Hotărârea nr. 299/2010

Hotărârea 299/2010 - Aprobarea P.U.Z. Centru de management integrat al deşeurilor –judeţul Cluj; beneficiar: Consiliul Judeţean Cluj.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Centru de management integrat al deșeurilor - județul Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Centru de management integrat al deșeurilor - județul Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 168329 din 10.08.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Centru de management integrat al deșeurilor -județul Cluj, beneficiar: Consiliul județean Cluj;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 106931/588 din 20.05.2010, avizul de oportunitate nr. 65831/305 din 02.04.2009, aprobat de Consiliul local prin Hotărârea nr. 214/2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Centru de management integrat al deșeurilor -

județul Cluj, beneficiar: Consiliul județean Cluj, prin care se stabilesc reglementările urbanistice necesare organizării, construirii, amenajării și sistematizării terenului, pentru ansamblul tehnologic și funcțional care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice și se propune încadrarea funcțională a teritoriului, ce se va dezvolta în două etape. în:

UTR G = zona de depozitare propriu-zisă și zona tehnică - etapa 1 și a Il-a

UTR A4 = zona activităților predominant industriale, nepoluantc și depozitare -etapa I-a și a Il-a

UTR V7 și V8 = păduri și fâșii de protecție sanitară față de rampa de deșeuri Pata Rât și păduri și plantații forestiere de protecție a versanților.

Accesul se rezolvă dinspre drumul județean D.I 105S. printr-un drum de legătură care va trece peste Pârâul Zăpodie. Zona de depozitare va avea perimetral plantații înalte de protecție. Amplasarea construcțiilor și a instalațiilor va respecta normele de distanță specifice față de zonele destinate construirii de pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca și al comunelor Apahida și Feleacu.

Construcțiile, instalațiile și amenajările vor respecta normele tehnice, sanitare, de protecție a mediului și PSI specifice.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 106931/588 din 20.05.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.


Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 299 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)