje, cu încadrarea în condițiile avizului Autorității Aeronautice Civile. Indicii urbanistici: P.O.T. max. = 40% și C.U.T. max. = 2,9.

Prin P.U.D. se stabilește amplasarea și conformarea complexului de clădiri ce vor adăposti 88 apartamente, 7.350 m.p. de birouri și 3.500 m.p. dc spații comerciale și servicii.

înspre bulevard se va construi un volum masiv pentru complexul comercial, cu D+P+E, iar în spatele acestuia un volum cu înălțimi variabile de la S+P+M+IOE+etaj retras, cu descreștere până la S+P+M+1-2E, cu funcțiuni de birouri și locuințe. Configurarea clădirilor respectă normele de distanță față de limitele terenului. Amplasarea pe parcelă se face în retragere de min. 5,0 m. spre bulevard și cca. 12 m. spre partea posterioară, unde se preia alinierea cu blocurile vecine. Zona posterioară. dinspre canal, se va amenaja ca spațiu verde și loc dejoacă pentru copii, cu menținerea și reamenajarea aleii pietonale de pe mal. Se rezolvă accesul auto și pietonal în incintă, pe alee de 6,5 m. carosabil+trotuar, platforme de parcare dalate la sol și parking subteran în subsolul general (în total se realizează 150 locuri pentru locuințe și birouri).

Ocuparea terenului: P.O.T. max. = 40% și C.U.T. max. = 2,9.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 35859/441 din 14.05.2009.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Adria


CONTRASEMNEAZĂ:


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Tărmure

Nr. 3 din 26 ianuarie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)